«План Тру­ме­на»

Укра­ї­ні по­трі­бен не ли­ше «план Мар­шал­ла»

Den (Ukrainian) - - Подробиці - Сер­гій ГРАБОВСЬКИЙ

По­чну з тру­ї­змів. ■ Укра­ї­ні по­трі­бен но­ві­тній «план Мар­шал­ла», тоб­то ре­аль­ні гро­ші під ре­аль­ні про­е­кти, пе­ред­усім у сфе­рі ма­ло­го й се­ре­дньо­го бі­зне­су, а та­кож у сфе­рі до­ко­рін­ної пе­ре­бу­до­ви та по­бу­до­ви су­ча­сної ін­фра­стру­кту­ри. Іні­ці­а­то­ром ство­ре­н­ня та­ко­го мас­шта­бно­го (50 млрд єв­ро впро­довж де­ся­ти ро­ків) про­е­кту став ко­ли­шній прем’єр-мі­ністр Ли­тви Ан­дрюс Ку­бі­люс, і він уже був пред­став­ле­ний у ли­тов­сько­му Сей­мі та по­слам дер­жав ЄС.

■ Про все це уже пи­сав «День», до­ко­не­чну по­тре­бу Укра­ї­ни у вкрай тер­мі­но­вій під­трим­ці ре­аль­ної еко­но­мі­ки (а не ли­ше фі­нан­со­вої ста­біль­но­сті) не раз ар­гу­мен­ту­ва­ли по­ва­жні екс­пер­ти, як ві­тчи­зня­ні, так і за­хі­дні. Бо ж іде­ться не про­сто про еко­но­мі­чну, а про еко­но­мі­чно-по­лі­ти­чну під­трим­ку, що має на ме­ті зав­дя­ки під­не­сен­ню еко­но­мі­ки та від­чу­тно­му під­ви­щен­ню до­бро­бу­ту на­се­ле­н­ня зве­сти до мі­ні­му­му вплив Крем­ля та при­хід до вла­ди по­пу­ліст­ських сил. Вла­сне, та­кі ж ці­лі пе­ре­слі­ду­вав і кла­си­чний «план Мар­шал­ла» у по­во­єн­ні ро­ки, ко­ли без ньо­го зна­чна ча­сти­на дер­жав За­хі­дної Єв­ро­пи за­гру­зла би в со­ці­аль­но-еко­но­мі­чних про­бле­мах, а ви­бор­ці, спо­ку­ше­ні при­ма­рою про­стих рі­шень та крем­лів­ською про­па­ган­дист­ською ма­ши­ною, мо­гли б під­три­ма­ти ко­му­ні­стів та ін­ші по­пу­ліст­ські пар­тії, кон­тро­льо­ва­ні з Мо­скви.

■ Але не за­бу­вай­мо, ще до «пла­ну Мар­шал­ла», про­го­ло­ше­но­го 5 черв­ня 1947 ро­ку і за­про­ва­дже­но­го в дію з 1948 ро­ку, з’явив­ся й по­чав пра­цю­ва­ти «план Тру­ме­на», при­зна­че­ний спе­ці­аль­но для кра­їн, які ста­ли або мо­жуть ста­ти жер­тва­ми ра­дян­ської агре­сії. Йо­го не­об­хі­дність та основ­ні ри­си роз­крив пре­зи­дент США Тру­мен у про­грам­ній про­мо­ві пе­ред Кон­гре­сом 12 бе­ре­зня 1947 ро­ку, на­звав­ши та­ки­ми жер­тва­ми Гре­цію та Ту­реч­чи­ну.

■ Про­мо­ва ця скла­да­ла­ся із двох ча­стин: кон­це­пту­аль­ної, яка здо­бу­ла на­зву «до­ктри­ни Тру­ме­на» й тор­ка­ла­ся про­блем під­трим­ки Спо­лу­че­ни­ми Шта­та­ми де­мо­кра­тії та про­ти­дії то­та­лі­та­ри­зму по всьо­му сві­ту, — та кон­кре­тно-пра­гма­ти­чної, при­свя­че­ної екс­тре­ній під­трим­ці Гре­ції й Ту­реч­чи­ні, щоб во­ни не ви­яви­лись жер­тва­ми ста­лін­ської агре­сії. Це і був «план Тру­ме­на» для цих двох дер­жав.

■ У кон­це­пту­аль­но­му пла­ні пре­зи­дент Тру­мен окре­слив прин­ци­пи, які не­вдов­зі ля­гли в осно­ву «пла­ну Мар­шал­ла»: «На да­ний мо­мент май­же ко­жна на­ція у сві­ті має ви­бра­ти між аль­тер­на­тив­ни­ми спосо­ба­ми жи­т­тя. Ви­бір за­над­то ча­сто да­ле­ко не віль­ний. Один спо­сіб жи­т­тя ґрун­ту­є­ться на во­лі біль­шо­сті й ви­рі­зня­є­ться віль­ни­ми де­мо­кра­ти­чни­ми уста­но­ва­ми, віль­ни­ми ви­бо­ра­ми, га­ран­ті­я­ми сво­бо­ди осо­би­сто­сті, сво­бо­ди сло­ва, ре­лі­гії та сво­бо­ди від по­лі­ти­чно­го ути­ску. Дру­гий спо­сіб жи­т­тя по­бу­до­ва­ний на ба­жан­ні мен­шо­сті, на­силь­но на­кла­де­но­му на біль­шість. Він ви­рі­зня­є­ться те­ро­ром та ути­ском, ке­ро­ва­ною пре­сою та при­ду­ше­н­ням осо­би­стих сво­бод. Я вва­жаю, що Спо­лу­че­ні Шта­ти ма­ють під­три­му­ва­ти віль­ні на­ро­ди, які чи­нять опір агре­сії озбро­є­ної мен­шо­сті або зов­ні­шньо­му ти­ску. Я вва­жаю, що ми по­вин­ні до­по­мог­ти у звіль­нен­ні на­ро­дів, щоб во­ни са­мі мо­гли ви­рі­шу­ва­ти свою вла­сну до­лю. Я вва­жаю, що на­ша до­по­мо­га має бу­ти пе­ред­усім еко­но­мі­чною та фі­нан­со­вою, яка при­зве­де до еко­но­мі­чної ста­біль­но­сті і та­ким чи­ном зро­бить свій вплив на по­лі­ти­чні про­це­си... Ми не мо­же­мо до­зво­ли­ти змі­ни в рів­но­ва­зі сил на по­ру­ше­н­ня Ста­ту­ту Ор­га­ні­за­ції Об’єд­на­них На­цій та­ки­ми ме­то­да­ми, як при­мус або агре­сія». Акту­аль­но зву­чить, чи не так? ■ Ко­ли ве­сти мо­ву кон­кре­тно про Гре­цію і Ту­реч­чи­ну, то на­га­даю, що Ста­лін у ті ро­ки іні­ці­ю­вав спро­бу за­хо­пле­н­ня вла­ди в Гре­ції ко­му­ні­сти­чни­ми зброй­ни­ми фор­му­ва­н­ня­ми, які ба­зу­ва­ли­ся в Ал­ба­нії, Юго­сла­вії та Бол­га­рії і ма­ли ще­дру до­по­мо­гу від Мо­скви. Ро­згор­ну­ла­ся справ­жня «гі­бри­дна вій­на», в якій СРСР за­без­пе­чу­вав сво­їх гре­цьких са­те­лі­тів, крім боє­при­па­сів, гро­шей і ко­ман­дних ка­дрів, ще й по­ту­жною про­па­ган­дист­ською під­трим­кою по всьо­му сві­ту.

■ Тру­мен аж ні­як не іде­а­лі­зу­вав уря­ди дер­жав, які ма­ли одер­жа­ти до­по­мо­гу. Ось як він оха­ра­кте­ри­зу­вав гре­цьку вла­ду: «»Гре­цький уряд пра­цю­вав в атмо­сфе­рі ха­о­су й екс­тре­мі­зму. Він ро­бив по­мил­ки. На­да­н­ня до­по­мо­ги цій кра­ї­ні не озна­чає, що Спо­лу­че­ні Шта­ти по­ту­ра­ти­муть усьо­му, що гре­цький уряд зро­бив або зро­бить. Ми за­су­джу­ва­ли в ми­ну­ло­му і за­су­джу­є­мо те­пер будь-які екс­тре­міс­тсь- кі за­хо­ди сто­сов­но іна­ко­ми­сля­чих і за­кли­ка­є­мо до біль­шої тер­пи­мо­сті... Уряд Гре­ції не іде­аль­ний. Однак він пред­став­ляє 85% чле­нів гре­цько­го пар­ла­мен­ту, які бу­ли обра­ні на ви­бо­рах то­рік. Іно­зем­ні спо­сте­рі­га­чі, вклю­ча­ю­чи 692 аме­ри­кан­ських, зі­йшли­ся на дум­ці, що ці ви­бо­ри бу­ли дій­сним во­ле­ви­яв­ле­н­ням на­ро­ду Гре­ції».

■ А си­ту­а­ція в кра­ї­ні бу­ла во­і­сти­ну ка­та­стро­фі­чною: «У Гре­ції сьо­го­дні не­має ка­пі­та­лів, щоб фі­нан­су­ва­ти ім­порт тих то­ва­рів, які є жит­тє­во ва­жли­ви­ми. Кра­ї­на від­чай­ду­шно по­тре­бує фі­нан­со­вої та еко­но­мі­чної до­по­мо­ги, щоб від­но­ви­ти за­ку­пів­лі їжі, одя­гу, па­ли­ва і на­сі­н­ня, які вкрай не­об­хі­дні для про­жи­тку й жит­тє­вих по­треб її лю­дей і до­сту­пні ли­ше з-за кор­до­ну... Са­мо­му існу­ван­ню Гре­цької дер­жа­ви сьо­го­дні за­гро­жу­ють те­ро­ри­сти­чні дії кіль­кох ти­сяч озбро­є­них пар­ти­за­нів, очо­лю­ва­них ко­му­ні­ста­ми, які ки­да­ють ви­клик вла­ді уря­ду в ба­га­тьох ра­йо­нах кра­ї­ни, осо­бли­во на пів­ні­чно­му кор­до­ні... Гре­цький уряд не зда­тен упо­ра­ти­ся з си­ту­а­ці­єю. Гре­цька ар­мія не­ве­ли­ка й по­га­но екі­пі­ро­ва­на. Во­на по­тре­бує по­ста­ча­н­ня та озбро­є­н­ня для то­го, щоб від­но­ви­ти вла­ду уря­ду над всі­єю те­ри­то­рі­єю Гре­ції. Спо­лу­че­ні Шта­ти зо­бов’яза­ні на­да­ти Гре­ції цю до­по­мо­гу».

І знов-та­ки, ду­же зна­йо­мі та акту­аль­ні ре­чі, чи не так?

■ Що ж до Ту­реч­чи­ни, то во­на, за сло­ва­ми Тру­ме­на, по­тре­бу­ва­ла не­гай­ної до­по­мо­ги за­для «про­ве­де­н­ня мо­дер­ні­за­ції кра­ї­ни, не­об­хі­дної для збе­ре­же­н­ня на­ціо­наль­ної те­ри­то­рі­аль­ної ці­лі­сно­сті». Бо якраз у ті ро­ки Ста­лін по­ста­вив на ме­ні здій­сни­ти дав­ню мрію ро­сій­ських ім­пе­ра­то­рів — за­хо­пи­ти Кон­стан­ти­но­поль та про­то­ки Бо­сфор і Дар­да­нел­ли. Він на­ма­гав­ся до­мо­ви­тись про це з Гі­тле­ром, а по­тім — із Чер­чіл­лем та Ру­звель­том. Але йо­му від­мо­ви­ли, і він ви­рі­шив ді­я­ти са­мо­стій­но, тож над Ту­реч­чи­ною на­ви­сла ре­аль­на за­гро­за ра­дян­сько­го втор­гне­н­ня.

■ «Якщо ми ви­яви­мось не в змо­зі до­по­мог­ти Гре­ції й Ту­реч­чи­ні в цей фа­таль­ний час, то це ма­ти­ме да­ле­к­ося­жні на­слід­ки для За­хо­ду, так са­мо як і для Схо­ду», — рі­шу­че на­го­ло­сив Тру­мен, і до­по­мо­га бу­ла на­да­на. При цьо­му фі­нан­со­ва її ча­сти­на (400 млн до­ла­рів, тоб­то 4,2 млрд за ни­ні­шні­ми мір­ка­ми впро­довж ро­ку) ма­ла ви­гляд не кре­ди­тів, а не при­зна­че­них для по­вер­не­н­ня гран­тів. Ці кра­ї­ни отри­ма­ли та­кож до­по­мо­гу у ви­гля­ді то­ва­рів, уста­тку­ва­н­ня, зброї та ме­ди­ка­мен­тів. А ще на про­ха­н­ня Тру­ме­на Кон­грес сан­кціо­ну­вав від­прав­ку ін­стру­кто­рів і фа­хів­ців — як ци­віль­них, так і вій­сько­вих, і на­дав ко­шти, не­об­хі­дні для на­вча­н­ня до­бір­но­го гре­цько­го й ту­ре­цько­го пер­со­на­лу. У під­сум­ку вча­сно на­да­на зна­чна до­по­мо­га зу­пи­ни­ла агре­сив­ні дії Крем­ля.

■ А те­пер за­пи­та­н­ня: хі­ба і це не ко­ре­лює із су­ча­сні­стю, із си­ту­а­ці­єю не ли­ше в Укра­ї­ні, а й, ска­жі­мо, в Мол­до­ві, де Кремль кон­тро­лює при­дні­стров­ський ан­клав і що­си­ли на­ма­га­є­ться по­ста­ви­ти всі вла­дні ор­га­ни під свій кон­троль?

■ Отож, ви­да­є­ться, пе­ред за­про­ва­дже­н­ням но­ві­тньо­го «пла­ну Мар­шал­ла» для Укра­ї­ни по­трі­бно ре­а­лі­зу­ва­ти той чи ін­ший су­ча­сний ва­рі­ант « пла­ну Тру­ме­на » і для Укра­ї­ни, і для Мол­до­ви. Бо на по­ча­тку по­трі­бні — впро­довж ро­ку-двох — екс­тра­ор­ди­нар­ні за­хо­ди зі змі­цне­н­ня зброй­них сил, дер­ж­апа­ра­ту і за­до­во­ле­н­ня на­галь­них по­треб на­се­ле­н­ня, а то­ді вже мо­жна за­про­ва­джу­ва­ти да­ле­к­ося­жні про­гра­ми со­ці­аль­но-еко­но­мі­чно­го роз­ви­тку.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.