Ві­зу­аль­не вті­ле­н­ня укра­їн­ської кла­си­ки

Den (Ukrainian) - - Українці – Читайте! - Ма­рія ЧАДЮК, «День»

Не­що­дав­но ще один лі­те­ра­тур­ний му­рал при­кра­сив ву­ли­ці Ки­є­ва. Він при­свя­че­ний вір­шо­ві Ле­сі Укра­їн­ки Contra spem spero і ство­ре­ний ху­до­жни­ком з Ко­ста-Ри­ки Ма­та Ру­да.На сво­їй Facebook-сто­рін­ці ми­тець по­ши­рив вірш ан­глій­ською, по­яснив­ши, що на образ кві­тки, яка мі­сти­ться все­ре­ди­ні си­лу­е­ту по­е­те­си, йо­го на­штов­хну­ла по­е­зія.

Це вже не пер­ша ро­бо­та Ма­та Ру­ди, яка дає но­ве жи­т­тя укра­їн­ським бу­дів­лям. Ще один йо­го му­рал мі­сти­ться за адре­сою про­ву­лок Та­ра­са Шев­чен­ка, 1/2. На ньо­му зо­бра­же­но дів­чи­ну-Бе­ре­ги­ню се­ред со­ня­шни­ків.

Оби­два му­ра­ли ство­ре­но у ме­жах про­е­кту Art United Us. Йо­го ор­га­ні­зу­вав укра­ї­нець Гео Ле­рос, по­ста­вив­ши ам­бі­тну ціль — 100 му­ра­лів в Укра­ї­ні (90 з них пла­ну­ють роз­мі­сти­ти в Ки­є­ві) та ще 100 по сві­ту. Ці ма­люн­ки ма­ють утво­ри­ти своє­рі­дне «кіль­це ми­ру», адже за­га­лом, Гео Ле­рос у та­кий спо­сіб пра­гне звер­ну­ти ува­гу сві­ту на по­дії в Укра­ї­ні. Мо­жна ска­за­ти, що та­ка стра­те­гія пра­цює — про укра­їн­ські му­ра­ли вже го­во­рять по­за ме­жа­ми на­шої дер­жа­ви. Один із них на­віть уві­йшов у ТОП-10 най­кра­щих му­ра­лів мі­ся­ця за вер­сі­єю Street Art News.

По­ба­чи­ти ві­зу­аль­не вті­ле­н­ня Contra spem spero на вла­сні очі мо­жна за адре­сою вул. Ве­ли­ка Ва­силь­ків­ська, 39.

ФОТО З САЙТА CHYTOMO.COM

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.