На «ну­лі»...

Під­при­єм­ни­цька спіль­но­та стур­бо­ва­на еко­но­мі­чною си­ту­а­ці­єю, — екс­перт

Den (Ukrainian) - - Економіка - Ві­та­лій КНЯЖАНСЬКИЙ, «День»

Що ро­бить бо­ксер пі­сля то­го, як за­знав ни­щів­но­го уда­ру? В ньо­го є ви­бір: або зда­ти­ся, або зі­бра­ти­ся з си­ла­ми і про­дов­жи­ти бій, щоб в ре­шті-решт пе­ре­мог­ти. Спів­за­снов­ник гро­мад­ської пла­тфор­ми «Но­ва кра­ї­на» Ва­ле­рій ПЕКАР ви­ко­ри­сто­вує цю ме­та­фо­ру для то­го, щоб по­ясни­ти, як тре­ба ді­я­ти Укра­ї­ні, яка 2014 ро­ку вна­слі­док згу­бно­го уда­ру, втра­ти­ла й тра­ди­цій­ні рин­ки, і ча­сти­ну те­ри­то­рії, і чи­ма­лу час­тку еко­но­мі­чно­го й енер­ге­ти­чно­го по­тен­ці­а­лу. На йо­го дум­ку, кра­ї­ні тре­ба під­ні­ма­ти­ся, за­хи­ща­ти свої ін­те­ре­си на всіх фрон­тах.

ЦЕ ЗВЕТЬСЯ СТАГФЛЯЦІЄЮ

«Що ро­бить укра­їн­ська еко­но­мі­ка? — за­пи­тує він і від­по­від­ає: — Не під­ні­ма­є­ться. Во­на схо­жа на то­го бо­ксе­ра, який, не ви­три­мав­ши уда­ру, впав і тер­пля­че слу­хає, як су­д­дя лі­чить до де­ся­ти». «Ми хо­че­мо за­кли­ка­ти: на­шу еко­но­мі­ку: під­ні­май­ся! — про­дов­жив Пекар і, пе­ре­хо­дя­чи до ре­а­лій, на­га­дав, що Україна по­сі­дає 166-те мі­сце в сві­ті за рів­нем еко­но­мі­чної сво­бо­ди. А на­ші су­сі­ди в цьо­му рей­тин­гу, за йо­го сло­ва­ми, Тур­кме­ні­стан, Пів­ні­чна Ко­рея, Ку­ба, Га­ї­ті — кра­ї­ни май­же без еко­но­мі­ки. Україна під­ня­ла­ся ажна чо­ти­ри по­зи­ції в рей­тин­гу Doing Business на 76-те мі­сце. Але й це до­сить низь­кий ре­зуль­тат, за­ува­жує екс­перт. Усі зна­ють, що май­же по­ло­ви­на укра­їн­ської еко­но­мі­ки в «ті­ні». До офшо­рів що­ро­ку ви­во­ди­ться 320 мі­льяр­дів гри­вень, че­рез що держ­бю­джет не­до­ра­хо­вує 65 мі­льяр­дів. Кон­тра­бан­да ста­но­вить 230 мі­льяр­дів, а від­по­від­ні втра­ти бю­дже­ту — 70 мі­льяр­дів гри­вень. У кра­ї­ні на 9 міль­йо­нів пра­ців­ни­ків 1,7 міль­йо­на без­ро­бі­тних.

«От­же, ра­ді­ти зро­стан­ню еко­но­мі­ки на рів­ні 2,5% ВВП на­вряд чи вар­то » , — ка­же Ва­ле­рій Пекар. Він на­га­дує: не­що­дав­но Нац­банк Укра­ї­ни на­ді­слав уря­ду, пар­ла­мен­ту і су­спіль­ству за­га­лом ва­жли­вий си­гнал — він збіль­шив облі­ко­ву став­ку. На дум­ку екс­пер­та, це — по­пе­ре­дже­н­ня: та­ким тем­пом дру­ку­ва­ти і роз­да­ва­ти гро­ші без від­чу­тно­го еко­но­мі­чно­го зро­ста­н­ня не­мо­жли­во, бо це при­зве­де до ко­ла­псу. Ін­фля­ція про­сто з’їсть ни­ні­шнє зро­ста­н­ня, бо ці­ни зро­ста­ють швид­ше, ні­жна­ціо­наль­ний про­дукт, тоб­то ми ма­є­мо ре­аль­не па­ді­н­ня еко­но­мі­ки. « Це зветься стагфляцією, — кон­ста­тує еко­но­міст і по­яснює: — це най­гір­ша еко­но­мі­чна ситуація, яка мо­же за­гро­жу­ва­ти еко­но­мі­ці. На­віть ін­фля­ція — це не­по­га­на річ, бо зу­мов­лює по­жвав­ле­н­ня еко­но­мі­ки, а от­же, не є бі­дою. Від­су­тність зро­ста­н­ня за низь­кої ін­фля­ції та­ко­жне так стра­шно. Це озна­чає, що еко­но­мі­ці тре­ба взя­ти тим­ча­со­ву па­у­зу».

Стаг­фля­ція, на дум­ку Пе­ка­ря, озна­чає, що вже з по­ча­тку на­сту­пно­го ро­ку ма­ти­ме­мо фа­кти­чно ну­льо­ве зро­ста­н­ня. І це про­гно­зу­ють со­тні й ти­ся­чі під­при­єм­ців по всій кра­ї­ні, вка­зує він. « Про­бле­ма в то­му, що ми, як той бо­ксер, при­ку­ті до під­ло­ги і не мо­же­мо під­ве­сти­ся, — по­вер­та­є­ться він до сво­єї ме­та­фо­ри. — Нам тре­ба йо­го, тоб­то на­шу еко­но­мі­ку, роз­бло­ку­ва­ти, зня­ти з її рук і ніг кай­да­ни. І по­чне­ться під­йом — у кра­ї­ні до­ста­тньо та­ла­но­ви­тих під­при­єм­ли­вих лю­дей та по­ту­жних бі­зне­сів. Але ча­су обмаль. Є ли­ше один пле­нар­ний ти­ждень ро­бо­ти Вер­хов­ної Ра­ди. І тре­ба зро­би­ти най­акту­аль­ні­ші ре­чі, щоб роз­бло­ку­ва­ти си­ту­а­цію » . Звер­та­ю­чись до укра­їн­ської вла­ди — до уря­ду та Пре­зи­ден­та кра­ї­ни, а го­лов­ним чи­ном до Вер­хов­ної Ра­ди, він за­кли­кає: да­вай­те в остан­ні мі­ся­ці ро­ку зро­би­мо щось, щоб із по­ча­тку на­сту­пно­го за­без­пе­чи­ти еко­но­мі­чне зро­ста­н­ня.

«ДОБРО» ДАЛИ, А ЗА­КО­НУ Й ДО­СІ НЕ­МАЄ

«Ми вже дав­но го­во­ри­мо і на­віть ви­ма­га­є­мо за­про­ва­дже­н­ня за­мість по­да­тку на при­бу­ток під­при­ємств по­да­тку на ви­ве­де­ний ка­пі­тал», — роз­по­від­ає про за­хо­ди, які мо­жуть роз­бло­ку­ва­ти еко­но­мі­ку, пре­зи­дент укра­їн­сько­го об’єд­на­н­ня за­ко­но­дав­ців « Укр­лег­пром » , пред­став­ник пре­зи­дії ра­ди Фе­де­ра­ції ро­бо­то­дав­ців Укра­ї­ни Оле­ксандр СОКОЛОВСЬКИЙ. Во­дно­час він за­зна­чає, що з усіх про­блем, із яки­ми сьо­го­дні сти­ка­є­ться укра­їн­ський бізнес, чи не най­пе­ку­чі­шою є від­су­тність ді­є­вої по­да­тко­вої реформи. « Ке­рів­ни­цтво кра­ї­ни фор­маль­но по­го­ди­ло­ся і да­ло «добро» на цей но­вий по­да­ток і від­по­від­ний за­кон, і На­цра­да ре­форм йо­го схва­ли­ла, бо по­над рік три­ва­ло обго­во­ре­н­ня і за­ко­но­про­ект бу­ло від­пра­цьо­ва­но і по­го­дже­но з усі­ма — з екс­пер­тною гру­пою, фі­скаль­ною слу­жбою, Мі­ні­стер­ством фі­нан­сів».

«Усі во­ни по­го­ди­ли­ся з роз­ра­хун­ка­ми, — про­дов­жує Соколовський, — що та не­ве­ли­ка су­ма не­до­бо­ру, яку ма­ти­ме­мо в пер­ший рік за­сто­су­ва­н­ня цьо­го за­ко­ну (27 мі­льяр­дів гри­вень), не ство­рить ве­ли­кої про­бле­ми. Адже під­сум­ко­ві плю­си на кіль­ка по­ряд­ків біль­ші. І це ком­пе­тен­тно до­ве­де­но. Та по­при це у нас ні­чо­го не від­бу­ва­є­ться. Бо в на­шої дер­жа­ви не­має по­да­тко­вої стра­те­гії. А во­на ма­ла б бу­ти ма­кси­маль­но про­стою: по­да­тки мі­ні­маль­ні й лег­ко адмі­ні­стру­ю­ться. А мі­ні­маль­ні то­му, що зав­дя­ки цьо­му ми мо­гли б отри­ма­ти кон­ку­рен­тну пе­ре­ва­гу як мі­ні­мум пе­ред на­ши­ми су­сі­да­ми. До то­го ж, ми хо­че­мо за­лу­ча­ти ін­ве­сти­ції. Адже ті над­хо­дже­н­ня, які сьо­го­дні по­тра­пля­ють до кра­ї­ни, — це смі­шні ци­фри в 1—2 мі­льяр­ди до­ла­рів, які мо­жуть до­зво­ли­ти нам ви­рва­ти­ся з ни­ні­шньої скру­ти й іти впе­ред». Але на по­ряд­ку ден­но­му вла­ди, як вва­жає екс­перт, зно­ву якісь по­пу­ліст­ські ре­чі, а те, що слід ви­рі­шу­ва­ти тер­мі­но­во, зно­ву від­су­ва­є­ться на не­ви­зна­че­ний час. За­кон чо­мусь удру­ге на­пра­ви­ли в На­цра­ду ре­форм, яка йо­го вже роз­гля­да­ла і схва­ли­ла.

«Чо­му по­да­ток на ви­ве­де­ний ка­пі­тал про­гре­сив­ний, — за­пи­тує Соколовський. — Як­би за­раз тра­пи­ло­ся чу­до, і ми отри­ма­ли за­кон, який дав мо­жли­вість бі­зне­су не ве­сти по­двій­ну бух­гал­те­рію, ре­ін­ве­сту­ва­ти гро­ші у ви­ро­бни­цтво, бо йо­му про­сто не­ви­гі­дно ви­во­ди­ти при­бу­тки з кра­ї­ни, а ви­гі­дно пра­цю­ва­ти «по-бі­ло­му, то в кра­ї­ні від­бу­ло­ся б ба­га­то по­зи­тив­них змін. Сьо­го­дні ми в пер­шій трій­ці сві­то­вих еко­но­мік за ро­бо­тою в «ті­ні». І

бізнес до­ма­га­є­ться не то­го, щоб якось обме­жу­ва­ти спро­ще­ну си­сте­му опо­да­тку­ва­н­ня, а нав­па­ки — спро­щу­ва­ти ускла­дне­ну за­галь­ну си­сте­му. Сьо­го­дні одне з зав­дань бі­зне­су — не по­ка­зу­ва­ти да­ні, за яки­ми тре­ба спла­чу­ва­ти по­да­ток на при­бу­ток. 85% цьо­го по­да­тку пла­тять ли­ше 1300 під­при­ємств. Це ста­но­вить ли­ше 0,5%. А 300 ти­сяч ін­ших ре­гу­ляр­но під­да­ю­ться пе­ре­вір­кам. «Ско­ро нам не бу­де чо­го ре­фор­му­ва­ти, — про­гно­зує ро­бо­то­да­вець. — Бо ли­ше ми­ну­ло­го ро­ку з кра­ї­ни ви­їха­ло, за рі­зни­ми оцін­ка­ми, від 750 ти­сяч до міль­йо­на пра­ців­ни­ків».

«СХЕМЩИКІВ» БЛОКУВАННЯ НАКЛАДНИХ НЕ ЗАЧІПАЄ

«Ми від­сто­ю­є­мо по­да­ток на ви­ве­де­ний ка­пі­тал, щоб за­лу­чи­ти біль­ше ін­ве­сти­цій, а сьо­го­дні, нав­па­ки, на­ша по­да­тко­ва по­лі­ти­ка не тіль­ки не сти­му­лює їхній при­хід, а пе­ре­шко­джає

їм, — на­го­ло­шує ві­це-пре­зи­дент Укра­їн­сько­го со­ю­зу про­ми­слов­ців і під­при­єм­ців Юлія

ДРОГОВОЗ, — ро­би­ться все мо­жли­ве, щоб ко­шти під­при­ємств (на­сам­пе­ред це ма­лий та се­ре­дній бізнес) ви­ми­ва­ли­ся. Сьо­го­дні це ро­бить си­сте­ма блокування по­да­тко­вих накладних. Во­на про­пу­скає по­да­тко­ві схе­ми, бо «схем­щи­ки» об­хо­дять її, а уда­ру за­знає ре­аль­ний бізнес. Із-під ока ці­єї си­сте­ми ви­йшли під­при­єм­ства ве­ли­ко­го бі­зне­су, а та­ко­жнай­мен­шо­го (з обі­гом до 500 ти­сяч обо­ро­ту на мі­сяць), то під її жор­на по­тра­пи­ли малі й се­ре­дні під­при­єм­ства, які про­сто зни­щу­ють». За сло­ва­ми Дроговоз, ли­ше за три мі­ся­ці на­кла­дні бу­ло за­бло­ко­ва­но 14,7 пла­тни­ків ПДВ, то це 8% від тих, хто по­дав від­по­від­ні до­ку­мен­ти на су­му 7,6 мі­льяр­да гри­вень». Ха­ра­ктер­но, що до су­ду сьо­го­дні да­ле­ко не ко­жний під­при­є­мець мо­же пі­ти — не усім це по ки­ше­ні. «Ми ви­ма­га­є­мо тіль­ки одно­го, — вка­зує Дроговоз, — зу­пи­ни­ти цю си­сте­му, яка зни­щує ма­лий і се­ре­дній бізнес, і по­вер­ну­ти її в те­сто­вий ре­жим».

Під­при­єм­ни­цькі спіль­но­ти, бі­зне­со­ві та гро­мад­ські ор­га­ні­за­ції, екс­пер­ти спря­му­ва­ли до ор­га­нів вла­ди Укра­ї­ни, до Пре­зи­ден­та, прем’єр-мі­ні­стра та до Вер­хов­ної Ра­ди від­кри­те звер­не­н­ня, в яко­му про­сять тер­мі­но­во роз­гля­ну­ти ці бо­лю­чі пи­та­н­ня і по­ста­ви­ти на пер­шо­чер­го­вий роз­гляд від­по­від­ні за­ко­ни. Че­сно ка­жу­чи, ко­ли ви­го­ло­шу­ва­ли­ся від­по­від­ні пун­кти, то це спри­йма­ло­ся ле­две не як уль­ти­ма­тум.

«Якщо ми не при­вер­не­мо сьо­го­дні ува­гу до про­блем еко­но­мі­чно­го зро­ста­н­ня, то бу­кваль­но за пів­ро­ку ау­ди­то­рія са­ма ви­йде на ву­ли­цю і бу­де го­во­ри­ти про на­дви­со­кі ці­ни, низь­кі зар­пла­ти, ви­со­ке без­ро­бі­т­тя і ма­со­ве за­кри­т­тя під­при­ємств», — кон­ста­ту­вав пан Пекар до­сить рі­шу­чим то­ном. Однак, від­по­від­а­ю­чи на за­пи­та­н­ня «Дня», він ска­зав: «Це, зви­чай­но, не уль­ти­ма­тум. Ми з та­ки­ми ін­стру­мен­та­ми не ви­сту­па­є­мо. Біль­ше то­го, є їхні­ми ка­те­го­ри­чни­ми су­про­тив­ни­ка­ми. Як лю­ди з хо­ро­шою еко­но­мі­чною осві­тою, ми ба­чи­мо тен­ден­цію і по­пе­ре­джа­є­мо, що не­за­ба­ром мо­же бу­ти ду­же по­га­но». «Ми мо­же­мо ді­йти до то­го, що укра­їн­ців як на­ції про­сто не бу­де, — до­да­ла Дроговоз. — Ми не ля­ка­є­мо. Це ро­бить еко­но­мі­чна ситуація, і те, що від­бу­ва­є­ться, на­бу­ває за­гроз­ли­вих форм. Тож тре­ба не мов­ча­ти, а кри­ча­ти і щось ро­би­ти».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.