«Це – не­ймо­вір­но ці­ка­во»

Ти­ся­чі укра­їн­ців взя­ли участь у «Днях на­у­ки», які від­бу­ли­ся від­ра­зу в ше­сти мі­стах кра­ї­ни

Den (Ukrainian) - - Тайм-аут - Ва­дим ЛУБЧАК, «День»

Ми­ну­ли­ми ви­хі­дни­ми в Укра­ї­ні від­бу­ла­ся низ­ка на­у­ко­во­по­пу­ляр­них за­хо­дів у рам­ках про­е­кту «Дні на­у­ки». За­хо­ди ор­га­ні­зо­ва­но Ра­дою мо­ло­дих вче­них НАН Укра­ї­ни за під­трим­ки Пре­зи­дії НАН Укра­ї­ни. Осін­ні «Дні на­у­ки» при­свя­чу­ю­ться Все­сві­тньо­му дню на­у­ки в ім’ я ми­ру та роз­ви­тку, який від­зна­ча­є­ться що­ро­ку 10 ли­сто­па­да. Де­ся­тки ле­кцій, де­мон­стра­цій екс­пе­ри­мен­тів, май­стер-кла­сів і екс­кур­сій цьо­го ро­ку від­бу­ли­ся від­ра­зу в ше­сти мі­стах: Ки­є­ві, Оде­сі, Су­мах, Хар­ко­ві, Іва­но- Фран­ків­ську та Ка­не­ві.

Участь у про­е­кті бра­ли на­у­ко­ві уста­но­ви На­ціо­наль­ної ака­де­мії на­ук Укра­ї­ни, про­від­ні ві­тчи­зня­ні ви­щі на­вчаль­ні за­кла­ди, а та­кож му­зеї, за­по­від­ни­ки, при­ро­дні пар­ки. Всі охо­чі ма­ти­муть змо­гу не ли­ше по­спо­сте­рі­га­ти й по­слу­ха­ти, а й по­спіл­ку­ва­ти­ся з будь-яким до­слі­дни­ком і отри­ма­ти від­по­віді на за­пи­та­н­ня з ці­ка­вої для се­бе те­ма­ти­ки. Так, упро­довж «Днів на­у­ки» у Ки­є­ві со­тні ба- жа­ю­чих мо­гли без­ко­штов­но від­ві­да­ти ці­ка­ві на­у­ко­ві ле­кції (фа­хі­вець у га­лу­зі біо­ло­гі­чної без­пе­ки та ге­не­ти­ки Гри­го­рій Пе­тюх ви­сту­пив з до­по­від­дю «ГМО: стра­хи і ри­зи­ки», Яро­сла­ва Му­ра­ве­цька з Ін­сти­ту­ту лі­те­ра­ту­ри ім. Т.Г. Шев­чен­ка НАНУ — з до­по­від­дю «Не­чуй-Ле­ви­цький: Ки­їв і мо­да», ней­ро­фі­зіо­лог, біо­фі­зик, мо­ле­ку­ляр­ний біо­лог Оле­ксій Бол­ди­рєв ці­ка­во пре­зен­ту­вав до­по­відь «Го­дин­ник у на­шій го­ло­ві» то­що), де­мон­стра­ції («Ви­го­тов­ле­н­ня зна­рядь з кре­ме­ню. Ре­є­стра­ція дав­ньої ке­ра­мі­ки», «Фру­кти про­ти ово­чів» то­що), екс­кур­сії (3д-прин­те­ри, екс­кур­сія на СКІТ) та ба­га­то ін­ших форм пред­став­ле­н­ня су­ча­сних до­ся­гнень укра­їн­ської на­у­ки. « Пі­сля озна­йом­ле­н­ня з де­яки­ми хі­мі­чни­ми екс­пе­ри­мен­та­ми по­чав шко­ду­ва­ти, що не ду­же до­бре вчу хі­мію. Це не­ймо­вір­но ці­ка­во, — роз­по­вів 10-кла­сник Іван Ли­сен­ко. — Де­мон­стра­ція «Ди­во­ви­жна хі­мія» про­сто пе­ре­вер­ну­ла з ніг на го­ло­ву моє уяв­ле­н­ня про цей пре­дмет. Та­кож від­ві­дав ці­ка­ві ле­кції і екс­кур­сії. Крім но­вих знань, «Дні на­у­ки» до­по­ма­га­ють стар­шо­кла­сни­кам ви­зна­чи­ти­ся з май­бу­тньою про­фе­сі­єю».

ФОТО З FACEBOOK-СТОРІНКИ «ДНИ НА­У­КИ»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.