Ви­ня­ток із­пра­вил

Ки­тай від­крив для Трам­па Тwitter — аби не по­зба­ви­ти аме­ри­кан­ців «спіл­ку­ва­н­ня»

Den (Ukrainian) - - Прес-клуб «дня» - Ана­ста­сія РУДЕНКО, «День»

Пі­сля то­го як не­що­дав­но спів­ро­бі­тник Тwitter в остан­ній день ро­бо­ти де­акти­ву­вав ака­унт До­наль­да Трам­па на 11 хви­лин, біль­шість при­го­ту­ва­ла­ся до більш три­ва­лої па­у­зи: пре­зи­ден­та США че­кав ві­зит до Ки­таю. Однак цьо­го не ста­ло­ся — аме­ри­кан­ський пре­зи­дент не став ми­ри­ти­ся з ін­тер­нет-«сті­ною» ко­му­ні­сти­чно­го уря­ду най­більш гу­сто­на­се­ле­ної кра­ї­ни пла­не­ти. Уже в пер­ші дні сво­го ві­зи­ту він від­пра­вив кіль­ка тві­тів з по­дя­ка­ми за те­плий при­йом і по­гро­за­ми на адре­су Пів­ні­чної Ко­реї.

«Пре­зи­дент ко­ри­сту­ва­ти­ме­ться Тwitter, ко­ли за­хо­че. Це йо­го спо­сіб спіл­ку­ва­н­ня без­по­се­ре­дньо з аме­ри­кан­ським на­ро­дом», — за­зна­чив пред­став­ник адмі­ні­стра­ції під час пе­ре­льо­ту аме­ри­кан­ської де­ле­га­ції до Пе­кі­на.

Тwitter та ін­ші за­хі­дні со­ці­аль­ні ме­ді­а­пла­тфор­ми бло­ку­ю­ться в Ки­таї, де уряд ство­рив і під­три­мує « за­лі­зну за­ві­су » для ки­тай­ських гро­ма­дян в ін­тер­не­ті.

Від­по­від­а­ю­чи на за­пи­та­н­ня, як за­без­пе­чу­ва­ти­ме­ться до­ступ для пре­зи­ден­та США, пред­став­ник адмі­ні­стра­ції від­по­вів, що для цьо­го ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти­ме­ться спе­ці­аль­не обла­дна­н­ня. На­га­да­є­мо, Трамп здій­снює три­ва­ле тур­не кра­ї­на­ми Азі­ат­сько-Ти­хо­оке­ан­сько­го ре­гіо­ну, під час яко­го за­пла­но­ва­ні йо­го ві­зи­ти до Япо­нії, Пів­ден­ної Ко­реї, Ки­таю, В’єтна­му та Фі­ліп­пін.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.