НА­ША СПАД­ЩИ­НА НЕ ОКРЕСЛЮЄТЬСЯ СЛАВНОЮ ДОБОЮ КОЗАЦТВА...

Den (Ukrainian) - - Суспільство -

Кни­га, що лі­кує істо­ри­чну ам­не­зію» — сло­ган цьо­го­рі­чної но­вин­ки га­зе­ти, але яв­ва­жаю, що цей ме­седж якнай­кра­ще ілю­струє ме­ту ство­ре­н­ня­ко­жної кни­ги Бі­бліо­те­ки «Дня». Адже «ро­бо- та над по­мил­ка­ми» по­ча­ла­ся­не вчо­ра, а у та­ко­му вже да­ле­ко­му 2002 ро­ці, ко­ли спра­глі до істо­ри­чної правди чи­та­чі, зокре­ма і мо­я­ро­ди­на, отри­ма­ли змо­гу про­чи­та­ти пер­шу і, на мою дум­ку, най­го­лов­ні­шу кни­гу «Дня» — «Укра­ї­на Incognita». Са­ме во­на, ра­зом із на­сту­пни­цею «Дві Ру­сі», за­кла­ла фун­да­мент для­діа­ло­гу між ви­дав­цем і су­спіль­ством. На ща­стя, для ме­не зна­йом­ство з істо­рі­єю по­ча­ло­сяіз цих під­ру­чни­ків, а для­стар­шо­го по­ко­лі­н­ня­це був виклик, оскіль­ки у кни­гах роз­він­чу­ва­ли­ся­мі­фи, якими так дов­го ґвал­ту­ва­ли сві­до­мість лю­дей.

Бу­ло бо­ля­че зі­ткну­ти­ся із жа­хли­вою прав­дою, бо ж не дар­ма ви­слів із «Що­ден­ни­ка» всім нам ві­до­мо­го Во­ло­ди­ми­ра Ки­ри­ло­ви­ча Вин­ни­чен­ка — «Чи­та­ти укра­їн­ську істо­рію тре­ба з бро­мом» — став май­же хре­сто­ма­тій­ним. Та з чер­го­вою кни­гою га­зе­ти чи­тач ста­вав усе більш під­го­тов­ле­ним до на­сту­пних фа­ктів та по­ста­тей і, мо­жли­во, більш ви­ба­гли­вим. Нам на­бри­дли по­стій­ні на­рі­ка­н­ня­на до­лю й су­сі­дів, нам кон­че по­трі­бен був при­від для­гор­до­сті, для­ві­днов­ле­н­ня­са­мо­по­ва­ги, адже са­мо­і­ден­ти­фі­ка­ці­я­укра­їн­ців уже від­бу­ла­ся...

І тут ви­йшла дру­ком на­сту­пна «ди­ти­на» Бі­бліо­те­ки «Дня» з ін­три­гу­ю­чою на­звою «Ко­ро­на, або Спад­щи­на Ко­ро­лів­ства Ру­сько­го». Я впев­не­на — це те, на що ми че­ка­ли, а не чо­го бо­я­ли­ся. У ста­т­тях, які зі­бра­ні у «Ко­ро­ні...», нам про­по­ну­ють сві­жий по­гляд на істо­рію. Ви­яв­ля­є­ться, ми ма­ли елі­ту, ко­ро­лів­ство, мо­гу­тні сто­ли­ці, й на­ша спад­щи­на не окре­слю­є­ться­слав­ною добою козацтва. Цьо­го ро­ку ме­ні дві­чі по­ща­сти­ло: яду­же хо­ті­ла по­тра­пи­ти в Лі­тню шко­лу жур­на­лі­сти­ки «Дня» і про­йшла кон­кур­сний від­бір, а там, оці­нив­ши мій ін­те­рес до істо­рії, ме­ні за­про­по­ну­ва­ли на­пи­са­ти ма­те­рі­ал про дав­ній Га­лич, і са­ме ця­ста­т­тя­у­ві­йшла до ці­єї кни­ги, тож те­пер я не про­сто чи­тач, а й ав­тор. Під час по­шу­ку ма­те­рі­а­лів і від­кри­т­тяв­се но­вих і но­вих фа­ктів, яде­да­лі біль­ше ро­зумі­ла, що Укра­ї­на до­сі за­ли­ша­є­ться incognita для­укра­їн­ців, але ми ма­є­мо до­ла­ти цю прір­ву.

« Ко­ро­на, або Спад­щи­на Ко­ро­лів­ства Ру­сько­го» за­ли­шить при­єм­ний пі­сля­смак гор­до­сті й ви за­хо­че­те взя­ти на се­бе від­по­від­аль­ність за ба­га­то­ві­ко­ву істо­рію, за на­ші зле­ти і пе­ре­мо­ги.

Оле­ксан­дра КЛЬОСОВА, Лі­тня шко­ла жур­на­лі­сти­ки «Дня»-2017

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.