ДОВІДКА «Дня»

Den (Ukrainian) - - Українці – Читайте! -

Іри­на Сав­ка — укра­їн­ська пи­сьмен­ни­ця, ви­кла­да­чка му­зи­ки. Ма­ти Мар’яни Сав­ки, дру­жи­на те­а­траль­но­го ре­жи­се­ра, акто­ра, гро­мад­сько­го й куль­тур­но­го ді­я­ча Оре­ста Сав­ки.

Мар’яна Сав­ка — укра­їн­ська по­е­те­са, ди­тя­ча пи­сьмен­ни­ця, го­лов­на ре­да­ктор­ка і спів­за­снов­ни­ця «Ви­дав­ни­цтва Ста­ро­го Ле­ва», пе­ре­кла­да­чка, гро­мад­ська ді­я­чка. Пе­ре­мо­гла в но­мі­на­ції «Облич­чя Льво­ва» що­рі­чної пре­мії «BOOM AWARDS 2017». 2017 ро­ку ста­ла по­слан­цем до­брої во­лі ООН в Укра­ї­ні.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.