Жін­ка-ле­ген­да

Львів­ський на­ціо­наль­ний те­атр іме­ні Ма­рії Зань­ко­ве­цької роз­по­чав свя­тку­ва­н­ня 100-рі­чно­го юві­лею

Den (Ukrainian) - - Культура - Те­тя­на КОЗИРЄВА, Львів

Уже від­бу­ло­ся спе­ці­аль­не по­га­ше­н­ня по­што­вої мар­ки з на­го­ди со­то­го се­зо­ну те­а­тру. 10 ли­сто­па­да в На­ціо­наль­но­му му­зеї іме­ні Ан­дрея Ше­пти­цько­го у Льво­ві бу­де пред­став­ле­но екс­по­зи­цію «Те­атр Зань­ко­ве­цької. Пер­ші 100 ро­ків», яка, за сло­ва­ми її ор­га­ні­за­то­рів — а це пра­ців­ни­ки сто­ли­чно­го Му­зею те­а­траль­но­го, му­зи­чно­го та кі­но­ми­сте­цтва Укра­ї­ни і зань­ків­ча­ни, — до­зво­лить за­зир­ну­ти за ла­штун­ки те­а­траль­но­го про­це­су, а та­кож ви­вчи­ти основ­ні ві­хи твор­чої ді­яль­но­сті одно­го з най­дав­ні­ших те­а­траль­них ко­ле­кти­вів кра­ї­ни та йо­го про­від­них ми­тців. Осно­ву екс­по­зи­ції скла­ли ори­гі­на­ли до­ку­мен­тів, що сто­су­ю­ться ді­яль­но­сті те­а­тру від ча­су йо­го за­сну­ва­н­ня, ар­хів­ні фото— й ві­део­до­ку­мен­ти, сце­но­гра­фі­чні ма­ке­ти і ко­стю­ми з ле­ген­дар­них ви­став зань­ків­чан.

Ан­дрій Ма­цяк, ге­не­раль­ний ди­ре­ктор Львів­сько­го на­ціо­наль­но­го ака­де­мі­чно­го укра­їн­сько­го дра­ма­ти­чно­го те­а­тру іме­ні Ма­рії Зань­ко­ве­цької, роз­по­вів «Дню», що свя­тку­ва­н­ня со­то­го се­зо­ну скла­да­ти­ме­ться з кіль­кох ета­пів. Це — щой­но зга­да­на ви­став­ка в На­ціо­наль­но­му му­зеї, та­кож бу­де пред­став­ле­но ви­да­н­ня про те­атр, а ще — на­у­ко­во­пра­кти­чна кон­фе­рен­ція з уча­стю те­а­тро­знав­ців із усі­єї Укра­ї­ни й з-за кор­до­ну, між­на­ро­дний те­а­траль­ний фе­сти­валь, участь у яко­му ві­зьмуть ко­ле­кти­ви з Вар­ша­ви, Віль­ню­са та Ки­є­ва (на­ціо­наль­ні те­а­три іме­ні Іва­на Фран­ка та Ле­сі Укра­їн­ки), уро­чи­ста ака­де­мія та прем’єр­на по­ста­нов­ка ви­ста­ви «Ма­рія Зань­ко­ве­цька» за п’єсою Іва­на Ря­бо­кля­ча (ре­жи­сер Фе­дір Стри­гун).

Вар­то до­да­ти, що це вже дру­ге звер­не­н­ня в те­а­трі до цьо­го ма­те­рі­а­лу. За пер­шої по­ста­нов­ки (Оле­кси Рі­пка) спе­ктакль був у ре­пер­ту­а­рі упро­довж 22 ро­ків, і зі­гра­ли йо­го що­най­мен­ше 600 ра­зів! На­га­да­є­мо, п’єсу Іван Ря­бо­кляч пи­сав 1971 ро­ку спе­ці­аль­но для Те­а­тру іме­ні М. Зань­ко­ве­цької. Ви­ста­ву бу­ло пред­став­ле­но 1972 ро­ку, і упро­довж більш ніж два де­ся­тки ро­ків за­ли­шав­ся пре­кра­сний актор­ський квар­тет у скла­ді Ла­ри­си Ка­ди­ро­вої ( Ма­рія Зань­ко­ве­цька), Фе­до­ра Стри­гу­на (Ми­ко­ла Са­дов­ський), Бо­г­да­на Ко­за­ка (Сер­гій Хли­стов) та Во­ло­ди­ми­ра Ма­кси­мен­ка (Мар­ко Кро­пив­ни­цький). Те­а­тро­знав­ці вва­жа­ють, що ця ви­ста­ва ста­ла до­ле­но­сною і для те­а­тру, і для ар­ти­стів, і для гля­да­чів, які з ці­єю по­ста­нов­кою ще біль­ше по­лю­би­ли свій те­атр. «Цю ви­ста­ву мо­жна бу­ло ди­ви­ти­ся без­ліч ра­зів», — за­зна­ча­ла у книж­ці «Зань­ків­ча­нам 90 ро­ків» те­а­траль­ний кри­тик Га­ли­на Ка­нар­ська.

Ни­ні п’єса ви­йде в по­ста­нов­ці Фе­до­ра Стри­гу­на, а на го­лов­ну роль він за­про­сив про­від­ну актор­ку Аль­бі­ну Со­тни­ко­ву (в ін­ших скла­дах — актри­са Ана­ста­сія Дє­лай­чук та сту­ден­тка Ана­ста­сія Кар­та­ва). «У Льво­ві ба­га­то хто не знає, хто та­ка Зань­ко­ве­цька. Ка­жуть до сьо­го­дні­шньо­го дня: «Те­атр Зань­ко­ве­цько­го». То­му лю­дям по­трі­бно роз­ка­за­ти, ким бу­ла Ма­рія Ко­стян­ти­нів­на Зань­ко­ве­цька, що аж її ім’ям те­атр на­зва­ли, — ка­же ре­жи­сер-по­ста­нов­ник ви­ста­ви Ф. Стри­гун. — Але є тут ще одна річ. Я ду­же лю­блю укра­їн­ську кла­си­ку, знаю істо­рію цьо­го те­а­тру, ще з ін­сти­ту­ту ду­же ці­ка­вив­ся нею... П’єсу Ря­бо­кля­ча знаю на­пам’ять, але ко­ли за­раз пе­ре­чи­тав, то ра­птом зро­зу­мів, що тре­ба по­ста­ви­ти ви­ста­ву, бо ні­хто по­ки що, крім цих кі­ро­во­град­ців із мі­ста Кро­пив­ни­цький, не оці­ни­ли і так не ці­ну­ють Кро­пив­ни­цько­го, Зань­ко­ве­цьку, Са­дов­сько­го, Са­кса­ган­сько­го, То­бі­ле­ви­ча... Ці ко­ри­феї якось за­бу­ті... Зга­дую сло­ва, що по­чув від ар­ти­ста Ва­си­ля Яре­мен­ка у гри­мер­ці про мі­тинг у Ки­є­ві 1919 ро­ку та ви­ступ ге­не­ра­ла Му­рав­йо­ва: «Если бы мы до­га­да­лись в свое вре­мя по­ве­сить Кро­пив­ни­цко­го, Зань­ко­ве­цкую, Са­дов­ско­го, Са­кса­ган­ско­го, Сталь­ско­го, ни о ка­ком на­ци­о­на­ли­зме не было б и ра­зго­во­ра. Но мы это­го не сде­ла- ли...» Тіль­ки во­рог міг оці­ни­ти оту ве­ли­ку ро­бо­ту, ве­ли­кий по­ступ, цей ге­ро­ї­чний вчи­нок акто­рів ма­ло­ро­сій­ської тру­пи».

Пер­ші по­ка­зи прем’єри ви­ста­ви «Ма­рія Зань­ко­ве­цька» при­зна­че­ні на 11, 12, 14 та 15 ли­сто­па­да.

ФОТО ТА­РА­СА ВАЛЬКА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.