По­вер­не­н­ня «На­бук­ко»

Ше­девр Джу­зеп­пе Вер­ді об’єд­нав Оде­су і Львів

Den (Ukrainian) - - День України - Те­тя­на ПОЛІЩУК, «День»

18—19 та 26 ли­сто­па­да в Оде­сько­му на­ціо­наль­но­му те­а­трі опе­ри та ба­ле­ту від­бу­ду­ться прем’єр­ні по­ка­зи ле­ген­дар­но­го тво­ру сві­то­вої кла­си­ки. На­га­да­є­мо цьо­го­річ від­зна­ча­ти­муть по­двій­ний юві­лей опе­ри «На­бук­ко» Джу­зеп­пе Вер­ді — 175 ро­ків від дня прем’єри у те­а­трі «Ла Ска­ла» і 170 ро­ків від дня пер­шо­го ви­ко­на­н­ня цьо­го ше­дев­ру на Оде­ській сце­ні! Пер­ши­ми по­ста­нов­ни­ка­ми бу­ли іта­лій­ці, а ни­ні укра­їн­ські ми­тці ви­рі­ши­ли пред­ста­ви­ти су­ча­сне «про­чи­та­н­ня» вра­жа­ю­чої опе­ри.

Це спіль­ний твор­чий про­ект двох про­від­них опер­них те­а­трів на­шої кра­ї­ни — Оде­си та Льво­ва. Як під­кре­сли­ла ав­тор ідеї, ге­не­раль­ний ди­ре­ктор Оде­ської Опе­ри На­дія Ба­бич, «ви­ста­ва «На­бук­ко» об’єд­на­ла по­ту­жні твор­чі си­ли ми­тців із за­хо­ду і пів­дня».

Ва­силь Вов­кун, ге­не­раль­ний ди­ре­ктор Львів­ської на­ціо­наль­ної опе­ри ви­сту­пає ре­жи­се­ром по­ста­нов­ки. Він вва­жає, що цей мі­сти­чно-фі­ло­соф­ський твір Дж. Вер­ді ни­ні є ду­же акту­аль­ним для на­шої кра­ї­ни, «йо­го мі­сія в час най­ви­що­го на­пру­же­н­ня і люд­сько­го стра­ху — бу­ти сим­во­лом від­нов­ле­н­ня на­дії і спра­ве­дли­во­сті»...

Ком­по­зи­тор у цьо­му тво­рі ви­вів хор у роз­ряд зна­ко­вих ді­йо­вих осіб. Мо­ну­мен­таль­ні сце­ни за уча­стю хо­ри­стів під­кре­слю­ють ха­ра­ктер дії і обрам­ля­ють ко­жну ва­жли­ву кар­ти­ну, не­дар­ма «На­бук­ко» іно­ді на­зи­ва­ють хо­ро­вою дра­мою. А най­ві­до­мі­ший но­мер « Va pensiero...» («Ле­ти, дум­ко...») — вва­жа­є­ться сві­то­вим ше­дев­ром і ні­ко­го не за­ли­шає бай­ду­жим.

Ори­гі­наль­ну сце­но­гра­фію ство­рив зна­ний львів­ський ху­до­жник Та­дей Рин­дзак. З оде­ських фа­хів­ців над опе­рою пра­цю­ва­ли ху­до­жник по ко­стю­мах Сер­гій Ва­си­льєв і хо­ре­о­граф Яні­на Ки­се­льо­ва. А го­лов­ну пар­тію ва­ві­лон­сько­го ца­ря На­бук­ко (На­ву­хо­до­но­со­ра) ре­пе­ти­ру­ють ба­ри­то­ни — Ві­ктор Мі­тю­шкін, Оле­ксандр Стрюк і Іван Фляк. Образ пер­во­свя­ще­ни­ка За­ха­рія вті­лять на сце­ні ба­си — Ва­силь Нав­рот­сько­го, Дми­тро Пав­люк, Сер­гій Узун і Ві­ктор Шев­чен­ко та ін­ші со­лі­сти. У по­ста­нов­ці зайня­тий хор і ор­кестр Оде­ської опе­ри під ору­дою го­лов­но­го ди­ри­ген­та те­а­тру Оле­ксан­дру Са­мо­ї­ле.

До ре­чі, кви­тки на три пер­ші по­ка­зи дав­но роз­ку­пи­ли. Ме­ло­ма­ни з не­тер­пі­н­ням че­ка­ють на прем’єру (ба­га­то хто з ін­ших міст спе­ці­аль­но їде до сто­ли­ці Пів­ден­ної Паль­мі­ри, щоб не пропу­сти­ти цю по­дію).

ФОТО НАДАНО ЛІТЧАСТИНОЮ ОДЕ­СЬКОЇ ОПЕ­РИ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.