Ко­ро­лів­ський фе­сти­валь пам’яті

Den (Ukrainian) - - Світові Дискусії - На­та­лія ПУШКАРУК, «День»

11 ли­сто­па­да 2017 ро­ку. Лон­дон. Ко­ро­ле­ва Ве­ли­ко­бри­та­нії Єли­за­ве­та II і її чо­ло­вік гер­цог Един­бурзь­кий Фі­ліп взя­ли участь у Ко­ро­лів­сько­му фе­сти­ва­лі пам’ яті в Аль­берт- хо­лі. На­га­да­є­мо 11 ли­сто­па­да в рі­чни­цю за­вер­ше­н­ня Пер­шої сві­то­вої вій­ни від­зна­ча­є­ться День ве­те­ра­нів, а в усіх кра­ї­нах Бри­тан­ської спів­дру­жно­сті тра­ди­цій­но від­бу­ва­є­ться День пам’ яті по­ле­глих і вша­но­ву­ють усіх во­ї­нів, які від­да­ли жи­т­тя за кра­ї­ну. В цей день ко­ро­лів­ська ро­ди­на за­зви­чай бе­ре участь у це­ре­мо­нії по­кла­да­н­ня він­ків до Ке­но­та­фа, пам’ятни­ка Не­ві­до­мо­му Сол­да­ту. Про­те цьо­го ро­ку це­ре­мо­нію очо­лив спад­ко­є­мець пре­сто­лу принц Чарльз, а ко­ро­ле­ва впер­ше спо­сте­рі­га­ла за по­ді­єю з бал­ко­на. Ра­ні­ше Її ве­ли­чність про­пу­ска­ла цю це­ре­мо­нію ли­ше, ко­ли пе­ре­бу­ва­ла за кор­до­ном чи бу­ла при на­дії.

ФОТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.