Шу­кай­те ло­ся в Чер­во­ній кни­зі

Від ви­ми­ра­н­ня тва­рин за­хи­ща­ти­муть« вра­зли­вим» ста­ту­сом

Den (Ukrainian) - - Суспільство - Ін­на ЛИХОВИД, «День»

За рі­ше­н­ням на­у­ков­ців від­те­пер лось єв­ро­пей­ський вне­се­ний до Чер­во­ної кни­ги Укра­ї­ни зі ста­ту­сом вра­зли­во­го ви­ду. Та­ке рі­ше­н­ня не бу­ло одно­стай­ним. За охо­ро­ну ло­ся про­го­ло­су­ва­ло 24 із 32 чле­нів На­ціо­наль­ної ко­мі­сії з пи­тань Чер­во­ної кни­ги Укра­ї­ни. Да­лі під­го­ту­ва­ти від­по­від­ний на­каз має Мі­ні­стер­ство еко­ло­гії та при­ро­дних ре­сур­сів. Як за­яв­ляв ра­ні­ше йо­го очіль­ник Остап Се­ме­рак, ві­дом­ство — «за» вне­се­н­ня ло­ся до Чер­во­ної кни­ги, оскіль­ки че­рез тиск ми­слив­сько­го ло­бі важ­ко зна­йти іде­аль­ний ме­ха­нізм по­ря­тун­ку цих тва­рин.

На­га­да­є­мо, пе­ред по­ча­тком цьо­го­рі­чно­го се­зо­ну по­лю­ва­н­ня Мі­н­еко­ло­гії за­твер­ди­ло лі­мі­ти, від­по­від­но до яких, за цю осінь ми­слив­ці мо­жуть від­стрі­ля­ти 350 ло­сів. Та ди­ре­ктор Ки­їв­сько­го еко­ло­го-куль­тур­но­го цен­тру Во­ло­ди­мир БОРЕЙКО пе­ре­ко­на­ний, що цей по­ка­зник мо­жна збіль­ши­ти утри­чі, оскіль­ки за­зви­чай на одну лі­цен­зію ми­слив­ці вби­ва­ють три осо­би­ни. Ні Дер­жав­на еко­ло­гі­чна ін­спе­кція, ні ми­слив­ські го­спо­дар­ства не ма­ють чі­тко­го ме­ха­ні­зму кон­тро­лю за кіль­кі­стю вби­тих тва­рин.

Еко­ло­гі­чна спіль­но­та за­су­ди­ла за­твер­дже­н­ня та­ких лі­мі­тів, вва­жа­ю­чи, що най­кра­щим ви­хо­дом бу­де вве­де­н­ня мо­ра­то­рію на по­лю­ва­н­ня на ло­ся. Сво­го ча­су так вчи­ни­ла Поль­ща, від­но­вив­ши за кіль­ка ро­ків по­пу­ля­цію цих зві­рів на сво­їх те­ре­нах. Однак за­твер­ди­ти мо­ра­то­рій Мі­н­еко­ло­гії за­ва­ди­ли ми­слив­ці, які при­хо­ди­ли до ві­дом­ства з пі­ке­та­ми. За та­ких умов вря­ту­ва­ти ло­ся мо­гла тіль­ки Чер­во­на кни­га.

Го­ло­су­ва­н­ня від­бу­ва­ло­ся не­про­сто. Як роз­по­вів Во­ло­ди­мир Борейко, в день за­сі­да­н­ня ко­мі­сії зоо­за­хи­сни­ки вла­шту­ва­ли мі­тинг, оскіль­ки не бу­ли впев­не­ні в її по­зи­ції. На­віть йшло­ся про під­куп де­яких уча­сни­ків стру­кту­ри ми­слив­ця­ми. Та пе­ре­лом­ним став ви­ступ Сер­гія МЕЖЖЕРІНА, за­ві­ду­ва­ча від­ді­лу Ін­сти­ту­ту зоо­ло­гії і м. І. І. Ш м а л ь га у з е на НАН Укра­ї­ни (з текс­том ви­сту­пу мо­жна озна­йо­ми­ти­ся на веб-сто­рін­ці Ки­їв­сько­го еко­ло­го-куль­тур­но­го цен­тру). Са­ме він пе­ре­ко­нав біль­шість чле­нів ко­мі­сії, що ло­сю по­трі­бен за­хист.

За сло­ва­ми на­у­ков­ця, про­бле­ма охо­ро­ни ло­ся ви­ни­кла в 1990-х ро­ках, ко­ли дали до­звіл на ви­ко­ри­ста­н­ня на­рі­зної зброї. З 15 ти­сяч осо­бин ста­ном на 2005 рік ли- ши­ло­ся усьо­го 4,5 ти­ся­чі. «Не ви­кли­кає сум­ні­ву та об­ста­ви­на, що при­чи­ною цьо­го є бра­ко­ньєр­ство і за­ста­рі­лі ме­то­ди по­лю­ва­н­ня, — за­зна­чав Сер­гій Меж­же­рін у ви­сту­пі. — Вне­се­н­ня ло­ся до Чер­во­ної кни­ги пе­ред­ба­чає більш сер­йо­зні мі­ри по­ка­ра­н­ня, зокре­ма кри­мі­наль­ну від­по­від­аль­ність. Су­спіль­ний ре­зо­нанс від убив­ства чер­во­но­кни­жно­го зві­ра зна­чно біль­ший, ні­жу ви­пад­ку зі зві­ром, на яко­го про­сто за­бо­ро­не­но по­лю­ва­н­ня. В мі­сцях ску­пче­н­ня ло­ся те­пер мо­жли­ве ство­ре­н­ня за­ка­зни­ків. Це рі­ше­н­ня та­ко­жу­не­мож ли­вить ко­мер­цій­не ви­ко­ри­ста­н­ня, тоб­то в ре­сто­ра­нах не змо­жуть по­да­ва­ти стра­ви з ло­ся­ти­ни під ви­гля­дом ло­сів, за­стре­ле­них у Бі­ло­ру­сі. І го­лов­не — вне­се­н­ня до Чер­во­ної кни­ги по­зба­вить чи­нов­ни­ків Дер­жав­но­го агент­ства лі­со­вих ре­сур­сів пра­ва роз­по­ря­джа­ти­ся цим ре­сур­сом. Адже най­біль­шу шко­ду при­ро­ді зав­да­ють не бра­ко­ньє­ри, а зло­чин­ні ди­ре­кти­ви на­ших мо­жно­влад­ців».

Однак го­ло­су­ва­н­ня на за­хист ло­ся ви­кли­ка­ло низ­ку пи­тань у гро­ма­ди. Остап Се­ме­рак по­обі­цяв про­ве­сти ґрун­тов­не на­у­ко­ве до­слі­дже­н­ня, скіль­ки в Укра­ї­ні про­жи­ває ло­сів та де са­ме. Де­хто за­ува­жує, що вно­си­ти ло­ся до Чер­во­ної кни­ги без та­ко­го до­слі­дже­н­ня, на яке, до сло­ва, вже ви­ді­ле­ні ко­шти, де­що за­ра­но. Утім, за­сту­пник мі­ні­стра еко­ло­гії Ва­силь По­луй­ко за­спо­ко­їв, що до­слі­дже­н­ня обов’яз­ко­во про­ве­дуть.

Ін­ше пи­та­н­ня — чи за­хи­стить ло­ся Чер­во­на кни­га? Адже до неї не так дав­но вне­сли ве­дме­дя, рись і глу­ха­ря, а до­ка­зів то­го, що від цьо­го збіль­ши­лась їхня кіль­кість, не­має. Еко­лог Олег Ли­сто­пад мір­кує гло­баль­ні­ше. В «Фейс­бу­ці» екс­перт пи­ше: «Тре­ба за­без­пе­чи­ти ре­аль­ну охо­ро­ну цьо­го ви­ду. Тре­ба про­ве­сти ре­фор­му Дер­жав­ної еко­ло­гі­чної ін­спе­кції, щоб во­на мо­гла ефе­ктив­но бо­ро­ти­ся з бра­ко­ньєр­ством. Та­кож­тре­ба про­ве­сти ре­фор­му су­до­вої си­сте­ми, щоб бра­ко­ньє­рів не від­пу­ска­ли, на­сва­рив­ши їх. Тре­ба про­ве­сти ре­фор­му лі­со­во­го се­кто­ру, бо са­ме Дер­жав­не агент­ство лі­со­вих ре­сур­сів управ­ляє сьо­го­дні ми­слив­ськи­ми ре­сур­са­ми».

Тож­пи­та­н­ня по­ря­тун­ку ло­ся — тіль­ки пер­ший крок у за­хи­сті всіх тва­рин, що опи­ни­ли­ся на ме­жі ви­ми­ра­н­ня.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.