«Друг Во­ло­ди­мир»

Den (Ukrainian) - - Подробиці - Ва­лен­тин ТОРБА, «День»

Всу­бо­ту в «Ми­сте­цько­му Ар­се­на­лі» від­був­ся з’їзд «На­ро­дно­го фрон­ту», який від­крив Ар­се­ній Яце­нюк. Остан­ній бу­кваль­но за­ва­лив ком­плі­мен­та­ми при­су­тньо­го в пер­ших ря­дах прем’єра Во­ло­ди­ми­ра Грой­сма­на.

■ «Я мо­жу ду­же ба­га­то чо­го пе­ре­ра­хо­ву­ва­ти про ньо­го, не ка­жу­чи вже про ті рі­ше­н­ня, які він за­раз при­ймає. Я б ті рі­ше­н­ня, на­пев­но, не при­ймав. То­му я не прем’єр, а він прем’єр», — тро­шки са­мо­при­ни­же­но по­хва­лив Яце­нюк сво­го на­сту­пни­ка. Сло­ва Яце­ню­ка дій­сно зву­ча­ли єлей­но. І це не див­но, з огля­ду на рей­тинг «На­ро­дно­го фрон­ту». То­чні­ше, йо­го від­су­тність. До­не­дав­на ба­га­то хто го­во­рив про альянс БПП і НФ. Те­пер оче­ви­дно, що ці пе­ре­го­во­ри за­йшли в глу­хий кут.

■ Яце­нюк по­ві­до­мив, що по­лі­ти­чна пар­тія «На­ро­дний фронт» ви­зна­чи­ться з кан­ди­да­ту­рою на пост пре­зи­ден­та Укра­ї­ни 2018 ро­ку, а до цьо­го з уча­стю пар­тне­рів по ко­а­лі­ції пла­нує за­вер­ши­ти ре­фор­ми в кра­ї­ні. При цьо­му він звер­нув­ся до Пе­тра По­ро­шен­ка з про­по­зи­ці­єю змі­ни­ти Кон­сти­ту­цію. Вза­га­лі, вза­єм­ні ди­фі­рам­би Яце­ню­ка та Грой­сма­на ре­гу­ляр­но звер­та­лись до то­го, в яких скру­тних об­ста­ви­нах до­ве­ло­ся й до­во­ди­ться пра­цю­ва­ти прем’єрам пі­сля Май­да­ну. Від по­ді­бних апе­ля­цій ви­ни­ка­ла плу­та­ни­на, адже не зав­жди бу­ло зро­зумі­ло — ма­є­ться на ува­зі «зло­чин­ний» ре­жим Яну­ко­ви­ча чи йо­го на­сту­пни­ка?

■ По за­вер­шен­ні про­мо­ви Яце­нюк на­дав сло­во са­мо­му Грой­сма­ну, на­звав­ши йо­го «прем’єр-мі­ні­стром Во­ло­ди­ми­ром Грой­сма­ном і дру­гом Во­ло­ди­ми­ром». Сло­ва остан­ньо­го бу­ли більш стри­ма­ни­ми, але не менш дру­жні­ми. Пі­сля сво­їх про­мов обоє пі­шли в зал з пу­лом жур­на­лі­стів, які по­спі­ша­ли за ни­ми і пе­ред яки­ми Яце­нюк та Грой­сман не со­ро­ми­лись обні­ма­ти­ся, як брат Ко­ля і брат Ва­ся із ві­до­мої сцен­ки «Зо­ло­то­го те­лен­ка».

■ «У «На­ро­дно­го фрон­ту» на­справ­ді не так ба­га­то ва­рі­ан­тів, — ко­мен­тує «Дню» пре­зи­дент Фон­ду на­ціо­наль­них стра­те­гій, спів­за­снов­ник Укра­їн­сько­го ін­сти­ту­ту май­бу­тньо­го Та­рас БЕРЕЗОВЕЦЬ одра­зу пі­сля за­кін­че­н­ня про­мо­ви Грой­сма­на. — Є три уча­сни­ки пе­ре­го­во­рів: БПП, «На­ро­дний фронт» та «Він­ни­цька єв­ро­пей­ська стра­те­гія» Грой­сма­на. По су­ті, Грой­сман ве­де пе­ре­мо­ви­ни від окре­мої пар­тії й ви­ма­гає со­бі окре­мі кво­ти. Це і ста­ло одні­єю з при­чин бу­ксу­ва­н­ня цих пе­ре­го­во­рів. Грой­сман ви­ма­гав ду­же ве­ли­ку кво­ту для се­бе. Від­по­від­но По­ро­шен­ко та Яце­нюк йо­му в цьо­му від­мо­ви­ли. То­му на сьо­го­дні жо­дних пе­ре­го­во­рів не ве­де­ться, і це факт. Якщо ж во­ни до­мов­ля­ться на яки­хось умо­вах, то це озна­ча­ти­ме, що у них бу­де єди­ний пар­тій­ний спи­сок та єди­ний кан­ди­дат у пре­зи­ден­ти. Якщо цьо­го не бу­де, то це озна­ча­ти­ме, що спи­сків мо­же бу­ти три і кан­ди­да­тів у пре­зи­ден­ти, як мі­ні­мум, двоє — По­ро­шен­ко та Яце­нюк. У ви­пад­ку з пар­ті­я­ми, БПП пі­де окре­мим спи­ском, а «На­ро­дний фронт» — окре­мим. Мо­жли­во, від­бу­де­ться ре­брен­динг і за­мість «На­ро­дно­го фрон­ту» ви­ни­кне ін­ша пар­тія. Грой­сман, ско­рі­ше за все, бу­де ство­рю­ва­ти а-ля пар­тію ме­рів. Хо­дять чу­тки, що цю пар­тію мо­жуть очо­ли­ти Грой­сман та Кли­чко. Грой­сман дав­но вже ве­де са­мо­стій­ну гру від Пре­зи­ден­та. На­справ­ді По­ро­шен­ко ще влі­тку зби­рав­ся від­пра­ви­ти йо­го у від­став­ку. Цьо­му за­ва­ди­ла ли­ше по­зи­ція Яце­ню­ка та Лу­цен­ка. Лу­цен­ко ви­сту­пив ме­ді­а­то­ром на цих пе­ре­го­во­рах і за­ла­го­див, на­скіль­ки це бу­ло мо­жли­во, зга­да­ний кон­флікт. Але кон­флікт до­сі не ви­чер­па­ний і пе­ре­бу­ває в ла­тен­тній фа­зі. До ве­сни ні­хто вже Грой­сма­на зні­ма­ти не бу­де. Якщо все бу­де спо­кій­но, то, ймо­вір­но, цьо­го ні­хто не ро­би­ти­ме і до ви­бо­рів. Я не ви­клю­чаю, що Грой­сман бу­де об’єд­ну­ва­ти­ся з Яце­ню­ком. Остан­ній на­звав йо­го сьо­го­дні дру­гом і зга­дав їхню спіль­ну істо­рію. Грой­сман йо­му від­по­вів, що «у нас є лі­дер, яко­му ми всі до­ві­ря­є­мо, і це Ар­се­ній Яце­нюк». Це бу­ло ду­же пі­до­зрі­лим, бо чо­мусь він не на­звав лі­де­ром Пре­зи­ден­та».

■ Тріо із сил По­ро­шен­ка, Яце­ню­ка і те­пер уже Грой­сма­на по­ки що не на­га­дує Ле­бе­дя, Ра­ка та Щу­ку. Не­має від­чу­т­тя й то­го, що во­ни не до­го­во­ро­спро­мо­жні між со­бою. Го­во­ря­чи ж за­га­лом про по­лі­ти­чний ви­бор­чий кон­текст, не мо­жна не зга­да­ти про тре­ті си­ли, які мо­жуть ви­яви­ти­ся для цьо­го тріо сер­йо­зною за­гро­зою, де і про­ро­сій­ські пар­тії, і ста­рі-но­ві облич­чя на кшталт спів­а­ків, які пре­зи­ден­та­ми мо­жуть не ста­ти, але при цьо­му від­тя­гнуть на се­бе го­ло­си і, від­по­від­но, під­ні­муть ці­ну «дру­го­го тер­мі­ну».

Чим за­пам’ятав­ся з’їзд «На­ро­дно­го» фрон­ту» і про люб’язність ко­ли­шньо­го прем’єра Яце­ню­ка та ни­ні­шньо­го очіль­ни­ка уря­ду Грой­сма­на

ФОТО РУСЛАНА КАНЮКИ / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.