Укра­їн­ців ста­ло біль­ше! Ура!

Den (Ukrainian) - - День України -

9 ли­сто­па­да по­да­ру­ва­ло ро­ди­ні «Дня» свя­то! У на­шої су­пер­від­по­від­аль­ної, ко­му­ні­ка­бель­ної та ча­рів­ної ре­фе­рен­та го­лов­но­го ре­да­кто­ра Ан­ни Ма­ко­гон­чук на­ро­див­ся­пер­ві­сток! Йо­го на­зва­ли Ми­хай­ли­ком — «по­ді­бним до Бо­га», са­ме так тлу­ма­чи­ться­це ім’я(до ре­чі, хло­пчик зро­стом 55 сан­ти­ме­трів та 3700 г ва­гою). Ба­жа­є­мо ща­сли­вим ба­тькам — Ан­ні та Ва­си­лю — тер­пі­н­ня, ви­трим­ки та що­ден­них від­крит­тів, а Ми­хай­ло­ві Ва­си­льо­ви­чу — мі­цно­го здо­ров’ята ща­сли­вої до­лі! З лю­бов’ю «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.