Пе­трас АУШТРЕВІЧУС,

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - (www.ukrinform.ua)

ли­тов­ський де­пу­тат, го­ло­ва гру­пи «Дру­зі Єв­ро­пей­ської Укра­ї­ни» в Єв­ро­пар­ла­мен­ті:

“Ми по­вин­ні ро­зу­мі­ти укра­їн­ський дер­жав­ний ін­те­рес. Ді­ти укра­їн­ських гро­ма­дян по­вин­ні віль­но во­ло­ді­ти укра­їн­ською мо­вою. Іна­кше во­ни бу­дуть ізо­льо­ва­ні від подаль­шо­го про­су­ва­н­ня у су­спіль­стві. Це оче­ви­дно, що ми по­вин­ні ви­вча­ти дер­жав­ну мо­ву. Як це най­кра­ще за­без­пе­чи­ти — це має бу­ти пре­дме­том дис­ку­сії. Я під­три­мую си­сте­му ма­кси­маль­ної куль­тур­ної ав­то­но­мії мен­шин. Але дер­жав­на мова має ви­вча­ти­ся ”

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.