Ви­кли­ки і ноу-хау но­во­го опа­лю­валь­но­го се­зо­ну

Терм о мо­дер­ні­зо­ва­ний бу­ди­нок на про­спе­кті Ге­ро­їв Ста­лін­гра­да на Обо­ло­ні (Ки­їв) дає 35% еко­но­мії те­пла

Den (Ukrainian) - - Економіка - Ал­ла ДУБРОВИК-РОХОВА, «День»

Убу­дин­ку уте­пли­ли фа­са­ди, за­мі­ни­ли осві­тле­н­ня, а та­кож ре­кон­стру­ю­ва­ли ін­ди­ві­ду­аль­ний те­пло пункт, де ще в бе­ре­зні вста­но­ви­ли ав­то­ма­ти­чне по­го­до­ре­гу­лю­ю­че обла­дна­н­ня на за­галь­ну су­му в 2,8 млн грн, із яких 1,7 млн грн — це до­по­мо­га з бю­дже­ту мі­ста.

«На ву­ли­ці вста­нов­ле­ний да­тчик по­ві­тря, який зні­має по­ка­зни­ки тем­пе­ра­ту­ри на ву­ли­ці. Ці да­ні обро­блює про­це­сор і ви­зна­чає, якою має бу­ти тем­пе­ра­ту­ра те­пло­но­сія. Це пов­ні­стю ав­то­ма­ти­чна си­сте­ма, яка пра­цює без уча­сті лю­ди­ни. Цьо­го ро­ку в бе­ре­зні ми зеко­но­ми­ли 35% на опа­лен­ні, та­риф ви­йшов 8,61 грн/Гкал», — за­зна­чив го­ло­ва мі­сце­во­го ОСББ Де­нис КУКСА.

Вар­тість вста­нов­ле­н­ня си­сте­ми обі­йшлась у 105 тис. грн, які уже в ли­сто­па­ді оку­пля­ться, адже тіль­ки за бе­ре­зень бу­ди­нок зеко­но­мив май­же по­ло­ви­ну су­ми.

За сло­ва­ми мі­сько­го го­ло­ви Ки­є­ва Ві­та­лія КЛИЧКА, му­ні­ци­паль­на про­гра­ма спів фі­нан­су­ва­н­ня терм омо­дер­ні­за­ції та ка­пі­таль­них ре­мон­тів «70/30» успі­шно пра­цює уже тре­тій рік по­спіль. Участь у ній за цей час взя­ли 213 бу­дин­ків.

«У 2015 про­гра­му вті­ли­ли 16 бу­дин­ків, у ми­ну­ло­му ро­ці — 62 бу­дин­ки, у 2017 — вже 135 бу­дин­ків. Ди­на­мі­ка збіль­ше­н­ня уча­сни­ків ці­єї про­гра­ми оче­ви­дна. Це, в пер­шу чер­гу, свід­чить про за­тре­бу­ва­ність та­кої про­гра­ми се­ред ки­ян та до­ві­ру до мі­ської іні­ці­а­ти­ви», — за­зна­чив Кли­чко. За сло­ва­ми Ві­та­лія Кличка, цьо­го ро­ку в бю­дже­ті сто­ли­ці на за­хо­ди про­гра­ми «70/30» за­кла­де­но 115 млн грн, а ме­шкан­ці ін­ве­сту­ва­ли в спів­фі­нан­су­ва­н­ня по­над 55 млн грн.

І та­ка ситуація спо­сте­рі­га­є­ться не ли­ше в сто­ли­ці. В Укра­ї­ні ста­ють все більш по­пу­ляр­ни­ми про­гра­ми мо­дер­ні­за­ції та уте­пле­н­ня бу­дин­ків. За сло­ва­ми го­ло­ви Дер­жав­но­го агент­ства з енер­го­ефе­ктив­но­сті та енер­го­збе­ре­же­н­ня Сер­гія Сав­чу­ка, ни­ми вже ско­ри­ста­ли­ся близь­ко­300ти­ся­чсі­мей.Ісьо­го­дні­укра­їн­ці­мо­жуть­бра­ти­у­ча­стьне­тіль­ки­у­дер­жав­ни­х­про­гра­мах,айу­про­е­ктах,які­ро­зро­бляє мі­сце­ва вла­да або про­по­ну­ють між­на­ро­дні ор­га­ні­за­ції.

Для єв­ро­пей­ських кра­їн — це вже зви­чна пра­кти­ка. На­при­клад, у Поль­щі по­ді­бна про­гра­ма пра­цює май­же де­сять ро­ків. Спе­ці­аль­но для неї був ство­ре­ний окре­мий фонд «Те­пло­ва ре­но­ва­ція та ка­пі­таль­ний ре­монт», яким опі­ку­є­ться дер­жав­ний Банк на­ціо­наль­но­го го­спо­дар­ства. Ця про­гра­ма ком­пен­сує вла­сни­кам бу­дин­ків 25% від за­галь­них ви­трат на їхню те­пло мо­дер­ні­за­цію.

« 70/30»

Ця енер­го­ефе­ктив­на про­гра­ма — до­во­лі по­пу­ляр­на у Ки­є­ві. За сло­ва­ми за­сту­пни­ка го­ло­ви КМДА Пе­тра ПАНТЕЛЄЄВА, во­на «успі­шно пра­цює тре­тій рік по­спіль, а її мас­шта­би ди­на­мі­чно зро­ста­ють». На­при­клад, ми­ну­ло­го ро­ку до ці­єї про­гра­ми вклю­чи­ли 62 ки­їв­ських жи­тло­вих бу­дин­ки, у цьо­му ро­ці — вже 135. Втім, мо­ва йде ли­ше про ті бу­дин­ки, де бу­ли ство­ре­ні ОСББ або існу­ють ко­опе­ра­ти­ви.

«В бу­дин­ку, де спів­вла­сни­ки бай­ду­жі до до­лі сво­го бу­дин­ку, де не­ма зго­ди між су­сі­да­ми, енер­го­ефе­ктив­ність за­ли­ши­ться не­д­ося­жною. Хі­ба що їм тра­пи­ться якийсь ду­же до­брий упра­ви­тель, ко­трий вклю­чить терм омо­дер­ні­за­цію у та­риф »,— по­ясню­ють у «Шко­лі обі­зна­но­го ки­я­ни­на». А ко­штує во­на не­де­ше­во. Так, за да­ни­ми «Еко­но­мі­чної прав­ди», вар­тість ро­біт з уте­пле­н­ня ти­по­во­го 9-по­вер­хо­во­го бу­дин­ку мо­же ся­га­ти 5 млн гри­вень.

То­му бу­дин­ки, де бу­де про­ве­де­на са­на­ція, ви­зна­ча­ють під час окре­мо­го кон­кур­су. Йо­го про­во­дить Де­пар­та­мент жи­тло­во-ко­му­наль­ної ін­фра­стру­кту­ри, а ви­зна­чає пе­ре- мож­ців спе­ці­аль­на ко­мі­сія. Чи не най­го­лов­ні­ший па­ра­метр, за яким оці­ню­є­ться про­ект, — йо­го оку­пність. Це озна­чає, що вкла­де­ні ко­шти ма­ють по­вер­та­ти­ся у ви­гля­ді еко­но­мії те­пла та еле­ктро­енер­гії. І що біль­шою бу­де ця еко­но­мія, то біль­ший бал отри­має про­ект. Бу­дин­ки, які ви­гра­ли кон­курс, отри­му­ють фі­нан­со­ві пре­фе­рен­ції. Мі­сто опла­чує 70% вар­то­сті про­е­кту-пе­ре­мож­ця за ра­ху­нок бю­дже­тних ко­штів. Ме­шкан­ці ма­ють по­кри­ти ли­ше 30% ви­трат.

Але на­віть якщо про­ект не на­брав до­ста­тньої кіль­ко­сті ба­лів, щоб отри­ма­ти 70% ком­пен­са­ції, пре­тен­ден­ти мо­жуть «під­ня­ти став­ки». На­при­клад, бу­ди­нок са­мо­стій­но фі­нан­сує 40% вар­то­сті про­е­кту, а КМДА, від­по­від­но, 60%.

Про­ве­де­н­ня які­сно­го енер­ге­ти­чно­го ау­ди­ту бу­дин­ку сут­тє­во збіль­шує шан­си йо­го спів­вла­сни­ків на пе­ре­мо­гу у кон­кур­сі 70/30. Під час енер­го­а­у­ди­ту спе­ці­а­лі­сти ре­тель­но об­сте­жу­ють стан бу­дин­ку і го­ту­ють пи­сьмо­ві ре­ко­мен­да­ції що­до то­го, які са­ме прое­кт­ні ро­бо­ти бу­дуть до­ціль­ни­ми для йо­го терм о мо­дер­ні­за­ції( обла­шту­ва­н­ня но­во­го те­пло­во­го пун­кту, ре­монт да­ху, вста­нов­ле­н­ня енер­го­збе­рі­га­ю­чи х ві­кон­та две­рей, уте­пле­н­ня фа­са­ду, за­мі­на осві­тле­н­ня на більш енер­го­ефе­ктив­не). І на­віть якщо для бу­дин­ку не­об­хі­дний пов­ний цикл ро­біт — ви­тра­ти на них бу­дуть ком­пен­со­ва­ні.

«Про­ект май­же на міль­йон гри­вень, ча­сти­ну з яких — 302 ти­ся­чі гри­вень — ма­ли пла­ти­ти ми, фа­кти­чно обі­йшов­ся бу­дин­ку в 90 ти­сяч гри­вень. Пер­ша ком­пен­са­ція за кре­ди­том на­ді­йшла за 1,5—2 мі­ся­ці від уря­до­вої про­гра­ми енер­го­ефе­ктив­но­сті (46%), ре­шту 30% від мі­ста отри­ма­ли тро­хи пі­зні­ше», — під­ра­хо­вує ме­шкан­ка одно­го з ки­їв­ських бу­дин­ків, яко­му вда­ло­ся отри­ма­ти по­двій­не фі­нан­су­ва­н­ня.

● «ТЕПЛІ КРЕДИТИ»

Про­гра­ма «Теплі кредити» діє в Укра­ї­ні з 2014 ро­ку. Її роз­по­чи­на­ли як пі­ло­тний про­ект, який сти­му­лю­вав на­се­ле­н­ня пе­ре­хо­ди­ти на аль­тер­на­тив­ні ви­ди па­ли­ва (дер­жа­ва час­тко­во ком­пен­су­ва­ла вар­тість за­мі­ни га­зо­вих ко­тлів на твер­до­па­лив­ні). Зго­дом про­гра­ма по­ши­ри­ла­ся і на при­дба­н­ня енер­го­о­ща­дно­го обла­дна­н­ня для вла­сни­ків бу­дин­ків та ОСББ.

За­раз нею опі­ку­є­ться Дер­жав­не агент­ство з енер­го­ефе­ктив­но­сті та енер­го­збе­ре­же­н­ня.

Цю про­гра­му ре­а­лі­зу­ють чо­ти­ри укра­їн­ських бан­ки — При­ва­тБанк, Укр­га­збанк, Оща­дбанк і Укре­ксім­банк. Уря­дов­ці ві­та­ють по­яву у про­гра­мі но­вих бан­ків, адже по­стій­на кон­ку­рен­ція між­ни­ми — це й ви­ща якість об­слу­го­ву­ва­н­ня, і ниж­ча вар­тість кре­ди­тів. Сьо­го­дні ці бан­ки про­по­ну­ють рі­зні про­гра­ми для вла­сни­ків ба­га­то­квар­тир­них бу­дин­ків. Зав­дя­ки ним мо­жна за­оща­ди­ти від 40% до 70% вар­то­сті ма­те­рі­а­лів та обла­дна­н­ня, не­об­хі­дних для мо­дер­ні­за­ції бу­дин­ку.

Щоб отри­ма­ти та­кий кре­дит, вла­сни­ки ма­ють роз­ро­би­ти те­хні­ко­еко­но­мі­чне об­ґрун­ту­ва­н­ня сво­го про­е­кту й під­го­ту­ва­ти всі не­об­хі­дні роз­ра­хун­ки. Крім то­го, у них має бу­ти бан­ків­ська ви­пи­ска про на­яв­ність ко­штів на ра­хун­ку ОСББ або до­від­ка про від­кри­ту кре­ди­тну лі­нію.

ЄВРОПЕЙСЬКІ ПРО­ГРА­МИ

Існу­є­про­гра­ма­тер­мо­са­на­ці­ї­ки­їв­ськи­хбу­дин­ків­за­під­трим­ки­Мі­ні­стер­ства­еко­но­мі­ки­та­енер­ге­ти­ки­Ні­меч­чи­ни.Ця­про­гра­ма—ча­сти­на­іні­ці­а­ти­ви« Енер­го­ефе­ктив­ність в Укра­ї­ні ». За­яв­ки для уча­сті по­да­ва­ли в основ­но­му ме­шкан­ці п’ яти— і де в’ я ти по­вер­хо­вих бу­дин­ків, зве­де­них у 1960—1980- х ро­ках. У рам­ках цьо­го про­е­кту в та­ких бу­дин­ках ма­ли не ли­ше за­мі­ни­ти ві­кна, ізо­лю­ва­ти дах і оно­ви­ти си­сте­ми те­пло­по­ста­ча­н­ня, а й впо­ряд­ку­ва­ти зов­ні­шній ви­гляд бу­дин­ків.

А в ли­пні 2017 ро­ку Єв­ро­пей­ський банк ре­кон­стру­кції і роз­ви­тку сут­тє­во збіль­шив роз­мір ком­пен­са­ції за про­гра­мою IQ-energy, та­кож­спря­мо­ва­ної на мо­дер­ні­за­цію і уте­пле­н­ня жи­тла. За­раз во­на ста­но­вить 35% від су­ми, ви­тра­че­ної на уте­пле­н­ня (ма­кси­маль­на су­ма гран­ту ста­но­вить 3000 єв­ро). Цю го­тів­ку, до ре­чі, мо­жна зні­ма­ти ще до по­га­ше­н­ня кре­ди­ту. До­го­во­ри про спів­пра­цю за про­гра­мою IQ-energy під­пи­са­ні з Райф­фай­зен Бан­ком Аваль, УкрСи­бБан­ком і ОТП Бан­ком.

«Ком­пен­са­ція бу­де ви­пла­чу­ва­ти­ся про­тя­гом 3—5 ти­жнів пі­сля під­твер­дже­н­ня еле­ктрон­ної за­яв­ки. Її мо­жна бу­де отри­ма­ти не ли­ше на основ­не обла­дна­н­ня, але і на су­пу­тні то­ва­ри, а та­ко­жвар­тість мон­та­жних ро­біт, якщо во­ни бу­ли при­дба­ні в кре­дит від бан­ків-пар­тне­рів про­гра­ми, ра­зом з основ­ним обла­дна­н­ням», — по­ясню­вав ди­ре­ктор ЄБРР в Укра­ї­ні Шев­кі АДЖУНЕР.

ФОТО ОЛЕКСІЯ ІВАНОВА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.