Цу­ман­ська то­ло­ка

Щоб не за­кри­ли мі­сте­чко­ву лі­кар­ню, гро­ма­ди кіль­кох на­се­ле­них пун­ктів на Во­ли­ні об’єд­на­ли зу­си­л­ля і ко­шти

Den (Ukrainian) - - Суспільство - На­та­лія МАЛІМОН, «День», Луцьк

НА ДАХУ СИДІЛИ І ГО­ЛО­ВА, І ПРЕСВІТЕРИ, Й НАСТОЯТЕЛІ

Про те, як ці­єї ве­сни ре­мон­ту­ва­ли Цу­ман­ську лі­кар­ню, зня­ли на­віть фільм, який мо­жна по­ба­чи­ти і в Юту­бі. Бо то справ­ді бу­ла подія не мі­сце­во­го зна­че­н­ня: спіль­ни­ми зу­си­л­ля­ми Цу­ман­ської, Кар­пи­лів­ської, Ду­би­щан­ської, Грем’ ячен­ської та Бе­ре­стян­ської гро­мад у ста­ціо­нар­но­му від­ді­лен­ні Цу­ман­ської рай­лі­кар­ні зро­би­ли ка­пі­таль­ний ремонт даху та ремонт вну­трі­шньо­го при­мі­ще­н­ня, та­кож за спон­сор­ські ко­шти за­мі­ни­ли те­пло­тра­су. Го­лов­ний лі­кар за­кла­ду Оле­на Гра­у­зе роз­ка­зує, що ко­ли пе­ре­кри­ва­ли дах на від­ді­лен­ні, то на даху сиділи і цу­ман­ський се­ли­щний го­ло­ва Ана­то­лій До­ро­шук, і пресвітери про­те­стант­ських об­щин, і настоятелі мі­сце­вих пра­во­слав­них цер­ков, й уча­сни­ки АТО, за­га­лом без­по­се­ре­дньо до ро­біт до­лу­чи­ло­ся по­над сто лю­дей.

При­мі­ще­н­ня, в яко­му роз­мі­сти­ли­ся ста­ціо­нар­ні те­ра­пев­ти­чне і ди­тя­че від­ді­ле­н­ня, спо­ру­дже­не у 1957 ро­ці. Це ще не най­ста­рі­ша спо­ру­да лі­кар­ні. Най­ста­рі­ша вза­га­лі з 1947 ро­ку. Але дав­ність цих спо­руд не по­вин­на ля­ка­ти. Го­лов­ний лі­кар ка­же, що ко­ли у кор­пу­сі ро­дом з 1957 ро­ку ро­би­ли но­ві две­рі, то зла­ма­ли два пер­фо­ра­то­ри, бо сті­ни тут тов­щи­ною — 68 сан­ти­ме­трів! Ось пе­ре­кри­т­тя дав­но по­тре­бу­ва­ло за­мі­ни. Ши­фер обі­йшов­ся б зна­чно де­шев­ше, але ни­ні­шня йо­го якість ви­яви­ла­ся та­кою, що, як ви­зна­чи­ли май­стри, «цвя­ха вб’єш — ши­фер роз­ле­ти­ться».

«Ко­ли на­зва­ли вар­тість даху з ме­та­ло­про­фі­лю — 250 — 300 ти­ся­чгри­вень, це зда­ло­ся фан­та­сти­кою. Та­кі ко­шти ні­хто би нам не ви­ді­лив. На­віть ко­ли го­ло­ва Кі­вер­ців­ської рай­лер­жа­дмі­ні­стра­ції Ва­ле­рій Тка­чук про­мо­вив сло­ва: «А то­ло­ка?..», ми ще бу­ли в роз­ду­мах. Та ідею ві­дра­зу під­три­мав цу­ман­ський се­ли­щний го­ло­ва Ана­то­лій До­ро­шук, і ко­ле­со, як ка­жуть, за­кру­ти­ло­ся», — при­га­дує по­ча­ток спра­ви, що об’єд­на­ла на­се­ле­ні пун­кти Цу­ман­ської се­ли­щної і кіль­кох сіль­ських нав­ко­ли­шніх рад, Оле­на Гра­у­зе.

Тіль­ки спон­со­рів, які жер­тву­ва­ли ве­ли­кі су­ми, ти­ся­чі й де­ся­тки ти­ся­чгри­вень, — май­же 60. А ще ж лю­ди не­сли хто 100, а хто й 50 гри­вень, бо як ві­до­мо, без ко­пій­ки міль­йо­на не бу­ває, і ко­жна по­жер­тва по­пов­ню­ва­ла за­галь­ну скар­бни­чку. За­раз, на­віть у пі­зню осін­ню по­ру, те­ри­то­рія Цу­ман­ської ра­йон­ної лі­кар­ні №2 на­га­дує зем­ний рай. Це вже око­ли­ця мі­сте­чка, за якою про­стя­гнув­ся су­ціль­ний лі­со­вий ма­сив, се­ред яко­го і роз­та­шу­ва­ла­ся Цу­мань, що зна­ла зна­чно кра­щі ча­си, ніж те­пер. Ко­ли­шній ра­йон­ний центр офі­цій­но да­тою на­ро­дже­н­ня мі­сце­вої лі­кар­ні має 1944 рік, але ці­лі­сним ком­пле­ксом ме­ди­чний за­клад став, по­чи­на­ю­чи з 1947 ро­ку. Та­ко­го ж 70-рі­чно­го ві­ку і ліс, се­ред яко­го і роз­та­шу­ва­ли­ся кор­пу­си, але він — ру­ко­твор­ний. Ці де­ре­ва — роз­кі­шні со­сни, бе­ре­зо­ву алею — ви­са­джу­ва­ли пер­ші пра­ців­ни­ки лі­кар­ні. Ви­са­джу­ва­ли на го­ло­му пі­ску. Го­лов­ний лі­кар за­кла­ду Оле­на Гра­у­зе з гор­ді­стю по­ка­зує фо­то­аль­бом — лі­то­пис лі­кар­ні, в яко­му зі­бра­ні справ­ді уні­каль­ні знім­ки ро­ків ста­нов­ле­н­ня, ро­ків роз­ви­тку.

За фа­хом во­на хі­рург, її ро­ди­на має швед­ське ко­рі­н­ня, про що свід­чить і прі­зви­ще, але ви­ро­сла у Кі­вер­цях. За­кін­чи­ла сво­го ча­су ме­ди­чний ін­сти­тут у Ни­жньо­му Нов­го­ро­ді, який за рів­нем на­вчаль­ної ба­зи вва­жав­ся тре­тім у Ра­дян­сько­му Со­ю­зі. По­пра­цю­ва­ла в Ар­за­ма­сі, де та­кож бу­ла по­ту­жна лі­кар­ня, і по­вер­ну­ла­ся на Во­линь, до ба­тьків. Їха­ла на пів­ро­ку, а вже у Цу­ма­ні 26 ро­ків. З 2008-го — го­лов­ний лі­кар.

СТАТУС ЗБЕРЕЖЕНО

Ни­ні та­кі лі­кар­ні, як цу­ман­ська, спо­ру­дже­на за па­віль­йон­ним прин­ци­пом, дав­но за­ли­ши­ли­ся в ми­ну­ло­му. «Па­віль­йо­ни» — це одно­по­вер­хо­ві бу­дів­лі, роз­та­шо­ва­ні на від­да­лі одна від одної. В го­спо­дар­сько­му пла­ні — це роз­га­лу­же­на си­сте­ма во­до— і те­пло­по­ста­ча­н­ня, але їхня лі­кар­ня, ка­же го­лов­ний лі­кар, з цим ціл­ком справ­ля­є­ться, за­мі­нив­ши тру­би на су­ча­сні і ма­ю­чи два по­ту­жні ко­тли. Усе­ре­ди­ні ж лі­ку­валь­ний кор­пус, який не­що­дав­но отри­мав но­вий дах, ні­чим не від­рі­зня­є­ться від умов у но­ві­тніх бу­дів­лях. У ди­тя­чо­му від­ді­лен­ні до ко­жної па­ла­ти під­ве­де­на во­да. Ва­жли­во, що в цу­ман­ській лі­кар­ні є ур­ген­тна до­по­мо­га, тоб­то лі­ка­рі чер­гу­ють ці­ло­до­бо­во. Ли­пно, Хо­ло­не­ви­чі, Бе­ре­стя­ни... Цим се­лам до ра­йон­но­го цен­тру, Кі­ве­рець, де­ся­тки кі­ло­ме­трів. Цу­ма­ню — 45, Хо­ло­не­ви­чам — 75. А се­ла в цу­ман­ській окру­зі — ба­га­то­ді­тні. Цу­ман­ська шко­ла має по­над ти­ся­чу учнів, мі­сце­вий ди­тса­док — по­над 300.

Цу­ман­ську лі­кар­ню хо­ті­ли за­кри­ти вже не один раз. Та лю­ди не да­ли. Со­тня­ми при­їжджа­ли на се­сії і за­сі­да­н­ня, які ма­ли ви­рі­ши­ти до­лю за­кла­ду, зби­ра­ли під­пи­си, пи­са­ли звер­не­н­ня... І якщо де­які сіль­ські «боль­ни­чки» «ре­ор­га­ні­зу­ва­ли», що на­справ­ді ви­яви­лось їхнім за­кри­т­тям або ско­ро­че­н­ням до мі­ні­му­му, то дру­жна цу­ман­ська гро­ма­да цьо­го не допу­сти­ла. Статус ра­йон­ної лі­кар­ні збережено і об­слу­го­вує во­на 13 ти­ся­чна­се­ле­н­ня. Тут збе­ре­гли 20 лі­жок ста­ціо­на­ру в те­ра­пев­ти­чно­му від­ді­лен­ні і 20 — у ди­тя­чо­му.Але тіль­ки 30 фі­нан­сує дер­жа­ва, а 10 взя­ла на своє утри­ма­н­ня Цу­ман­ська се­ли­щна ра­да. Во­на ж ви­ді­ляє ко­шти і на ме­ди­ка­мен­ти та хар­чу­ва­н­ня. Тож зро­зумі­ло, чо­му на не­дав­ніх ви­бо­рах у Цу­ман­ську об’єд­на­ну те­ри­то­рі­аль­ну гро­ма­ду пе­ре­міг (з ре­зуль­та­том по­над 70 від­со­тків!) чин­ний цу­ман­ський се­ли­щний го­ло­ва Ана­то­лій До­ро­шук... Під­три­му­ють тих, ту вла­ду, яка пі­клу­є­ться про що­ден­ні по­тре­би лю­дей.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.