«Уча­сник Ре­во­лю­ції Гі­дно­сті»

Ра­да при­рів­ня­ла по­ра­не­них під час Єв­ро­май­да­ну до уча­сни­ків бо­йо­вих дій

Den (Ukrainian) - - Подробиці -

Вер­хов­на Ра­да ухва­ли­ла уря­до­вий за­кон про вне­се­н­ня змін до за­ко­ну «Про ста­тус ве­те­ра­нів вій­ни, га­ран­тії їх со­ці­аль­но­го за­хи­сту » ( № 5697). Як пе­ре­дає УНІАН, за це рі­ше­н­ня про­го­ло­су­вав 241 із 335 на­ро­дних де­пу­та­тів, за­ре­є­стро­ва­них у се­сій­ній за­лі.

Ухва­ле­ним до­ку­мен­том за­кон до­пов­ню­є­ться но­вим роз­ді­лом що­до ста­ту­су по­стра­жда­лих уча­сни­ків Ре­во­лю­ції Гі­дно­сті, пільг та га­ран­тій їх со­ці­аль­но­го за­хи­сту. Вста­нов­лю­є­ться, що по­стра­жда­ли­ми уча­сни­ка­ми Ре­во­лю­ції Гі­дно­сті ви­зна­ю­ться осо­би, які на ви­ко­на­н­ня за­ко­ну «Про вста­нов­ле­н­ня дер­жав­ної до­по­мо­ги по­стра­жда­лим уча­сни­кам ма­со­вих акцій гро­мад­сько­го про­те­сту та чле­нам їх сі­мей» вклю­че­ні до пе­ре­лі­ку осіб, які під час уча­сті в ма­со­вих акці­ях гро­мад­сько­го про­те­сту отри­ма­ли ті­ле­сні ушко­дже­н­ня ( тяж­кі, се­ре­дньої тяж­ко­сті, лег­кі), але та­кі ушко­дже­н­ня не при­зве­ли до ін­ва­лі­дно­сті, та звер­ну­ли­ся за ме­ди­чною до­по­мо­гою у пе­рі­од з 21 ли­сто­па­да 2013 ро­ку по 30 кві­тня 2014 ро­ку.

Цим осо­бам на­да­ю­ться піль­ги та ін­ші со­ці­аль­ні га­ран­тії, вста­нов­ле­ні ст. 12 цьо­го за­ко­ну. У стат­ті на­во­ди­ться пе­ре­лік пільг уча­сни­кам бо­йо­вих дій та осо­бам, при­рів- ня­ним до них. Зокре­ма, йде­ться про без­пла­тне одер­жа­н­ня лі­ків, лі­кар­ських за­со­бів, іму­но­біо­ло­гі­чних пре­па­ра­тів та ви­ро­бів ме­ди­чно­го при­зна­че­н­ня за ре­це­пта­ми лі­ка­рів; 75% зниж­ку пла­ти за ко­ри­сту­ва­н­ня жи­тлом (квар­тир­на пла­та) в ме­жах норм, пе­ред­ба­че­них чин­ним за­ко­но­дав­ством. Во­дно­час, дія ці­єї стат­ті не по­ши­рю­є­ться на пра­ців­ни­ків мі­лі­ції, осіб, які про­хо­ди­ли слу­жбу в пра­во­охо­рон­них ор­га­нах спе­ці­аль­но­го при­зна­че­н­ня, вій­сько­во­слу­жбов­ців вну­трі­шніх військ, Зброй­них сил Укра­ї­ни та ін­ших вій­сько­вих фор­му­вань, які отри­ма­ли ті­ле­сні ушко­дже­н­ня (тяж­кі, се­ре­дньої тяж­ко­сті, лег­кі) під час ви­ко­на­н­ня слу­жбо­вих обов’яз­ків, пов’яза­них з по­ді­я­ми Ре­во­лю­ції Гі­дно­сті. Крім то­го, осо­бам, про яких йде­ться у пер­шій ча­сти­ні но­вої стат­ті, ви­да­є­ться по­свід­че­н­ня «По­стра­жда­лий уча­сник Ре­во­лю­ції Ггі­дно­сті».

ФОТО РУСЛАНА КАНЮКИ / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.