«Ви­па­док ко­гні­тив­но­го ди­со­нан­су»

Екс­пер­ти «Дня» — про те, чо­му Трамп ві­рить сло­вам Пу­ті­на про не­при­че­тність Ро­сії до втру­ча­н­ня в аме­ри­кан­ські ви­бо­ри

Den (Ukrainian) - - Світові Дискусії - Ми­ко­ла СІРУК, «День»

Най­біль­шою ін­три­гою 12-ден­но­го азій­сько­го ма­ра­фо­ну пре­зи­ден­та США До­наль­да Трам­па бу­ло те, чи зу­стрі­не­ться він із ро­сій­ським лі­де­ром. І при­во­дом для цьо­го ма­ла ста­ти участь обох пре­зи­ден­тів на са­мі­ті АТЕС у В’єтна­мі. Пов­но­цін­ної зу­стрі­чі Трам­па з Пу­ті­ним так і не від­бу­ло­ся. Тим не мен­ше, як по­ві­до­ми­ли ЗМІ, во­ни три­чі пе­ре­ти­на­ли­ся під час зу­стрі­чі у вер­хах, зокре­ма й під час сі­мей­но­го фото, де во­ни у си­ніх со­ро­чках ти­снуть ру­ки один одно­му.

Але справ­жньою сен­са­цію вже пі­сля цьо­го са­мі­ту для усіх ста­ла за­ява аме­ри­кан­сько­го пре­зи­ден­та, що Во­ло­ди­ми­ра Пу­ті­на обра­жа­ють зви­ну­ва­че­н­ня у втру­чан­ні Мо­скви в пре­зи­дент­ські ви­бо­ри в США. «Я зно­ву за­пи­тав йо­го, і він ска­зав, що не втру­чав­ся в на­ші ви­бо­ри. Він не ро­бив то­го, що йо­му при­пи­су­ють», — ска­зав Трамп жур­на­лі­стам на бор­ту пре­зи­дент­сько­го лі­та­ка в су­бо­ту, 11 ли­сто­па­да, ци­тує Агент­ство AP.

На за­пи­та­н­ня одно­го з жур­на­лі­стів, «чи ві­ри­те ви Пу­ті­ну?», Трамп від­по­вів: «Що­ра­зу, ко­ли ми ба­чи­мо­ся, він ка­же: «Я не ро­бив цьо­го». І я ві­рю. Я справ­ді ві­рю, що ко­ли він ка­же ме­ні це, він — щи­рий».

Цей мо­мент ко­ро­ткої роз­мо­ви двох ке­рів­ни­ків під­твер­див і ре­чник Крем­ля Дми­тро Пє­сков. Як ска­зав він жур­на­лі­стам у Да­на­нґу, Трамп по­ру­шив те­му про це втру­ча­н­ня, і Пу­тін «ка­те­го­ри­чно від­ки­нув на­віть гі­по­те­ти­чну мо­жли­вість то­го, що Ро­сія мо­гла б яки­мось чи­ном втру­ти­ти­ся у ви­бор­чий про­цес у США».

На­га­да­є­мо, що всі по­над пів­то­ра де­ся­тка спец­служб США в сі­чні цьо­го ро­ку ви­сту­пи­ли зі спіль­ною за­явою про те, що вва­жа­ють фа­кти­чно до­ве­де­ним втру­ча­н­ня Ро­сії в пре­зи­дент­ські ви­бо­ри у США 2016 ро­ку. Це втру­ча­н­ня є пре­дме­том спе­ці­аль­но­го роз­слі­ду­ва­н­ня, яке ве­де­ться в Мі­ні­стер­стві юсти­ції США, а та­кож іще кіль­кох окре­мих роз­слі­ду­вань кіль­кох ко­мі­те­тів обох па­лат Кон­гре­су США. Остан­нім ча­сом у цих роз­слі­ду­ва­н­нях ви­пли­ва­ють усе но­ві до­ка­зи та­ко­го втру­ча­н­ня. Про­те йо­го да­лі за­пе­ре­чу­ють і Ро­сія, і До­нальд Трамп — яко­му це втру­ча­н­ня пі­шло на ко­ристь під час ви­бо­рів.

Го­ло­ва се­нат­сько­го ко­мі­те­ту у спра­вах зброй­них сил Джон Мак­кейн, який дав­но від­вер­то за­явив, що в очах ро­сій­сько­го пре­зи­ден­та ба­чить три лі­те­ри «КГБ», одним із пер­ших від­ре­а­гу­вав на зга­да­ні ви­ще сло­ва Трам­па що­до Пу­ті­на. «Не­має ні­якої «Аме­ри­ки по­над усе», ко­ли до­ві­ря­єш пол­ков­ни­ку КДБ, а не аме­ри­кан­сько­му роз­ві­ду­валь­но­му спів­то­ва­ри­ству. У спів­пра­ці з Ро­сі­єю не­має «прин­ци­по­во­го ре­а­лі­зму», щоб під­три­ма­ти ре­жим Аса­да, який за­ли­ша­є­ться най­біль­шою пе­ре­шко­дою для по­лі­ти­чно­го рі­ше­н­ня, яке при­ве­де до при­пи­не­н­ня кро­во­про­ли­т­тя в Си­рії. Во­ло­ди­мир Пу­тін не спри­ймає сер­йо­зних ін­те­ре­сів Аме­ри­ки. Ві­ри­ти в ін­шо­му ви­пад­ку — це не тіль­ки на­їв­но, але та­кож ста­вить під за­гро­зу на­шу національну без­пе­ку, — йде­ться в за­яві се­на­то­ра, що роз­мі­ще­на на йо­го веб-сто­рін­ці.

Ко­ли­шній про­ку­рор США Сел­лі Йейтс на­зва­ла та­ку за­яву Трам­па в День ве­те­ра­нів, що­най­мен­ше «три­во­жною, без­со­ром­ною і не­па­трі­о­ти­чною».

Тим ча­сом кон­гре­смен-де­мо­крат Тед Лю на­пи­сав на сво­їй сто­рін­ці в Twitter: «я ба­чив се­кре­тну ін­фор­ма­цію про ха­кер­ське втру­чан- ня Ро­сії. Трамп та­кож отри­мав ці ма­те­рі­а­ли. Я мо­жу вас за­пев­ни­ти пре­зи­дент об­ті­нює. Трамп знає про Крем­лів­ське втру­ча­н­ня в аме­ри­кан­ські ви­бо­ри в ми­ну­ло­му ро­ці».

На цьо­му тлі ду­же див­ний ви­гляд має твіт Трам­па: «Ко­ли уже всі не­на­ви­сни­ки та дур­ні зро­зу­мі­ють, що гар­ні від­но­си­ни з Ро­сі­єю — хо­ро­ша, а не по­га­на річ. Я хо­чу ви­рі­ши­ти про­бле­ми з Пів­ні­чною Ко­ре­єю, Си­рі­єю, Укра­ї­ною, те­ро­ри­змом, і Ро­сія мо­же здо­ро­во до­по­мог­ти». Адже тут усі до­бре зна­ють, як Ро­сія «до­по­ма­гає» ви­рі­шу­ва­ти кон­флі­кти в При­дні­стров’ї, Аб­ха­зії, Пів­ден­ній Осе­тії, На­гор­но­му Ка­ра­ба­сі, і те­пер уже на Дон­ба­сі. Во­на їх про­сто за­мо­ро­жує з ме­тою пов­ні­стю пі­ді­бра­ти під свій кон­троль, ко­ли­шні ра­дян­ські ре­спу­блі­ки, що пра­гнуть при­єд­на­ти­ся до ЄС.

«День» звер­нув­ся до аме­ри­кан­ських екс­пер­тів із про­ха­н­ням про­ко­мен­ту­ва­ти за­яву гла­ви Бі­ло­го до­му про йо­го до­ві­ру Пу­ті­ну на тлі за­яви роз­ві­ду­валь­но­го то­ва­ри­ства США про до­ве­де­ність втру­ча­н­ня Ро­сії в аме­ри­кан­ські ви­бо­ри.

«...ПРЕ­ЗИ­ДЕНТ ТРАМП МАЄ СВОЄРІДНУ СПОРІДНЕНІСТЬ ІЗКРЕМЛЕМ» Джон ГЕРБСТ, го­ло­ва Єв­ра­зій­сько­го цен­тру Ді­ну Па­три­чіу в Атлан­ти­чній ра­ді США, екс-по­сол США в Укра­ї­ні, Ва­шинг­тон:

— Що­най­мен­ше за пів­то­ра ро­ки бу­ло зро­зумі­ло, що пре­зи­дент Трамп має своєрідну спорідненість з Крем­лем. Ми та­кож зна­є­мо, що пре­зи­дент го­во­рить ре­чі, які не обов’яз­ко­во ста­ють по­лі­ти­кою США. Тим не менш, це не­при­єм­но.

Де­який час та­кож бу­ло ві­до­мо, що пре­зи­дент Трамп не вва­жає пра­ва лю­ди­ни прі­о­ри­те­том. То­му йо­го рі­ше­н­ня не по­ру­шу­ва­ти пра­ва лю­ди­ни в Пе­кі­ні та­кож не є не­спо­ді­ван­кою. Ва­жли­во, щоб аме­ри­кан­ський пре­зи­дент по­ста­вив пи­та­н­ня що­до прав лю­ди­ни у від­по­від­но­му кон­текс­ті.

Ін­ци­дент у Да­нанг від­бу­вав­ся по до­бре на­ка­та­но­му шля­ху. Спо­ча­тку пре­зи­дент ска­зав щось на­їв­не про Кремль. Ко­ли йо­го роз­кри­ти­ку­ва­ли, він за­хи­стив свої по­ча­тко­ві за­ува­же­н­ня, як він ро­бить у ко­мен­та­рях, що ви їх на­ве­ли. Але то­ді по­яв­ля­є­ться до­бре роз­ро­бле­на за­ява Бі­ло­го до­му та/або пре­зи­ден­та, яка від­во­лі­кає від йо­го пер­ших за­ува­жень. Це теж тра­пи­ло­ся. То­му пре­зи­дент зре­штою опи­ня­є­ться в за­до­віль­ній по­зи­ції пі­сля одні­єї чи двох не­о­ба­чних за­яв.

Сті­вен ПАЙФЕР, стар­ший на­у­ко­вий спів­ро­бі­тник Iн­сти­ту­ту Бру­кін­гза:

— Ме­ні зда­є­ться див­ним, що пре­зи­дент Трамп за­пи­тав пре­зи­ден­та Пу­ті­на, чи Ро­сія втру­ти­лась у ви­бо­ри в США. Чо­го він очі­ку­вав? Що пан Пу­тін від­по­вість: «Так, До­наль­де, ми зро­би­ли це?» Ще більш три­во­жним є те, що пан Трамп, як ви­да­є­ться, прийняв за чи­сту мо­не­ту сло­ва па­на Пу­ті­на про те, що Ро­сія не втру­ча­лась у ви­бо­ри в США. Ро­бля­чи це, він від­дає пе­ре­ва­гу ко­ли­шньо­му офі­це­ру КДБ, а не аме­ри­кан­сько­му роз­ві­ду­валь­но­му спів­то­ва­ри­ству. Слід за­ува­жу­ва­ти, що одра­зу пі­сля то­го як пре­са по­ві­до­ми­ла про за­ува­же­н­ня па­на Трам­па, ди­ре­ктор ЦРУ Пом­пео під­твер­див то­чку зо­ру роз­ві­ду­валь­но­го спів­то­ва­ри­ства США, що Ро­сія втру­ти­лась у ви­бо­ри.

Я хо­тів би, щоб між Спо­лу­че­ни­ми Шта­та­ми та Ро­сі­єю бу­ли кра­щі від­но­си­ни. Але це важ­ко зро­зу­мі­ти, що це від­бу­де­ться без пев­них змін у по­га­ній по­ве­дін­ці Крем­ля ( на­при­клад, як втор­гне­н­ня до су­сі­дніх кра­їн та втру­ча­н­ня в пре­зи­дент­ські ви­бо­ри в США). Це не оче­ви­дно, що пре­зи­дент Трамп це ро­зу­міє.

Адрі­ан КАРАТНИЦЬКИЙ, стар­ший спів­ро­бі­тник Атлан­ти­чної ра­ди США, ке­ру­ю­чий пар­тнер Myrmidon Group LLC.:

— Пре­зи­дент Трамп за­явив, що він ві­рить Пу­ті­ну і що він до­ві­ряє сво­їй роз­ві­ду­валь­ній слу­жбі. Зро­зумі­ло, що це щось біль­ше, ніж ви­па­док ко­гні­тив­но­го ди­со­нан­су. Про­бле­ма по­ля­гає в то­му, що Трамп не хо­че, аби ні­що не ста­ви­ло під сум­нів ле­гі­тим­ність йо­го обра­н­ня на по­са­ду пре­зи­ден­та, а то­му він ви­ко­ри­сто­вує всі на­яв­ні мо­жли­во­сті аби да­ти зро­зу­мі­ти, що під час ви­бо­рів не бу­ло втру­ча­н­ня Ро­сії на йо­го ко­ристь. Це, на мій погляд, є го­лов­ним мо­ти­вом та­ких твер­джень. У той час, я вва­жаю, що пі­сля та­ких за­яв про слі­пу до­ві­ру до за­пев­нень Пу­ті­на тіль­ки збіль­шу­є­ться сту­пінь пі­дозр у аме­ри­кан­сько­му су­спіль­стві. В іде­а­лі він по­ви­нен зайня­ти більш ню­ан­сну по­зи­цію: Ро­сія втру­ти­ла­ся, і це сер­йо­зний на­пад на ін­те­ре­си США, про­те ро­сій­ське втру­ча­н­ня ні­як не впли­ну­ло на ре­зуль­та­ти пре­зи­дент­ських ви­бо­рів у США.

Що сто­су­є­ться остан­ньо­го тві­та Трам­па про ко­ристь хо­ро­ших від­но­син із Ро­сі­єю. Як і ба­га­то пре­зи­ден­тів пе­ред ним, Бу­шем, Оба­мою то­що. Трамп вва­жає, що мо­же по­бу­ду­ва­ти силь­ні та кон­стру­ктив­ні осо­би­сті від­но­си­ни з Пу­ті­ним. Він по­ми­ля­є­ться. По­ки Ро­сія має ім­пер­ські ці­лі і хо­че пі­ді­рва­ти вплив США і по­сла­би­ти ефе­ктив­не фун­кціо­ну­ва­н­ня де­мо­кра­тій, жо­дні осо­би­сті сто­сун­ки не мо­жуть при­ве­сти до кон­стру­ктив­ної ро­сій­ської по­ве­дін­ки. Мо­же спра­цю­ва­ти ли­ше тиск та си­ла, яка за­без­пе­чує стри­му­ва­н­ня.

ФОТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.