Хис­ткий за­хист

Чо­му три но­ві за­ко­но­про­е­кти що­до прав тва­рин мо­жуть зав­да­ти біль­ше шко­ди, ніж ко­ри­сті

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - Ін­на ЛИХОВИД, «День»

Не­що­дав­но в 17 мі­стах кра­ї­ни до­во­лі успі­шно від­був­ся марш на за­хист прав тва­рин. Тема чо­ти­ри­ла­пих на якийсь час ста­ла то­по­вою. Один із про­я­вів цьо­го — у Вер­хов­ній Ра­ді кіль­ка ти­жнів то­му за­ре­є­стру­ва­ли за­ко­но­про­ект №7220 «Про вне­се­н­ня змін до де­яких за­ко­но­дав­чих актів (що­до за­про­ва­дже­н­ня облі­ку до­ма­шніх та без­при­туль­них тва­рин)». У Мі­ні­стер­стві еко­ло­гії та при­ро­дних ре­сур­сів під­го­ту­ва­ли про­ект за­ко­ну про вне­се­н­ня змін до де­яких за­ко­но­дав­чих актів Укра­ї­ни з удо­ско­на­ле­н­ня за­ко­но­дав­ства з пи­тань за­хи­сту тва­рин від жорс­тко­го по­во­дже­н­ня. По­ки він без ре­є­стра­цій­но­го но­ме­ру та не під­пи­са­ний про­філь­ним мі­ні­стром Оста­пом Се­ме­ра­ком. Не­вдов­зі в пар­ла­мен­ті по­втор­но за­ре­є­стру­ють тре­тій те­ма­ти­чний за­ко­но­про­ект — №6598 «Про вне­се­н­ня змін до де­яких за­ко­но­дав­чих актів Укра­ї­ни (що­до ім­пле­мен­та­ції по­ло­жень де­яких між­на­ро­дних угод та ди­ре­ктив ЄС у сфе­рі охо­ро­ни тва­рин­но­го та ро­слин­но­го сві­ту)».

Нев­же чи­нов­ни­ки справ­ді пе­ре­йня­ли­ся про­бле­мою без­при­туль­них тва­рин, пе­ре­сув­них цир­ків, дель­фі­на­рі­їв та зві­рин­ців? На дум­ку екс­пер­тки На­ціо­наль­но­го еко­ло­гі­чно­го цен­тру Укра­ї­ни На­та­лії ВИШНЕВСЬКОЇ, та­ке по­жвав­ле­н­ня пов’яза­не з по­лі­ти­чни­ми ін­те­ре­са­ми, оскіль­ки зоо­за­хи­сне по­ле спри­я­тли­ве для про­штов­ху­ва­н­ня рі­зних на­мі­рів — як хо­ро­ших, так і по­га­них. Про­те жо­ден із трьох но­вих за­ко­но­про­е­ктів не розв’язує пи­та­н­ня за­хи­сту прав тва­рин на 100%. Якщо пар­ла­мент ухва­лить їх без змін, ма­ти­ме­мо біль­ше шко­ди, ніж­ко­ри­сті.

СКІЛЬ­КИ ПЛА­ТИ­ТИ ЗА ТВАРИНУ

Гро­ма­дя­ни най­біль­ше обго­во­рю­ють до­ку­мент про ре­є­стра­цію та облік тва­рин. Укра­їн­ці ці­кав­ля­ться, чи до­ве­де­ться пла­ти­ти за тва­рин по­да­тки, які са­ме, що бу­де з без­при­туль­ни­ми пе­си­ка­ми. Не­що­дав­но спів­ав­тор­ка за­ко­но­про­е­кту на­ро­дна де­пу­та­тка Іри­на Су­сло­ва на бри­фін­гу по­ясни­ла клю­чо­ві змі­ни.

«Усі тва­ри­ни ма­ють отри­ма­ти чі­пи чи же­то­ни. Ре­є­стру­ва­ти їх у єди­ній ба­зі да­них до­ве­де­ться тіль­ки пі­сля то­го, як за­кон на­бу­де чин­но­сті, — за­ува­жи­ла Іри­на Су­сло­ва. — Сьо­го­дні ре­є­стра­ція до­ма­шніх тва­рин від­бу­ва­є­ться за ба­жа­н­ням. Те са­ме сто­су­є­ться чі­пу­ва­н­ня та сте­ри­лі­за­ції. Пі­сля ство­ре­н­ня та­ко­го ре­є­стру ми змо­же­мо кон­тро­лю­ва­ти про­цес ве­де­н­ня сте­ри­лі­за- ції, зокре­ма що­до без­при­туль­них тва­рин. Вла­сни­кам тва­рин до­ве­де­ться за­пла­ти­ти за ре­є­стра­цію та чіп 170 гри­вень, це ра­зо­ва пла­та. Ко­шти за ре­є­стра­цію та чі­пу­ва­н­ня йти­муть ви­клю­чно на тва­рин, на за­без­пе­че­н­ня ро­бо­ти при­тул­ків для без­ха­тніх со­бак і ко­тів то­що».

У за­ко­но­про­е­кті №7220 є ба­га­то ін­ших про­по­зи­цій, зокре­ма за­бо­ро­на ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти тва­рин на ви­про­бу­валь­них ми­слив­ських стан­ці­ях, для про­ве­де­н­ня іспи­тів, зма­гань та при­трав­ки ми­слив­ських со­бак. За­бо­ро­ня­є­ться роз­ве­де­н­ня до­ма­шніх без­по­ро­дних тва­рин, ви­ко­ри­ста­н­ня тва­рин для же­бра­цтва. Та­ко­жз’яв­ля­є­ться нор­ма, що вла­сни­ки тва­рин обов’ яз­ко­во ма­ють при­би­ра­ти за сво­ї­ми ви­хо­ван­ця­ми екс­кре­мен­ти на ву­ли­ці чи в під’їзді. Якщо ні — го­туй­те­ся до штра­фів.

«ПЕРЕСУВНІ ЗВІРИНЦІ, ЦИРКИ ТА ДЕЛЬФІНАРІЇ ПОВЕРТАЮТЬСЯ В ЛЕГАЛЬНЕ ПО­ЛЕ»

Про­те мі­ні­мум рік жо­дних кар­ди­наль­них змін не бу­де. Так про­гно­зує Іри­на Су­сло­ва, оскіль­ки текст до­ку­мен­та не іде­аль­ний. На дум­ку де­пу­та­тки, той по­тре­бує ре­тель­но­го до­о­пра­цю­ва­н­ня. І це до­бре, адже де­я­кі по­ло­же­н­ня за­ко­но­про­е­кту за­су­ди­ли пред­став­ни­ки зоо­за­хи­сної спіль­но­ти.

«Ба­га­то норм цьо­го за­ко­ну по­трі­бні, але не­то­чні фор­му­лю­ва­н­ня мо­жуть ма­ти на­слід­ки, —

вва­жає Оле­ксандр ТОДОРЧУК, ав­тор і ко­ор­ди­на­тор іні­ці­а­ти­ви

UAnimals, що ор­га­ні­зо­ву­ва­ла марш на за­хист прав тва­рин. — Те­о­ре­ти­чно в цьо­му за­ко­но­про­е­кті пе­ре­стри­бну­ли че­рез ба­га­то пер­шо­чер­го­вих дій. Щоб за­кон пра­цю­вав, вла­да має ство­ри­ти при­тул­ки для тва­рин, адже є про­по­зи­ція за­би­ра­ти їх у вла­сни­ків, якщо во­ни не сте­ри­лі­зо­ва­ні. Але не­зро­зумі­ло, хто це ро­би­ти­ме та ку­ди тва­рин за­би­ра­ти­муть. По­лі­ція та­ких пов­но­ва­жень ще не­має. Та­ко­жза­кон не пе­ред­ба­чає по­вер­не­н­ня без­при­туль­них тва­рин у при­ро­дне се­ре­до­ви­ще. Тоб­то їх сте­ри­лі­зу­ють і ма­ють ку­дись по­ді­ти. При­ва­тні при­тул­ки мо­жуть ска­за­ти, що в них не­має місць, щоб прийня­ти тварину. Акти­ві­сти хви­лю­ю­ться, що на цій ста­дії це при­зво­ди­ти­ме до ев­та­на­зії».

На­та­лія Ви­шнев­ська те­жв­ва­жає за­ко­но­про­ект №7220 не­до­ско­на­лим. «Він змі­нює по­ня­т­тя жор­сто­ко­го по­во­дже­н­ня з тва­ри­на­ми, по­вер­тає в легальне по­ле пересувні звіринці, цирки та дельфінарії. В текс­ті за­ко­ну є при­пи­ска, що во­ни мо­жуть пра­цю­ва­ти за умов до­три­ма­н­ня ве­те­ри­нар­них, гі­гі­є­ні­чних та ін­ших норм. Цих норм апрі­о­рі не мо­гли до­три­му­ва­ти­ся в цих трьох ви­дах за­кла­дів. І це го­лов­на про­бле­ма, то­му що ані Дер­жав­на еко­ло­гі­чна ін­спе­кція, ані будь-хто ін­ший не мо­же до­ве­сти у су­до­во­му по­ряд­ку по­ру­ше­н­ня умов утри­ма­н­ня тва­рин», — кон­ста­тує зоо­за­хи­сни­ця.

«ЗМІ­НИ ТРЕ­БА ПРОСУВАТИ ПОСТУПОВО»

Про­по­зи­ції від Мі­н­еко­ло­гії теж­су­пе­ре­чли­ві, адже ві­дом­ство до­зво­ляє пересувні звіринці та цирки, які пря­мо за­бо­ро­не­ні в за­ко­ні про за­хист тва­рин від жор­сто­ко­го по­во­дже­н­ня. Тер­мін «жор­сто­ке по­во­дже­н­ня» та­кож про­пи­са­ний не­чі­тко. Так, до тва­рин ми­слив­ської, ри­баль­ської та на­у­ко­вої сфе­ри це по­нят-

т яв за­га­лі не за­сто­со­ву­ва­ти­муть. Оче­ви­дно, ав­то­рам усіх трьох за­ко­но­про­е­ктів вар­то сі­сти за стіл пе­ре­го­во­рів, до­лу­ча­ю­чи екс­пер­тів-ве­те­ри­на­рів, зоо­за­хи­сни­ків то­що, та до­мов­ля­ти­ся про прин­ци­по­ві змі­ни.

« У всіх за­ко­но­про­е­ктах є ко­ри­сні та хо­ро­ші ре­чі. Мі­н­еко­ло­гії роз­ме­жо­вує від­по­від­аль­ність і по­ка­ра­н­ня за зло­чи­ни про­ти до­ма­шніх і ди­ких тва­рин, між по­лі­ці­єю та еко­ін­спе­кці­єю, вво­ди­ться но­ва ста­т­тя про від­по­від­аль­ність за по­ши­ре­н­ня жор­сто­ко­сті в пу­блі­чно­му про­сто­рі, — до­дає На­та­лія Ви­шнев­ська. — За­ко­но­про­ект №6598 за­бо­ро­няє утри­ма­н­ня ве­дме­дів і ве­ли­ких хи­жих тва­рин на ста­ціо­нар­них ба­зах від­по­чин­ку, про­пи­сує кра­щі умо­ви для сіль­сько­го­спо­дар­ських тва­рин. Облік та ре­є­стра­ція— одно­зна­чно пра­виль­ні кро­ки. Та не мо­жна в одно­му за­ко­но­про­е­кті за­бо­ро­ня­ти при­трав­ку тва­рин і просувати ре­є­стра­цію до­ма­шніх улю­блен­ців. Адже ко­ло­саль­не ми­слив­ське ло­бі не під­три­має за­бо­ро­ну при­трав­ки, і весь за­кон за­бло­ку­є­ться. Ці змі­ни тре­ба просувати поступово».

КИ­ЇВ — БЕЗ ШАПІТО

Мо­жна ру­ха­ти­ся ще про­сті­шим шля­хом — про­сто по­кра­щу­ва­ти За­кон «Про за­хист тва­рин від жор­сто­ко­го по­во­дже­н­ня». Чо­мусь до остан­ньо­го ча­су цьо­го ціл­ком ви­ста­ча­ло. І са­ме по­си­ла­ю­чись на цей за­кон, дня­ми Ки­їв­ра­да прийня­ла рі­ше­н­ня «Про при­пи­не­н­ня роз­мі­ще­н­ня за­їжджих пе­ре­сув­них цир­ків-шапіто з тва­ри­на­ми на те­ри­то­рі­ї­мі­ста Ки­є­ва » . Тоб­то те­пер пересувні звіринці у сто­ли­ці — та­бу.

«У Ки­їв час від ча­су при­їжджа­ють та­кі цирки, роз­та­шо­ву­ю­ться на око­ли­цях мі­ста. То­му це рі­ше­н­ня пра­виль­не, — пе­ре­ко­на­на Ка­те­ри­на ПОЛЯНСЬКА, екс­пер­тка Між­на­ро­дної бла­го­дій­ної ор­га­ні­за­ції

«Еко­ло­гія-Пра­во-Лю­ди­на» .— Та­кий цирк має по­да­ти за­пит до Ки­їв­ра­ди про те, чи мо­же він зайня­ти зе­мель­ну ді­лян­ку, під­клю­чи­ти­ся до ко­му­ні­ка­цій то­що. Ки­їв­ра­да те­пер не по­вин­на на­да­ва­ти та­кі до­зво­ли. Якщо цирки-шапіто здій­сню­ва­ти­муть свою ді­яль­ність не­за­кон­но, це ста­не при­во­дом звер­ну­ти­ся до по­лі­ції».

Рі­ше­н­ня сто­ли­чних де­пу­та­тів під­си­лює по­ки що ді­ю­чу за­бо­ро­ну на ро­бо­ту пе­ре­сув­них зві­рин­ців. Скіль­ки їх га­стро­лює мі­ста­ми кра­ї­ни — ні­хто не знає. Їх ні­хто не кон­тро­лює, не від­сте­жує, а якщо й ло­вить на га­ря­чо­му, не­має ме­ха­ні­зму по­ка­ра­н­ня.

Ка­те­ри­на Полянська при­га­да­ла ви­па­док, ко­ли на Львів­щи­ні га­стро­лю­вав цир­кша­пі­то, який по­ка­зу­вав ви­ста­ву з кро­ко­ди­ла­ми, па­пу­га­ми та змі­я­ми про­сто в шко­лі. Ін­ше пи­та­н­ня, чо­му ди­ре­ктор на­вчаль­но­го за­кла­ду до­зво­лив та­кий за­хід, при­вча­ю­чи ді­тей до не­по­ва­ги та бру­таль­но­го став­ле­н­ня до тва­рин. На мі­сце по­ді­ї­приї ха­ли пред­став­ни­ки На­ціо­наль­ної по­лі­ції та Дер­жав­ної еко­ло­гі­чної ін­спе­кції, але ані ви­лу­чи­ти тва­рин, ані при­тя­гну­ти їхніх вла­сни­ків до від­по­від­аль­но­сті не змо­гли. Тож екс­пер­тка ра­дить, крім по­лі­пше­н­ня за­ко­нів, пра­цю­ва­ти над си­сте­мою кон­тро­лю за їх ви­ко­на­н­ням.

ФОТО АРТЕМА СЛІПАЧУКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.