Ці­на Кри­му: за­пла­ти­ти до­ве­де­ться три­чі

«03-09.11.2017»

Den (Ukrainian) - - Прес-клуб «дня» - Ан­дрій ПЛАХОНІН

Опу­блі­ко­ва­ний ти­ждень то­му три­рі­чний бю­джет оку­по­ва­но­го Кри­му не ли­ше у ме­не ви­кли­кав як мі­ні­мум по­див. Близь­ко 80% йо­го ви­трат пла­ну­є­ться по­кри­ва­ти шля­хом до­та­цій і суб­си­дій із фе­де­раль­но­го бю­дже­ту Ро­сії. Йде­ться про близь­ко 2,3—2,9 мі­льяр­да до­ла­рів що­ро­ку до 2020-го вклю­чно. І це без ура­ху­ва­н­ня ре­тель­но при­хо­ву­ва­них ви­трат на мі­лі­та­ри­за­цію Кри­му, вар­то­сті Кер­чен­сько­го мо­ста, яка від по­ча­тку йо­го бу­дів­ни­цтва зро­сла уже втри­чі — до чо­ти­рьох мі­льяр­дів до­ла­рів, і все го­во­рить про те, що во­на зро­сте ще. Від ве­ли­кої кіль­ко­сті ну­лів ми­го­тить в очах, адже пі­сля не­ми­ну­чої де­о­ку­па­ції Кри­му всі ці мі­льяр­ди все одно ви­ле­тять у тру­бу, і Ро­сії до­ве­де­ться за­пла­ти­ти як мі­ні­мум ще стіль­ки — як ре­па­ра­ції і ком­пен­са­ції за оку­па­цію Кри­му і вій­ну на Дон­ба­сі.

■ На­при­кін­ці лю­то­го 2017-го ро­сій­ський га­у­ляй­тер Кри­му Сер­гій Аксьо­нов ба­дьо­ро ра­пор­ту­вав, що за три ро­ки ро­сій­ської оку­па­ції по­рів­ня­но з ча­са­ми Укра­ї­ни вла­сні до­хо­ди крим­сько­го бю­дже­ту зро­сли втри­чі — з 22 до 40 мі­льяр­дів ру­блів, що, за йо­го сло­ва­ми, « на­віть біль­ше, ніж за най­кра­щих ча­сів в Укра­ї­ні». Про що за­був зга­да­ти Сер­гій Аксьо­нов, то це про рі­зни­цю кур­су ру­бля, з ура­ху­ва­н­ням якої до­хо­ди крим­сько­го бю­дже­ту до­ся­гнуть рів­ня 2013 ро­ку ли­ше 2017- го. Втім, на­віть це, більш скром­не до­ся­гне­н­ня, свід­чить про те, що в ці­ло­му оку­пан­там у Кри­му вда­ло­ся по­до­ла­ти на­слід­ки еко­но­мі­чних сан­кцій і укра­їн­ської бло­ка­ди пів­остро­ва. Ну а пе­ре­ве­сти ре­гіон на са­мо­оку­пність — цьо­го не змо­гли б до­сяг­ти без ка­пі­таль­них ін­ве­сти­цій ні укра­їн­ське, ні ро­сій­ське, ні на­віть, якщо та­ке уяви­ти, аме­ри­кан­ське управ­лі­н­ня.

■ Не ли­ше спе­ци­фі­ка крим­ської еко­но­мі­ки, а й за­ста­рі­ла ін­фра­стру­кту­ра — все по­тре­бує мо­дер­ні­за­ції, і з по­ча­тком оку­па­ції Ро­сія ми­мо­во­лі бу­ла зму­ше­на взя­ти на се­бе ті ви­тра­ти, які тя­гну­ла на собі Укра­ї­на, по­чи­на­ю­чи з 1954 ро­ку. От­же, 80% до­та­ції Кри­му, не­зва­жа­ю­чи на твер­дже­н­ня ба­га­тьох ЗМІ, це не ли­ше ха­бар крим­ча­нам за їхню лю­бов до Пу­ті­на. Без цих гро­шей на Крим че­кає не­ми­ну­ча, від­тер­мі­но­ва­на ще з се­ре­ди­ни ми­ну­ло­го сто­лі­т­тя, ка­та­стро­фа — со­ці­аль­на, еко­но­мі­чна, еко­ло­гі­чна. Вла­сне, Крим, ра­зом із Дон­ба­сом, яв­ляє со­бою ще один тип гео­по­лі­ти­чної пас­тки, до якої се­бе за­гнав Кремль. Якщо Дон­бас об­хо­ди­ться йо­му по­рів­ня­но де­ше­во, і про­бле­мою є хі­ба що те, як зго­ду­ва­ти ро­сі­я­нам йо­го зда­чу, а укра­їн­цям на шию нав’ яза­ти мі­сце­вих пу­тін­ських ма­ріо­не­ток і бо­йо­ви­ків, то Крим — це без­дон­на фі­нан­со­ва яма, яка об­хо­ди­ться ро­сі­я­нам на­ба­га­то до­рож­че, ніж че­чен­ська дань, яку вже пів­то­ра де­ся­ти­лі­т­тя пла­тить ка­ди­ров­сько­му кла­ну Мо­сква. — Як пи­ше Бо­рис Ви­шнев­ський, якщо Че­чня сьо­го­дні об­хо­ди­ться ко­жно­му пра­цю­ю­чо­му ро­сі­я­ни­ну в се­ре­дньо­му в 700 ру­блів на рік, то Крим об­хо­ди­ться й на­да­лі об­хо­ди­ти­ме­ться в 2000 ру­блів — це без ура­ху­ва­н­ня Кер­чен­сько­го мо­ста і вій­сько­вих ви­трат, які збіль­шу­ють цю крим­ську дань як мі­ні­мум удві­чі. Вла­сне, вра­хо­ву­ю­чи се­ред ін­шо­го і рі­вень ре­пре­сій, Крим для Ро­сії і є дру­га Че­чня, де в ро­лі Ка­ди­ро­ва — осо­би­сто Пу­тін.

■ До­ро­ги, еле­ктро­стан­ції, лі­нії еле­ктро­пе­ре­дач, тру­бо­про­во­ди ( тро­хи мен­ше по­ло­ви­ни всіх пла­но­ва­них до­та­цій) — ро­сі­я­ни зі сво­їх ки­шень опла­чу­ють сьо­го­дні мо­дер­ні­за­цію ін­фра­стру­кту­ри Кри­му, зна­чну ча­сти­ну якої за ін­ших об­ста­вин до­ве­ло­ся б про­во­ди­ти за свій ра­ху­нок Укра­ї­ні. Вла­сне, це ко­шти на до­ро­ги, ко­му­наль­ну ін­фра­стру­кту­ру, ме­ди­чне об­слу­го­ву­ва­н­ня, осві­ту, без яких за­ли­ши­ла­ся ро­сій­ська гли­бин­ка. Мо­жна бу­ло б на­бра­ти­ся ци­ні­зму і по­дя­ку­ва­ти ро­сі­я­нам за та­кий ще­дрий по­да­ру­нок. Адже пі­сля ви­хо­ду ро­сій­ських військ і но­ві еле­ктро­стан­ції, і тра­са « Крим » за­ли­ша­ться ( хі­ба що Кер­чен­ський міст — це ви­ки­ну­ті на ві­тер гро­ші). Ось тіль­ки оку­па­ція — це не ли­ше но­ві до­ро­ги і мо­сти, а й зруй­но­ва­ні до­лі со­тень ти­сяч лю­дей, а з ни­ми ба­га­то­мі­льяр­дні втра­ти бі­зне­су, не­по­прав­ний зби­ток еко­ло­гії Кри­му. І за все це Ро­сії не­ми­ну­че до­ве­де­ться за­пла­ти­ти.

■ Ка­жуть, ску­пий пла­тить дві­чі. Вра­хо­ву­ю­чи, що ра­но чи пі­зно від­тер­мі­но­ва­на в Кри­му ка­та­стро­фа не­ми­ну­че ста­не­ться в ро­сій­ських ре­гіо­нах, які за­ли­ши­ли­ся без фінансування, у ви­пад­ку з Кри­мом за­пла­ти­ти до­ве­де­ться три­чі. То чом би за­мість ви­ки­да­н­ня гро­шей на ві­тер не за­пла­ти­ти сьо­го­дні і не по­вер­ну­ти Укра­ї­ні до­та­цій­ний ре­гіон, а ра­зом із ним, як і в Дон­ба­сі, ще пів­то­ра міль­йо­на на­ла­што­ва­них аж ні­як не на ко­ристь ре­форм ви­бор­ців? Ось тіль­ки ло­гі­ка і тве­ре­зий роз­ра­ху­нок — це не те, на що орі­єн­ту­є­ться ке­рів­ни­цтво Ро­сії. А зна­чить на ро­сі­ян по­пе­ре­ду че­кає не­при­єм­ний сюр­приз, озву­че­ні 8—9 мі­льяр­дів до­ла­рів до­та­цій Кри­му до 2020 ро­ку — це ли­ше ма­ла ча­сти­на то­го, що їм до­ве­де­ться за­пла­ти­ти тіль­ки за те, щоб Крим ще кіль­ка ро­ків по­кра­су­вав­ся на ма­пі Ро­сії.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.