Ма­крон вша­ну­вав за­ги­блих вна­слі­док те­ра­ктів у Па­ри­жі

Den (Ukrainian) - - Світові Дискусії - Пі­дго­ту­ва­ла На­та­лія ПУШКАРУК, «День»

13 ли­сто­па­да 2017 ро­ку. Сен­тДе ні. У Фран ції вша ну ва ли пам’ять за­ги­блих вна­слі­док те­ра­ктів, що ста­ли­ся в кра­ї­ні два ро­ки то­му, зокре­ма, бі­ля фут­боль­но­го ста­діо­ну Стад-де-Франс та на кон­цер­ті в те­а­трі Ба­та­клан. Вна­слі­док на­па­ду за­ги­ну­ли 130 лю­дей, со­тні отри­ма­ли по­ра­не­н­ня, пи­ше Бі­Бі-Сі. Най­біль­ше лю­дей — 90 — за­ги­ну­ли вна­слі­док ата­ки на Ба­та­клан. ABC News за­зна­чає, що са­ме ці на­па­ди спри­чи­ни­ли вве­де­н­ня в кра­ї­ні над­зви­чай­но­го ста­ну на два ро­ки, який всьо­го два ти­жні то­му за­мі­нив жорс­ткий ан­ти­те­ро­ри­сти­чний за­кон, що дає по­лі­ції біль­ше пов­но­ва­жень, ко­ли йде­ться про дії про­ти пі­до­зрю­ва­них у при­че­тно­сті до те­ро­ри­зму. На фото: пре­зи­дент Фран­ції Ем­ма­ну­ель Ма­крон і мер Сент-Де­ні Ло­ран Ру­сьє по­кла­да­ють ві­нок до пам’ятної до­шки за­ги­блим вна­слі­док ата­ки на Стад-де-Франс.

ФОТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.