«Не са­джай­те усіх на одну гол­ку»

Дер­жа­ва та цукро­вий ді­а­бет: опти­мі­за­ція си­сте­ми за­без­пе­че­н­ня ін­су­лі­ном на тлі хро­ні­чної не­ста­чі ко­штів

Den (Ukrainian) - - День України - Дар’я ТРАПЕЗНІКОВА, «День»

Ста­ном на 2016 рік май­же 1,2 міль­йо­на укра­їн­ців ма­ли ді­а­гноз «цукро­вий ді­а­бет». За­хво­рю­ва­ність про­гре­сує — за остан­ній рік та­ких па­ці­єн­тів по­біль­ша­ло на 94 ти­ся­чі. Ста­ти­сти­ку озву­чує Лю­дми­ла ПЕТРЕНКО, пре­зи­дент Мі­жна­ро­дної ді­а­бе­ти­чної асо­ці­а­ції Укра­ї­ни.

14 ли­сто­па­да від­зна­ча­є­ться Все­сві­тній день бо­роть­би з цукро­вим ді­а­бе­том. На цю да­ту у Ки­є­ві за­пла­но­ва­ний те­ма­ти­чний за­хід в Укра­їн­сько­му до­мі для па­ці­єн­тів, ме­ди­ків, фар­ма­цев­тів і пред­став­ни­ків вла­ди. 15—17 ли­сто­па­да у сто­ли­ці на ба­зі кіль­кох аптек ко­му­наль­но­го під­при­єм­ства «Фар­ма­ція» від­бу­де­ться ін­фор­ма­цій­но­про­фі­ла­кти­чна акція. Утім, лю­ди, які жи­вуть із цукро­вим ді­а­бе­том, по­тре­бу­ють не ко­ро­ткої роз­мо­ви, а що­ден­но­го за­без­пе­че­н­ня сво­го пра­ва на жи­т­тя.

Пред­став­ни­ки па­ці­єнт­ських ор­га­ні­за­цій ствер­джу­ють, що на­да­них з дер­жав­но­го та мі­сько­го бю­дже­тів ко­штів на ін­су­лін за­ма­ло. «Ми про­си­мо уряд пе­ред­ба­чи­ти на на­сту­пний рік су­бвен­цію на пов­не за­без­пе­че­н­ня па­ці­єн­тів пре­па­ра­та­ми ін­су­лі­ну, щоб хво­рі не за­ле­жа­ли від рі­шень ре­гіо­наль­ної вла­ди», — на­го­ло­шує Лю­дми­ла Петренко.

Для еко­но­мії ко­штів та опти­мі­за­ції си­сте­ми за­без­пе­че­н­ня в Укра­ї­ні діє про­гра­ма ре­ім­бур­са­ції — пов­но­го від­шко­ду­ва­н­ня вар­то­сті чи на­да­н­ня сут­тє­вих зни­жок на лі­ки. Про­те опла­чу­є­ться пе­ре­ва­жно най­де­шев­ший пре­па­рат у фла­ко­нах, а хво­рі по­тре­бу­ють пре­па­ра­тів рі­зних форм і рі­зних ви­ро­бни­ків. Тож ме­ди­ки та па­ці­єн­ти про­сять «не са­джа­ти усіх на одну гол­ку» і вклю­чи­ти ін­ші фор­ми ін­су­лі­ну до На­цпе­ре­лі­ку основ­них лі­кар­ських за­со­бів.

У сто­ли­ці си­ту­а­ція тро­хи кра­ща. Ди­ре­ктор­ка де­пар­та­мен­ту охо­ро­ни здо­ров’я Ки­їв­ської мі­ської держ­адмі­ні­стра­ції Ва­лен­ти­на ГІНЗБУРГ за­пев­няє, що па­ці­єн­ти мо­жуть отри­ма­ти в мі­сце­вих апте­ках всі фор­ми ін­су­лі­ну, при­зна­че­ні лі­ка­ря­ми. На­сту­пно­го ро­ку на­да­дуть біль­ше кош- тів на скри­нін­го­ві про­гра­ми — як кон­троль­ні, так і про­фі­ла­кти­чні.

Не­що­дав­но в Укра­ї­ні за­пу­сти­ли еле­ктрон­ний ре­єстр ін­су­лі­но­за­ле­жних. Це до­зво­лить кон­тро­лю­ва­ти ефе­ктив­ність лі­ку­ва­н­ня хво­рих на цукро­вий ді­а­бет і ви­тра­ти на ньо­го. Лі­кар вно­сить до ба­зи па­ці­єн­та і ви­пи­сує йо­му ре­цепт, за яким той змо­же отри­ма­ти в апте­ці ін­су­лін, на 90% опла­че­ний дер­жа­вою. За сло­ва­ми Оле­ни Се­ме­рен­ко, пред­став­ни­ці Дер­жав­но­го екс­пер­тно­го цен­тру МОЗ, за кіль­ка мі­ся­ців фун­кціо­ну­ва­н­ня ре­є­стру еле­ктрон­ні ре­це­пти отри­ма­ли 192 ти­ся­чі лю­дей. Біль­шість обла­стей уже під­клю­че­ні на трьох рів­нях: лі­ка­рі, про­філь­ні де­пар­та­мен­ти, апте­ки. До кін­ця ро­ку ма­ють до­лу­чи­ти­ся апте­чні ме­ре­жі Дні­про­пе­тров­ської та За­по­різь­кої обла­стей. За цей час та­кож по­вин­ні на­ла­го­ди­ти ро­бо­ту ре­є­стру в Оде­ській, Тер­но­піль­ській та Іва­но-Фран­ків­ській обла­стях.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.