Сло­ве­нія: пре­зи­ден­том удру­ге став ко­роль ін­ста­гра­му

Den (Ukrainian) - - День Планети -

У дру­го­му ту­рі пре­зи­дент­ських ви­бо­рів у Сло­ве­нії пе­ре­мо­гу здо­був чин­ний гла­ва дер­жа­ви Бо­рут Па­хор, по­ві­дом­ляє Reuters. За да­ни­ми ЦВК, Па­хор на­брав 53% го­ло­сів, а йо­го опо­нент Мар’ян Ша­рец — 47%. «Я бу­ду пре­зи­ден­том усіх (сло­вен­ців), я з’єд­наю лю­дей, спи­ра­ю­чись на ре­чі, які в нас спіль­ні», — за­явив пе­ре­мо­жець ви­бо­рів і ска­зав, що сфо­ку­сує свою ді­яль­ність на спів­ро­бі­тни­цтві, по­лі­ти­чній ста­біль­но­сті та без­пе­ці. По­са­да пре­зи­ден­та Сло­ве­нії має це­ре­мо­ні­аль­ний ха­ра­ктер, про­те гла­ва дер­жа­ви є ко­ман­ду­ва­чем ар­мії та при­зна­чає кіль­кох ви­со­ко­по­са­дов­ців, зокре­ма, ке­рів­ни­ка цен­траль­но­го бан­ку кра­ї­ни. Яв­ка на ви­бо­рах ста­но­ви­ла 42% і ста­ла най­ниж­чою від­ко­ли Сло­ве­нія здо­бу­ла не­за­ле­жність 1991 ро­ку. 53-рі­чний Бо­рут Па­хор обі­ймав по­са­ду прем’єр-мі­ні­стра кра­ї­ни про­тя­гом 2008—2012 рр., ко­ли Сло­ве­нія по­ри­ну­ла в фі­нан­со­ву кри­зу. В ми­ну­ло­му Па­хор був мо­де­л­лю і ві­до­мий як «ко­роль ін­ста­гра­му» зав­дя­ки то­му, що роз­мі­щує в цій со­цме­ре­жі фо­то­гра­фії під час ви­ко­на­н­ня по­са­до­вих обов’яз­ків та від­ві­ду­ва­н­ня спор­тив­них за­хо­дів.

ФОТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.