«Ми го­то­ві при­во­ди­ти ін­ве­сто­рів, але...»

Пре­зи­дент Сві­то­во­го бан­ку Джим Йонг Кім зу­стрів­ся зі спі­ке­ром Вер­хов­ної Ра­ди Ан­дрі­єм Па­ру­бі­єм та ме­ром Ки­є­ва Ві­та­лі­єм Кли­чком

Den (Ukrainian) - - Подробиці - Іван КАПСАМУН, «День»

«Ки­їв пер­шим за­про­ва­див си­сте­му «Від­кри­тий бю­джет», яка до­зво­ляє від­слід­ко­ву­ва­ти он-лайн ви­тра­ти та до­хо­ди сто­ли­чно­го бю­дже­ту, — за­явив Ві­та­лій Кли­чко під час зу­стрі­чі. — Та­кож сто­ли­ця ско­ро­ти­ла май­же вдві­чі зов­ні­шній борг, роз­по­ча­ла бо­роть­бу з ко­ру­пці­єю у ко­му­наль­но­му го­спо­дар­стві, за­про­ва­ди­ла від­кри­ті ау­кціо­ни та тен­де­ри. Це да­ло мо­жли­вість збіль­ши­ти над­хо­дже­н­ня до бю­дже­ту на 30% та вкла­да­ти гро­ші в ін­фра­стру­ктур­ні про­е­кти, а та­кож від­но­ви­ло до­ві­ру ін­ве­сто­рів», — пе­ре­дає прес-слу­жба КМДА.

До то­го ж, є низ­ка на­пря­мів, які стри­му­ють ефе­ктив­ний роз­ви­ток мі­ста. За сло­ва­ми Ві­та­лія Кли­чка, мова йде про на­мі­ри уря­ду пе­ре­кла­сти на мі­сце­ві бю­дже­ти фі­нан­су­ва­н­ня суб­си­дій за жи­тло­во- ко­му­наль­ні по­слу­ги та піль­ги, не на­да­ю­чи при цьо­му до­да­тко­вих дже­рел до­хо­ду.

У свою чер­гу, Джим Йонг Кім на­го­ло­сив, що при­єм­но вра­же­ний змі­на­ми та ре­фор­ма­ми, які бу­ли вті­ле­ні та за­про­ва­джу­ю­ться в Ки­є­ві і за­зна­чив, що ра­дий то­му, що Сві­то­вий банк до­по­міг сто­ли­ці роз­ро­би­ти транс­порт­ну схе­му, яка має опти­мі­зу­ва­ти рух гро­мад­сько­го транс­пор­ту в мі­сті. Він та­кож під­три­мав пра­гне­н­ня сто­ли­ці на­ве­сти лад із пар­ку­ва­н­ням. «Ви ма­є­те кон­тро­лю­ва­ти своє мі­сто», — на­го­ло­сив Джим Йонг Кім.

За сло­ва­ми пре­зи­ден­та Сві­то­во­го бан­ку, Укра­ї­на по­вин­на про­дов­жу­ва­ти вті­лю­ва­ти ре­фор­ми. Зокре­ма, у сфе­рі бо­роть­би з ко­ру­пці­єю — че­рез ство­ре­н­ня ан­ти­ко­ру­пцій­но­го су­ду, а та­кож в лі­бе­ра­лі­за­ції рин­ку зем­лі. «Ми го­то­ві при­во­ди­ти ін­ве­сто­рів, але Укра­ї­на має по­ка­за­ти, що сер­йо­зно ста­ви­ться до пи­та­н­ня ре­фор­му- ва­н­ня та го­то­ва вті­лю­ва­ти не­об­хі­дні змі­ни», — на­го­ло­сив він.

Та­кож із пре­зи­ден­том гру­пи Сві­то­во­го бан­ку зу­стрі­ли­ся го­ло­ва Вер­хов­ної Ра­ди Ан­дрій Па­ру­бій та ке­рів­ни­ки фра­кцій і груп. Про це жур­на­лі­стів по­ін­фор­му­ва­ла го­ло­ва Ко­мі­те­ту Ра­ди у за­кор­дон­них спра­вах Ган­на Го­пко. Сто­ро­ни обго­во­ри­ли до­по­мо­гу у від­нов­лен­ні ін­фра­стру­кту­ри Дон­ба­су та до­да­тко­ве фі­нан­су­ва­н­ня ре­форм, пов’яза­них із роз­ви­тком люд­сько­го по­тен­ці­а­лу.

«Во­ни за­раз зби­ра­ю­ться, про­го­во­ри­ли з Єв­ро­пей­ським ін­ве­сти­цій­ним бан­ком про на­прав­ле­н­ня фі­нан­су­ва­н­ня для під­трим­ки ре­форм, зокре­ма Human capital development. Це те, що пе­ред­ба­чає роз­ви­ток люд­сько­го по­тен­ці­а­лу, це осві­та, охо­ро­на здо­ров’я, со­ці­аль­на сфе­ра», — за­зна­чи­ла Го­пко. На зу­стрі­чі сто­ро­ни та­кож при­ді­ли­ли ува­гу під­ви­щен­ню про­зо­ро­сті в ін­ве­сти­цій­но­му се­кто­рі, а та­кож під­го­тов­ці до зе­мель­ної ре­фор­ми.

ФОТО АНДРІЯ СКАКОДУБА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.