Тран­спорт­на про­бле­ма – най­го­стрі­ша

Den (Ukrainian) - - День України -

У Хер­со­ні пред­ста­ви­ли 4 тро­лей­бу­си, при­дба­ні за май­же 20 млн гри­вень

На те­ри­то­рії МКП «Хер­со­н­еле­ктро­транс» від­бу­ла­ся пре­зен­та­ція чо­ти­рьох но­вих тро­лей­бу­сів, які при­дба­ні за ко­шти мі­сько­го бю­дже­ту для по­кра­ще­н­ня си­ту­а­ції з па­са­жир­ськи­ми пе­ре­ве­зе­н­ня­ми. За ре­зуль­та­та­ми тен­де­ра, но­ві ма­ши­ни «Бо­г­дан Т70117» по­ста­вив До­чП «Ав­то­скла­даль­ний за­вод № 1» АТ «АК «Бо­г­дан Мо­торс» на за­галь­ну су­му 19,8 млн грн. Це ма­ши­ни з низь­кою під­ло­гою, при­сто­со­ва­ні для лю­дей з ін­ва­лі­дні­стю. Один тро­лей­бус роз­ра­хо­ва­ний на 105 па­са­жи­рів (34 си­дя­чих мі­сця).

Усі чо­ти­ри тро­лей­бу­си ви­йдуть на най­по­пу­ляр­ні­ший мар­шрут №1, де за­раз пра­цює 11 оди­ниць те­хні­ки. Ру­хо­мий склад за цим мар­шру­том збіль­шать до 12 оди­ниць. На­то­мість 3 ма­ши­ни з 1-го мар­шру­ту пі­дуть на най­більш про­блем­ні — 4, 3 та 12 мар­шру­ти. На­ра­зі ав­то­парк справ­них тро­лей­бу­сів у Хер­со­ні на­лі­чує близь­ко 40 оди­ниць. Про­їзд у хер­сон­сько­му тро­лей­бу­сі ко­штує 2,5 грн. «Зві­сно, це не ви­рі­шує транс­порт­ну про­бле­му, яка за остан­ній час ста­ла най­го­стрі­шою у Хер­со­ні, — го­во­рить мі­ський го­ло­ва Во­ло­ди­мир МИКОЛАЄНКО. — Якщо бу­ло б 40 но­вих ма­шин, я б ска­зав, що все до­бре і ми ви­ко­на­ли зав­да­н­ня гро­ма­ди. Про­те це вже тро­хи роз­ван­та­жить па­са­жи­ро­по­тік на проб- лем­них мар­шру­тах. Спо­ді­ва­юсь, ми пе­ре­ко­на­є­мо де­пу­тат­ський кор­пус пра­цю­ва­ти в цьо­му на­прям­ку актив­но і на­сту­пно­го ро­ку при­дба­ти мі­ні­мум 10 но­вих тро­лей­бу­сів».

Як пи­сав «День», у ве­ре­сні ми­ну­ло­го ро­ку МКП «Хер­со­н­еле­ктро­транс» про­ве­ло тен­дер на за­ку­пів­лю 12 тро­лей­бу­сів, які бу­ли у ви­ко­ри­стан­ні в кра­ї­нах ЄС. Пе­ре­мож­цем тор­гів ви­зна­ли ТОВ «Тор­го­вий Дім «ЛІТАН», який за­про­по­ну­вав по­ста­ви­ти 12 ма­шин за 13 міль­йо­нів 347 ти­ся­чгри­вень. Ішло­ся про ма­ши­ни Skoda 14TR, ви­пу­ще­ні в 1990-х ро­ках. Пі­сля ого­ло­ше­н­ня ре­зуль­та­тів тор­гів по­ча­ли лу­на­ти зви­ну­ва­че­н­ня на адре­су «Хер­со­н­еле­ктро­трансу» в то­му, що під­при­єм­ство хо­че ви­тра­ти­ти за­над­то ве­ли­кі ко­шти як для та­кої те­хні­ки. Зго­дом у спра­ву втру­ти­ла­ся СБУ. За­ку­пів­лю бу­ло ска­со­ва­но.

На­ро­щу­ва­н­ня ко­му­наль­но­го ав­то­пар­ку є одним із за­по­бі­жни­ків транс­порт­них ко­ла­псів, які пер­ма­нен­тно ви­ни­ка­ли у Хер­со­ні че­рез страйк мар­шру­тни­ків. На­га­да­є­мо, про­тя­гом усьо­го 2017 ро­ку в мі­сті три­ва­ло про­ти­сто­я­н­ня між мі­ською вла­дою, пе­ре­ві­зни­ка­ми, які хо­ті­ли під­ня­ти та­риф на про­їзд у мар­шру­тках із 3 до 5 грн, та гро­мад­ськи­ми акти­ві­ста­ми, ко­трі ви­ма­га­ли по­кра­ще­н­ня по­слуг. Пі­сля кіль­кох «гой­да­лок» з та­ри­фом ці­ну за про­їзд у мар­шру­тках Хер­со­на вста­но­ви­ли на рів­ні 4 грн.

Іван АНТИПЕНКО, «День», Хер­сон

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.