Мей зви­ну­ва­ти­ла Пу­ті­на у втру­чан­ні у ви­бо­ри

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Під час ви­сту­пу на бан­ке­ті, вла­што­ва­но­му лорд-ме­ром Лон­дон-Сі­ті прем’єр-мі­ністр Ве­ли­ко­бри­та­нії Те­ре­за Мей ви­го­ло­си­ла мас­шта­бну зов­ні­шньо­по­лі­ти­чну про­мо­ву, яку на­зва­ла «ду­же про­стим по­ві­дом­ле­н­ням» для пре­зи­ден­та Пу­ті­на. Гла­ва бри­тан­сько­го уря­ду зви­ну­ва­ти­ла Мо­скву у втру­чан­ні у ви­бо­ри, кі­бер­шпи­гун­стві та ха­кер­ських ата­ках, зокре­ма, на мі­ні­стер­ство обо­ро­ни Да­нії та Бун­де­стаг, по­ві­дом­ляє Бі- Бі- Сі. Прем’єр за­яви­ла, що уряд пре­зи­ден­та Ро­сії Во­ло­ди­ми­ра Пу­ті­на на­ма­гав­ся «пі­ді­рва­ти віль­ні су­спіль­ства». Крім то­го, во­на на­го­ло­си­ла, що Ро­сія «по­ши­рює фей­ко­ві но­ви­ни» для то­го, щоб «по­сі­я­ти роз­брат на За­хо­ді». Мей за­зна­чи­ла, що Пу­тін має обра­ти ін­ший шлях, що від­рі­зня­ти­ме­ться від то­го, яким йшла Ро­сія, ане­ксу­вав­ши Крим, роз­па­лю­ю­чи кон­флікт в Укра­ї­ні та ор­га­ні­зо­ву­ю­чи кі­бе­ра­та­ки на уря­ди та пар­ла­мен­ти в Єв­ро­пі. Прем’єр вва­жає, що пі­сля ви­хо­ду з ЄС мі­цне еко­но­мі­чне пар­тнер­ство Бри­та­нії та ЄС ста­не ба­стіо­ном про­ти спроб Ро­сії по­ру­ши­ти по­ря­док у Єв­ро­пі.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.