Ан­ти­мі­гра­цій­ний указ Трам­па час­тко­во на­був чин­но­сті

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Фе­де­раль­ний апе­ля­цій­ний суд у Сан-Фран­ци­ско час­тко­во роз­бло­ку­вав остан­ній ан­ти­мі­гра­цій­ний указ пре­зи­ден­та США До­наль­да Трам­па. Це до­зво­ляє уря­ду за­бо­ро­ни­ти в’їзд на те­ри­то­рію США жи­те­лям ше­сти пе­ре­ва­жно му­суль­ман­ських кра­їн (Іран, Лі­вія, Си­рія, Ємен, Со­ма­лі, Чад), які «не ма­ють зв’яз­ків зі Спо­лу­че­ни­ми Шта­та­ми», пи­ше Reuters. Під зв’яз­ка­ми ма­ю­ться на ува­зі сі­мей­ні сто­сун­ки та «фор­маль­ні, за­до­ку­мен­то­ва­ні» зв’яз­ки з юри­ди­чни­ми осо­ба­ми США, на­при­клад, уні­вер­си­те­та­ми чи мі­гра­цій­ни­ми слу­жба­ми. На­га­да­є­мо, це вже тре­тій ан­ти­мі­гра­цій­ний указ Трам­па. Гла­ва Бі­ло­го до­му вва­жає, що за­бо­ро­на на в’їзд не­об­хі­дна для то­го, щоб за­хи­сти­ти кра­ї­ну від те­ро­ри­зму ісла­міст­ських бо­йо­ви­ків. Кри­ти­ки ці­єї за­бо­ро­ни вва­жа­ють, що во­на по­ру­шує Кон­сти­ту­цію США че­рез дис­кри­мі­на­цію на ре­лі­гій­них за­са­дах.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.