День орі­га­мі

11 ли­сто­па­да в ба­га­тьох кра­ї­нах сві­ту від­зна­ча­ють своє свя­то по­ці­но­ву­ва­чі орі­га­мі

Den (Ukrainian) - - Прес-клуб «дня» - МАЛЮНОКАВТОРА Ан­на ГАВРИЛЮК

Кла­си­чне орі­га­мі — це фі­гур­ка з ква­дра­тно­го ар­ку­ша осо­бли­во­го па­пе­ру «ва­сі», скла­де­на без до­по­мо­ги но­жиць чи ін­ших до­по­мі­жних ін­стру­мен­тів. Вва­жа­ють, що ми­сте­цтво скла­да­н­ня фі­гу­рок із па­пе­ру з’яви­ло­ся у Ста­ро­дав­ньо­му Ки­таї, адже са­ме там бу­ло ви­на­йде­но па­пір. Але роз­ви­ну­ло­ся орі­га­мі зде­біль­шо­го в Япо­нії, до­ся­гнув­ши ста­ту­су ва­жли­вої це­ре­мо­ні­аль­ної скла­до­вої.

Ці­ка­во, що ра­ні­ше у сві­ті орі­га­мі на­зи­ва­ли «скла­да­н­ням па­пе­ру», а ори­гі­наль­ну япон­ську на­зву за­про­ва­ди­ла у вжи­ток аме­ри­кан­ка Лі­лі­ан Опер­гей­мер. Са­ме во­на ста­ла по­пу­ля­ри­за­тор­кою цьо­го ми­сте­цтва на За­хо­ді в 60-х ро­ках ХХ сто­лі­т­тя. Са­ме зав­дя­ки її за­хо­плен­ню орі­га­мі та ство­рен­ню ор­га­ні­за­ції OrigamiUSA во­но по­ши­ри­ло­ся сві­том.

У Япо­нії це оці­ни­ли й не за­ли­ши­ли­ся в бор­гу: в день на­ро­дже­н­ня Лі­лі­ан, 24 жов­тня, роз­по­чи­на­ю­ться На­ціо­наль­ні ти­жні орі­га­мі, остан­нім днем яких і є День орі­га­мі, 11 ли­сто­па­да, який не­вдов­зі став Між­на­ро­дним.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.