По­што­ва пло­ща – у ре­жи­мі он-лайн

У Ки­є­ві на мі­сці про­ве­де­н­ня ар­хе­о­ло­гі­чних до­слі­джень вста­нов­лять веб-ка­ме­ри

Den (Ukrainian) - - День України -

Зав­дя­ки цьо­му усі охо­чі змо­жуть спо­сте­рі­га­ти за ро­бо­та­ми на По­што­вій пло­щі в ре­жи­мі он-лайн. Про рі­ше­н­ня по­ві­до­мив за­сту­пник го­ло­ви Ки­їв­ської мі­ської держ­адмі­ні­стра­ції Оле­ксій РЕЗНІКОВ. На­га­да­є­мо, у 2015 ро­ці ар­хе­о­ло­ги зна­йшли на По­што­вій дав­ньо­ру­ську ву­ли­цю орі­єн­тов­но ХІ—ХІІІ сто­літь.

«На­при­кін­ці жов­тня бу­ла про­ве­де­на ви­їзна на­ра­да що­до хо­ду ар­хе­о­ло­гі­чних до­слі­джень на По­што­вій пло­щі. За ре­зуль­та­та­ми ці­єї на­ра­ди бу­ло ви­рі­ше­но вста­но­ви­ти веб­ка­ме­ри за­для по­стій­но­го ін­фор­му­ва­н­ня ЗМІ та гро­мад­сько­сті про хід ви­ко­на­н­ня ро­біт із ар­хе­о­ло­гі­чних до­слі­джень», — ци­ту­ють Оле­ксія Ре­зні­ко­ва на сай­ті КМДА.

Он­лайн-транс­ля­ція від­бу­ва­ти­ме­ться на окре­мо ство­ре­но­му сай­ті. Са­мі веб-ка­ме­ри вста­нов­лять ко­штом ін­ве­сто­ра, який пла­нує зве­сти на По­што­вій пло­щі тор­го­вель­но-роз­ва­жаль­ний центр.

До ре­чі, ми­ну­ло­го ти­жня ко­мі­тет Вер­хов­ної Ра­ди з пи­тань куль­ту­ри і ду­хов­но­сті на сво­є­му за­сі­дан­ні роз­гля­нув пи­та­н­ня збе­ре­же­н­ня об’єктів істо­ри­ко-куль­тур­ної спад- щи­ни на По­што­вій пло­щі. Се­ред ін­шо­го, ко­мі­тет у сво­є­му рі­шен­ні ре­ко­мен­дує Мі­ні­стер­ству куль­ту­ри, Мі­ні­стер­ству вну­трі­шніх справ і КМДА при­зу­пи­ни­ти ви­да­чу до­зво­лу на від­нов­ле­н­ня будь-яких зем­ля­них ро­біт, пов’яза­них із бу­дів­ни­цтвом «об’єкта ба­га­то­фун­кціо­наль­но­го при­зна­че­н­ня» і обла­шту­ва­н­ням скве­ру на По­што­вій, до за­твер­дже­н­ня до­ро­жньої кар­ти ар­хе­о­ло­гі­чно­го до­слі­дже­н­ня те­ри­то­рії та му­зе­є­фі­ка­ції там куль­тур­ної спад­щи­ни.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.