Со­лод­кий екс­порт Укра­ї­ни й на­да­лі зро­ста­ти­ме

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Екс­порт цукру з Укра­ї­ни з по­ча­тку 2017/2018 мар­ке­тин­го­во­го ро­ку (ве­ре­сень—сер­пень) ста­но­вив 59,3 ти­ся­чі тонн, по­ві­до­ми­ли в На­ціо­наль­ній асо­ці­а­ції ви­ро­бни­ків цукру «Укр­цу­кор». У жов­тні укра­їн­ські ком­па­нії екс­пор­ту­ва­ли 42,3 ти­ся­чі тонн цукру, що у 2,5 ра­зу біль­ше, ніж по­ка­зник ве­ре­сня. За да­ни­ми на 8 ли­сто­па­да, в Укра­ї­ні пра­цює 41 цукро­вий за­вод. За­га­лом, га­лузь ви­го­то­ви­ла 1,2 міль­йо­на тонн цукру. За про­гно­за­ми асо­ці­а­ції, екс­порт і на­да­лі зро­ста­ти­ме. Йо­го гео­гра­фія май­же не змі­ни­ла­ся, основ­ні по­ста­ча­н­ня здій­сню­ва­ли­ся до Азер­бай­джа­ну (29%), Шрі-Лан­ки (18%), Та­джи­ки­ста­ну (9%) і Су­да­ну (8%»), за­зна­чає ке­рів­ник ана­лі­ти­чно­го від­ді­лу асо­ці­а­ції Руслана Бу­ти­ло.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.