Зло­дій і су­д­дя в одно­му «фла­ко­ні»

Впер­ше у На­ціо­наль­но­му те­а­трі ім. І. Фран­ка по­ка­жуть сце­ні­чну вер­сію ше­дев­ру єв­ро­пей­ської кла­си­ки

Den (Ukrainian) - - День України - Те­тя­на ПОЛІЩУК, «День»

16, 17 і 18 ли­сто­па­да — прем’єра ви­ста­ви «Ро­зби­тий глек» Г.Клей­ста. Ре­жи­сер дій­ства Ро­ман Мар­хо­ліа, а у го­лов­них ро­лях ви­сту­плять про­від­ні фран­ків­ці — Остап Сту­пка ( Адам, сіль­ський су­д­дя), Оле­ксій Бо­г­да­но­ви­чта Оле­ксандр За­дні­пров­ський (Валь­тер, су­до­вий ра­дник). Укра­їн­ський пе­ре­клад ко­ме­дії Ген­рі­ха фон Клей­ста зро­бив Юрій Ан­дру­хо­вич на про­ха­н­ня О. Сту­пки. Ви­ста­ву «Ро­зби­тий глек» мо­жна на­зва­ти бе­не­фі­сом ми­тця, який не­що­дав­но від­зна­чив своє 50-річ­чя. За сло­ва- ми Ю. Ан­дру­хо­ви­ча, «гле­чик на­бу­ває сим­во­лі­чно­го зна­че­н­ня», а окре­мі сце­ни текс­ту, зда­ю­ться ду­же акту­аль­ни­ми — не­мов по­дії від­бу­ва­ю­ться в яко­мусь ра­йон­но­му чи мі­сько­му ра­йон­но­му су­ді...

— Ім’я ні­ме­цько­го дра­ма­тур­га Ген­рі­ха фон Клей­ста ті­сно пов’яза­но з І. Фран­ком. За ви­зна­че­н­ням Іва­на Яко­ви­ча «Ро­зби­тий глек» — кра­ща єв­ро­пей­ська ко­ме­дія но­во­го ча­су. До ре­чі, Фран­ко став пер­шим, хто здій­снив укра­їн­ський пе­ре­клад п’єси, але у ви­рі ча­су цей пе­ре­клад був втра­че­ний, а то­му но­вий пе­ре­клад зро­бив ві­до­мий пи­сьмен­ник Юрій Ан­дру­хо­вич, — під-

кре­сли­ла ке­рів­ник лі­те­ра­тур­ної ча­сти­ни Те­а­тру ім. І.Фран­ка На­та

лія ПОНОМАРЕНКО. — В цен­трі сю­же­ту — су­д­дя Адам, який є і го­лов­ним зло­чин­цем, і має ве­сти роз­слі­ду­ва­н­ня про­ти са­мо­го се­бе... Пер­со­на­жі ви­ста­ви по­тра­пля­ють у вир ін­три­ги, яку ве­де Адам, аби вря­ту­ва­ти се­бе від не­від­во­ро­тної від­пла­ти... Лю­бов­но-де­те­ктив­на ко­лі­зія, со­ко­ви­тий ко­ло­рит, яскра­ві фар­би на­ро­дної ко­ме­дії — скла­до­ві ча­сти­ни ці­єї по­ста­нов­ки. Лю­ди­на жи­ве на­ді­єю на кра­ще... Дія ко­ме­дії від­бу­ва­є­ться в гол­ланд­сько­му се­лі по­бли­зу Утре­хта. Се­лян­ка Мар­та Рулль по­дає по­зов до су­ду, ви­ма­га­ю­чи, аби зна­йшли ви­ну­ва­тця зав­да­них їй зби­тків: роз­би­то­го гле­ка. Сю­жет ці­ка­во за­кру­че­ний дов­ко­ла су­до­во­го роз­слі­ду­ва­н­ня і ви­рі­зня­є­ться май­стер­ною ін­три­гою, ве­ли­кою кіль­кі­стю до­те­пних ре­плік та ко­мі­змом си­ту­а­цій...

У по­ста­нов­ці та­кож гра­ють акто­ри: Олег Сталь­чук (Ліхт, пи­сар), На­та­лія Кор­пан і Те­тя­на Мі­хі­на (Мар­та Рулль), Сві­тла­на Ко­со­ла­по­ва та Ан­же­лі­ка Сав­чен­ко (Єва), Пав­ло Мо­скаль (Файт), Юрій Ре­брик (Ру­прехт), Дми­тро Чер­нов (Брі­гіт­та), Іван За­лу­ський (Лі­за) та ін­ші.

ФОТО АРТЕМА СЛІПАЧУКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.