«Iсто­ри­ко-ар­хі­те­ктур­ний де­те­ктив із від­кри­тим фі­на­лом»

УДні­прі ви­да­ли книж­ку про ві­зи­тів­ку мі­ста — бу­ди­нок Хрін­ни­ко­ва

Den (Ukrainian) - - Суспільство - Ва­дим РИЖКОВ, «День», Дні­про

УДні­про­пе­тров­сько­му на­ціо­наль­но­му істо­ри­чно­му му­зеї і м. Д. Яв о р ниць ко­го від­бу­ло­ся пред­став­ле­н­ня но­во­ї­книж­ки «Дні­про: сим­вол мі­ста. Бу­ди­нок Хрін­ни­ко­ва». Це ви­да­н­ня, що ви­йшло у світ укра­їн­ською та ан­глій­ською мо­ва­ми, є ча­сти­ною про­гра­ми мі­сько­го го­ло­ви Бо­ри­са Фі­ла­то­ва «Куль­тур­на сто­ли­ця». Бу­ди­нок Хрін­ни­ко­ва, в яко­му сьо­го­дні роз­та­шо­ва­но су­ча­сний го­тель «Україна», по­бу­до­ва­ний 1914 ро­ку в сти­лі ко­за­цько­го ба­ро­ко. Го­спо­дар бу­дів­лі, ін­же­нер та під­при­є­мець Во­ло­ди­мир Хрін­ни­ков був ве­ли­ким укра­ї­но­фі­лом та при­я­те­лем істо­ри­ка Дми­тра Явор­ни­цько­го. Дім, роз­та­шо­ва­ний на го­лов­но­му про­спе­кті, став окра­сою та ві­зи­тів­кою мі­ста на дов­гі ро­ки.

Як роз­по­від­ає ав­тор, кра­є­зна­вець Ва­лен­тин Ста­ро­стін, ро­бо­та над книж­кою по­ча­ла­ся 2008 ро­ку, ко­ли ни­ні­шні вла­сни­ки бу­дів­лі за­мо­ви­ли істо­ри­чну до­від­ку про бу­ди­нок Хрін­ни­ко­ва. Ма­те­рі­ал у спів­пра­ці з істо­ри­чним му­зе­єм обро­став фа­кта­жем, 2012 ро­ку ру­ко­пис у ці­ло­му бу­ло за­вер­ше­но, а ни­ні­шньо­го ро­ку за під­трим­ки про­е­кту «Куль­тур­на сто­ли­ця» — книж­ка по­ба­чи­ла світ. «Сим­во­лі­чно, що ми про­во­ди­мо її пред­став­ле­н­ня в за­лі му­зею, що при­свя­че­на роз­ви­тку Ка­те­ри­но­сла­ва в 1861—1917 ро­ках, — за­зна­чи­ла ди­ре­ктор істо­ри­чно­го му­зею На­дія Ка­пу­сті­на. — В фон­дах на­шо­го істо­ри­чно­го му­зею збе­рі­га­є­ться уні­каль­на ре­лі­квія — за­став­на до­шка ці­є­ї­бу­дів­лі, на ку­тах якої ви­гра­ві­ру­ва­ні іме­на спад­ко­єм­ців сім’їХрін­ни­ко­ва. Цей без­цін­ний екс­по­нат бу­ло ви­яв­ле­но під час від­нов­ле­н­ня зго­рі­лої в ро­ки Дру­гої сві­то­вої вій­ни бу­дів­лі ».

«Го­лов­на скла­дність по­ля­га­ла в то­му, що про істо­рію «Бу­дин­ку Хрін­ни­ко­ва» чи­ма­ло на­пи­са­но за остан­ніх 20 — 30 ро­ків, — ви­знав ху­до­жній ре- да­ктор ви­дав­ни­цтва «Гер­да», яке ви­пу­сти­ло книж­ку, Ми­хай­ло Ки­слов. — Ду­же важ­ко бу­ло ска­за­ти щось своє. І ми б улив по­шу­ку, по­ки­не ви­на­йшли рі­ше­н­ня, вклю­чи­ти в книж­ку фо­то­гра­фії Ми­хай­ла Зуб о ваз бе­ре­же­них ма­йо­лік, які при­кра­ша­ють бу­ди­нок. Це був спо­лу­чний остов, на який ляг- ла кон­стру­кція книж­ки. До­дам, що ще одні­єю ва­жли­вою скла­до­вою ви­да­н­ня ста­ли аква­ре­лі ху­до­жни­ка Оле­ксан­дра Хар­ла­на».

Пред­став­ле­н­ня не­ве­ли­ко­ї­за фор­ма­том книж­ки зі­бра­ло де­ся­тки го­ро­дян, які ці­кав­ля­ться істо­рі­єю мі­ста. Де­хто вже встиг її про­чи­та­ти і за­люб­ки ді­лив­ся сво­ї­ми вра­же­н­ня­ми. «Книж­ку «про­ков­тнув» за один раз, — ка­же істо­рик, ди­ре­ктор «Ін­сти­ту­ту істо­рії Дні­пра» Олег РЕПАН. — У ній ор­га­ні­чно по­єд­на­ні істо­рія бу­дів­лі і зв’язок із істо­рі­єю мі­ста, ре­тро­спе­кти­ва ор­га­ні­за­цій, що на­се­ля­ли бу­ди­нок, і осо­би­сто­сті, пов’яза­ні з бу­дин­ком. Ви­йшов чу­до­вий істо­ри­ко-ар­хі­те­ктур­ний де­те­ктив із від­кри­тим фі­на­лом. Книж­ка ці­ка­ва тим, що во­на стар­тує з ло­ка­ції, з істо­рі­ї­зем­лі, на який роз­та­шо­ва­на бу­дів­ля, роз­кри­ває пе­ре­пле­те­н­ня ро­дин­них зв’яз­ків. Ко­ли Ва­лен­тин Ста­ро­стін роз­по­від­ає про са­му бу­дів­лю, він роз­по­від­ає ще й істо­рі­ї­лю­дей». За сло­ва­ми за­сту­пни­ка ме­ра Оле­ксан­дра Ши­ку­лен­ка, в рам­ках про­гра­ми «Куль­тур­на сто­ли­ця» мі­ська ра­да ста­вить за ме­ту не ли­ше роз­ви­ва­ти куль­ту­ру в мі­сті, а й увін­ча­ти ва­жли­ві істо­ри­чні по­ді­ї­та фа­кти, яки­ми Дні­про мо­же пи­ша­ти­ся. «Спі­вав­то­ри цьо­го про­е­кту звер­ну­ли­ся до Ху­до­жньо­ї­ра­ди при мі­сько­му го­ло­ві, ни­ми бу­ло ви­рі­ше­но під­три­ма­ти цей про­ект. Усі ек­зем­пля­ри книж­ки «Дні­про: пам’ять мі­ста. Бу­ди­нок Хрін­ни­ко­ва» ми пе­ре­да­є­мо до бі­бліо­тек, аби всі мо­гли без­опла­тно озна­йо­ми­ти­ся з нею», — за­зна­чив по­са­до­вець.

ФОТО НАДАНО АВ­ТО­РОМ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.