Як по­тра­пи­ти на пер­шу шпаль­ту?

«День» ого­ло­шує но­ву но­мі­на­цію для ХХ юві­лей­но­го Фо­то­кон­кур­су «Дня»! Над­си­ла­ти ро­бо­ти мо­жна вже за­раз!

Den (Ukrainian) - - Прес-клуб «дня» - Ана­ста­сія РУДЕНКО, «День»

Як тіль­ки за­кін­чив­ся де­мон­таж ХІХ Між­на­ро­дної фо­то­ви­став­ки « Дня » у сто­ли­чній га­ле­реї « Лав­ра » , ми... по­чи­на­є­мо ду­ма­ти про но­ву. Зви­чай­но, істо­рія цьо­го­рі­чної екс­по­зи­ції «Фото- Син­тез » тіль­ки по­чи­на­є­ться — пі­сля уро­чи­сто­го стар­ту в Ки­є­ві во­на тра­ди­цій­но від­пра­ви­ться за­ря­джа­ти « ін­те­ле­кту­аль­ним ки­снем » мі­ста Укра­ї­ни. Так, тур­не Фо­то­ви­став­ки « Дня » - 2016 ста­ло ре­кор­дним — най­кра­щі сві­тли­ни по­бу­ва­ли в 11 мі­стах — від Льво­ва до Ма­рі­у­по­ля, від Ізма­ї­ла до Оль­го­по­ля. Всьо­го за 18 ро­ків існу­ва­н­ня фо­то­лі­то­пи­су в мі­стах Укра­ї­ни від­бу­ло­ся вже 126 (!!!) фо­то­ви­ста­вок «Дня», отри­ма­ли на­го­ро­ди 866 фо­то­гра­фів, а лік лю­дей, які по­ба­чи­ли на­ші сві­тли­ни, оче­ви­дно, пі­шов на міль­йо­ни. Як ми ка­же­мо, про­во­ди­мо лі­кнеп для тих, хто не всти­гає чи­та­ти кни­ги — на­ші сві­тли­ни з на­дзав­да­н­ня­ми справ­ля­ю­ться з цим на «від­мін­но». Впев­не­ні, що знім­ки-«ан­ти­де­пре­сан­ти» цьо­го­рі­чно­го Фо­то­кон­кур­су від­ві­да­ють ще біль­ше міст. Ві­та­мі­ні­за­ція «тве­ре­зим» опти­мі­змом і жит­тє­ствер­джу­ю­чою си­лою осо­бли­во по­трі­бна сьо­го­дні су­спіль­ству.

« Ми зро­би­ли та­ла­но­ви­тий зні­мок сво­їм со­ю­зни­ком » , — одно­го ра­зу за­яви­ла Ла­ри­са Ів­ши­на. Сві­тли­ни на на­ших шпаль­тах — це не про­сто еле­мент оформ­ле­н­ня, а са­мо­стій­на жур­на­ліст­ська ро­бо­та. Са­ме з та­ко­го осо­бли­во­го став­ле­н­ня і на­ро­ди­ла­ся ідея фо­то­кон­кур­су — си­стем­но­го мо­ні­то­рин­гу жи­т­тя кра­ї­ни. І цьо­го ро­ку ми вво­ди­мо но­ву но­мі­на­цію — « Фото пер­шої « по­ло­си » . Якщо вам вда­ло­ся зро­би­ти на­пов­не­ний іде­єю, ори­гі­наль­ний у сво­є­му ра­кур­сі зні­мок в жан­рі прес-фото, і, на ва­шу дум­ку, він мо­же ста­ти ві­зу­аль­ним обра­зом ма­те­рі­а­лу — над­си­лай­те. В те­ма­ти­ці не обме­жу­є­мо — від зйом­ки по­лі­ти­чних та між­на­ро­дних по­дій до со­ці­аль­них і куль­тур­них ре­пор­та­жів, від фрон­ту до гли­бин­ки — всі сто­ро­ни на­шо­го сьо­го­де­н­ня.

Над­си­ла­ти ро­бо­ти ви мо­же­те вже за­раз на еле­ктрон­ну по­шту day.bild@gmail.com. Всі во­ни бу­дуть роз­гля­ну­ті і кра­щі — ви­ко­ри­ста­ні на пер­ших шпаль­тах на­шої га­зе­ти. Ав­то­ри та­ких сві­тлин по­тра­плять на юві­лей­ну ХХ Фо­то­ви­став­ку.

ФОТО МИКОЛИ ТИМЧЕНКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.