Ці­лий світ – в одно­му мі­сті

У Ки­є­ві прой­дуть Дні Єру­са­ли­ма — з 14 до 21 ли­сто­па­да

Den (Ukrainian) - - Культура - Сві­тла­на АГРЕСТ-КОРОТКОВА

Най­біль­ше мі­сто Ізра­ї­лю — Єру­са­лим — був сто­ли­цею об’єд­на­них єв­рей­ських царств ще з ан­ти­чних ча­сів. Пе­ре­жив­ши на­бі­ги і вій­ни, при­му­со­ві змі­ни та руй­ну­ва­н­ня, він зав­жди за­ли­шав­ся го­лов­ним мі­стом для на­ро­ду ізра­ї­ле­ва, став­ши офі­цій­ною сто­ли­цею в сі­чні 1950 ро­ку. То­му сьо­го­дні, окрім без­цін­них істо­ри­чних пам’яток, у ньо­му зо­се­ре­дже­на дер­жав­на ді­яль­ність кра­ї­ни. Тут пра­цює Кне­сет, роз­та­шо­ва­на ре­зи­ден­ція пре­зи­ден­та кра­ї­ни, тут же — офі­си прем’єр-мі­ні­стра та біль­шо­сті мі­ні­стерств. Окрім ін­шо­го, він сла­ви­ться сво­ї­ми на­у­ко­ви­ми та куль­тур­ни­ми до­ся­гне­н­ня­ми.

На­сту­пно­го ро­ку — юві­лей­но­го для Ізра­ї­лю — кра­ї­на свя­ткує 70 ро­ків сво­єї не­за­ле­жно­сті. Як пе­ред’юві­лей­ні свя­тку­ва­н­ня, МЗС і По­соль­ство Дер­жа­ви Ізра­їль про­во­дять Дні Єру­са­ли­ма в рі­зних ку­то­чках сві­ту, при­свя­че­ні 50-й рі­чни­ці об’єд­на­н­ня Єру­са­ли­ма. Не­що­дав­но во­ни від­бу­ли­ся в ка­над­сько­му Ван­ку­ве­рі, за­раз — в Укра­ї­ні. Ки­ян і го­стей на­шої сто­ли­ці че­кає ба­га­то­ма­ні­тна та ду­же ці­ка­ва про­гра­ма.

Від­кри­ю­ться Дні Єру­са­ли­ма 14 ли­сто­па­да в за­лі На­ціо­наль­ної фі­лар­мо­нії кон­цер­том Єру­са­лим­сько­го квар­те­ту, одно­го з най­ви­да­тні­ших му­зи­чних ко­ле­кти­вів цьо­го жан­ру в сві­ті. Він ви­сту­пає з 1993 ро­ку, йо­го уча­сни­ки зі­бра­ли­ся в ко­ле­ктив ще в сту­дент­ські ро­ки. З то­го ча­су йо­го успі­хи бу­ли увін­ча­ні ви­на­го­ро­да­ми пре­сти­жних му­зи­чних фе­сти­ва­лів, а за пра­во при­йма­ти квар­тет у се­бе зма­га­ли­ся кра­щі кон­цер­тні за­ли сві­ту.

Да­лі — Дні бу­дуть на­пов­не­ні змі­стов­ни­ми та рі­зно­ма­ні­тни­ми зу­стрі­ча­ми з на­у­ков­ця­ми і гро­мад­ськи­ми ді­я­ча­ми. У На­ціо­наль­но­му уні­вер­си­те­ті ім. Т.Шев­чен­ка від­бу­де­ться ле­кція про­фе­со­ра Ша­у­ля Штам­пфе­ра «Істо­рія єв­рей­сько­го на­ро­ду: па­ра­до­кси, мі­фи і фа­кти». У Ки­їв­сько­му уні­вер­си­те­ті пра­ва до­ктор Бо­рис Мо­ро­зов по­зна­йо­мить слу­ха­чів із те­мою «Ви­сла­ні до Ізра­ї­лю. Ви­гна­н­ня за­су­дже­них сіо­ні­стів із СРСР до Па­ле­сти­ни 1924—1934 рр.». А до­ктор Іл­ля Двор­кін в На­ціо­наль­ній ака­де­мії дер­ж­управ­лі­н­ня про­чи­тає ле­кцію «Єру­са­лим як по­ня­т­тя фі­ло­соф­ської та по­лі­ти­чної дум­ки».

Ор­га­ні­чним і ве­ли­ким се­гмен­том про­гра­ми бу­дуть кі­но­по­ка­зи, ор­га­ні­зо­ва­ні під па­тро­на­том По­соль­ства Ізра­ї­лю в Укра­ї­ні ком­па­ні­єю «Ар­тха­ус Тра­фік», яка дав­но здо­бу­ла ав­то­ри­тет по­слі­дов­ним зна­йом­ством пу­блі­ки з ар­тха­у­зним кі­но. До про­гра­ми уві­йшли чо­ти­ри кі­но­тво­ри. Фільм жа­хів «Єру­са­лим» (ре­жи­се­ри До­рон і Йо­ав Паз); три­лер «Ві­фле­єм (Юваль Адлер); фен­те­зі Джо­на­та­на Ге­ва «Абу­ле­ле» і дра­ма Ма­та­на Яї­ра «Пі­дмос­тки». Всі філь­ми від­зна­че­ні фе­сти­ва­ля­ми — від на­ціо­наль­них до кла­су «А» і бу­дуть по­ка­за­ні всім ба­жа­ю­чим у кі­но­те­а­трі «Оскар» у ТРЦ GULIVER аб­со­лю­тно без­ко­штов­но, але за по­пе­ре­дньою ре­є­стра­ці­єю. А гур­ма­нів, без­умов­но, за­ці­ка­вить мо­жли­вість озна­йо­ми­ти­ся з ви­шу­ка­ною ін­тер­на­ціо­наль­ною єру­са­лим­ською ку­хнею в ре­сто­ра­ні «Лю­би­мый Дя­дя», яку пред­ста­вить там Аві Ле­ві, шеф ві­до­мо­го єру­са­лим­сько­го ре­сто­ра­ну Hamotzi.

У ці дні — з 14 до 21 ли­сто­па­да — є мо­жли­вість від­кри­ти для се­бе ці­лий світ!

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.