Го­туй­те­ся: ці­ни на бен­зин під­ви­ща­ться на грив­ню за літр

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Че­рез зро­ста­н­ня сві­то­вих ко­ти­ру­вань і ва­лю­тної не­ста­біль­но­сті, про­гно­зує ди­ре­ктор кон­сал­тин­го­вої гру­пи «А-95» Сер­гій Ку­юн, роз­дрі­бні ці­ни на бен­зин в Укра­ї­ні збіль­ша­ться на 1 грив­ню за літр. Ко­ти­ру­ва­н­ня по­ча­тку ли­сто­па­да ви­яви­ли­ся ду­же ви­со­ки­ми, на­при­клад, що­до бен­зи­ну во­ни ся­гну­ли $627 за тон­ну, що на на 10%, чи на $70 ви­ще, ніж жов­тне­ві рів­ні (у се­ре­дньо­му $557). Що­до диз­паль­но­го ли­сто­па­до­ве ко­ти­ру­ва­н­ня ви­ще, ніж жов­тне­ве, на $25 ($534). В екві­ва­лен­ті та­ке зро­ста­н­ня ста­но­вить більш як 1,5 грив­ні на лі­трі бен­зи­ну і 70 ко­пі­йок на лі­трі диз­па­ли­ва. Ку­юн за­зна­чає, що курс ва­лют істо­тно змі­ню­є­ться бу­кваль­но що­дня, що до­дає нер­во­зно­сті ім­пор­те­рам на­фто­про­ду­ктів. «Пі­дви­ще­н­ня ко­ти­ру­вань ду­же зна­чне, аби прой­ти не­по­мі­че­ним для пов­ні­стю за­ле­жно­го від ім­пор­ту укра­їн­сько­го рин­ку, ка­же екс­перт і до­дає: «Не ду­маю, що АЗС про­транс­лю­ють весь по­тен­ці­ал зро­ста­н­ня у 1,5 грив­ні за літр, але най­імо­вір­ні­ше, грив­ню бен­зин до­дасть.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.