100-рі­чний юві­лей без ре­кто­ра

Но­во­го очіль­ни­ка Хер­сон­сько­го дер­жав­но­го уні­вер­си­те­ту оби­ра­ти­му­тьу лю­то­му

Den (Ukrainian) - - День України - Іван АНТИПЕНКО, «День» Хер­сон

Цьо­го ли­сто­па­да Хер­сон­ський дер­жав­ний уні­вер­си­тет від­зна­чає 100 ро­ків ді­яль­но­сті. З на­го­ди ці­єї да­ти у ви­ші від­бу­ва­ю­ться свя­тко­ві за­хо­ди: на­у­ко­ві кон­фе­рен­ції, кон­цер­ти, сту­дент­ські фле­шмо­би, про­фо­рі­єн­та­цій­ні за­хо­ди та ін­ші.

До юві­лею уні­вер­си­те­ту при­па­ла ще одна подія. На­при­кін­ці жов­тня за­яву про звіль­не­н­ня «за зго­дою сто­рін» на­пи­сав уже ексре­ктор ХДУ Ва­силь Стра­то­нов. Не­вдов­зі на сай­ті Мі­но­сві­ти з’яви­ло­ся ого­ло­ше­н­ня про кон­курс на по­са­ду ре­кто­ра ХДУ. У кон­кур­сі мо­жуть бра­ти участь гро­ма­дя­ни Укра­ї­ни, які віль­но во­ло­ді­ють укра­їн­ською мо­вою, ма­ють вче­не зва­н­ня та на­у­ко­вий сту­пінь і стаж ро­бо­ти на по­са­дах на­у­ко­во-пе­да­го­гі­чних пра­ців­ни­ків не мен­ше ні­жде­сять ро­ків. Строк по­да­н­ня за­яв — два мі­ся­ці з дня опу­блі­ку­ва­н­ня ого­ло­ше­н­ня. Ви­бо­ри ре­кто­ра орі­єн­тов­но від­бу­ду­ться в се­ре­ди­ні лю­то­го 2018 ро­ку.

На­га­да­є­мо, ко­ли­шній де­кан юри­ди­чно­го фа­куль­те­ту Ва­силь Стра­то­нов став ре­кто­ром ХДУ під час ви­бо­рів у черв­ні 2015 ро­ку. Він був єди­ним пре­тен­ден­том на по­са­ду. Го­лов­но­го кон­ку­рен­та Стра­то­но­ва Оле­ксан­дра Хо­до­сов­це­ва не допу­сти­ли до ви­бо­рів. То­ді Стра­то­нов на­брав 358 із 359 не­об­хі­дних го­ло­сів «за». Кан­ди­да­ту­ру Стра­то­но­ва під­три­му­вав ко­ли­шній очіль­ник ка­фе­дри ін­фор­ма­ти­ки ХДУ, на­ро­дний де­пу­тат Укра­ї­ни Оле­ксандр Спі­ва­ков­ський. Як по­ві­дом­ля­ють дже­ре­ла в ХДУ, остан­нім ча­сом від­но­си­ни між Стра­то­но­вим та Спі­ва­ков­ським по­гір­ши­ли­ся, що ста­ло одні­єю з при­чин звіль­не­н­ня ре­кто­ра.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.