Джа­стін Трю­до «за­ча­ру­вав» Фі­ліп­пі­ни

Den (Ukrainian) - - День Планети - Пі­дго­ту­ва­ла На­та­лія ПУШКАРУК, «День»

13 ли­сто­па­да 2017 ро­ку. Ма­ні­ла. Прем’єр-мі­ністр Ка­на­ди Джа­стін Трю­до на по­лях са­мі­ту АСЕАН від­ві­дав пре­зен­та­цію еле­ктри­чно­го транс­пор­ту. Inquirer.net по­ві­дом­ляє, що так зва­ний E-jeepney спіль­ни­ми зу­си­л­ля­ми роз­ро­бля­ли ка­над­ські та фі­ліп­пін­ські на­у­ков­ці. В ма­со­вий обіг транс­порт ви­йде в тре­тьо­му квар­та­лі 2018 ро­ку. Мі­ністр транс­пор­ту кра­ї­ни Ар­тур Ту­гад, який су­про­во­джу­вав прем’єра під час про­гу­лян­ки, ска­зав, що Трю­до був «ду­же ра­дий» по­ба­чи­ти вне­сок ка­над­ців у транс­порт­ну си­сте­му Фі­ліп­пін. Крім то­го, ЗМІ пи­шуть, що ка­над­ський прем’єр «за­ча­ру­вав Фі­ліп­пі­ни», адже під час пе­ре­бу­ва­н­ня в Ма­ні­лі охо­че роз­мов­ляв із лю­дьми, по­зу­вав для сел­фі, а та­кож від­ві­дав один із ре­сто­ра­нів фас­тфу­ду. «Він при­ві­тав май­же ко­жно­го в ма­га­зи­ні, ти­сну­чи ру­ки та обмі­ню­ю­чись обі­йма­ми з фа­на­та­ми», — пи­ше Reuters і до­дає, що в ре­сто­ра­ні прем’єр за­мо­вив кур­ку та по­лу­ни­чний де­серт.

ФОТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.