Ди­на­стія

16 ли­сто­па­да в Му­зеї су­ча­сно­го ми­сте­цтва Укра­ї­ни пред­став­лять твор­чий до­ро­бок ху­до­жни­ків Кра­сних — Оль­хо­вих

Den (Ukrainian) - - Тайм-аут - Іри­на АЛЄКСЄЄВА, ми­сте­цтво­зна­вець Ілю­стра­ції надано ор­га­ні­за­то­ра­ми ви­став­ки ■ Ви­став­ку мо­жна по­ба­чи­ти до 17 гру­дня.

■ Мо­жли­вість до­тор­кну­ти­ся до біо­гра­фій, від­сте­жи­ти до­ле­но­сні об­ста­ви­ни, котрі зв’язу­ють по­ко­лі­н­ня та ви­зна­ча­ють жит­тє­вий шлях, — що мо­же бу­ти ці­ка­ві­ше...

■ А за­ці­кав­ле­н­ня про­яв­ля­є­ться, щой­но по­ри­на­єш в чи­та­н­ня чер­го­во­ї­гла­ви му­зей­но­го про­е­кту «Сі­мей­ні цін­но­сті — Ро­дин­ні зв’яз­ки». «Ро­ди­на. Май­стер­ність. Тра­ди­ція» (Кра­сні — Оль­хо­ви). Екс­по­зи­ція з’єд­нує день сьо­го­дні­шній з вчо­ра­шнім, да­ю­чи по­сил у день май­бу­тній. На­пев­но, що від­був­шись у про­фе­сії, у сім’ї ви­ни­кає ін­ту­ї­тив­не ба­жа­н­ня від­да­ти ша­ну ба­тькам, з’єд­нав­ши в одно­му ви­став­ко­во­му про­сто­рі ста­рій­шин ро­ду, що за­да­ли твор­чий орі­єн­тир, пред­ста­ви­ти свій чи­ма­лий ми­сте­цький до­ро­бок і при­єд­на­ти тих, хто про­дов­жить мно­жи­ти твор­чу спад­щи­ну на­да­лі...

■ Стар­ше по­ко­лі­н­ня ро­ди­ни Кра­сних — це ху­до­жни­ки Іван Кра­сний (1917—1990 рр.) і Сла­ва Лів­шиць (1915—1995 рр.) . Май­же со­рок ро­ків Іван Ми­ко­ла­йо­вич від­дав ви­кла­да­цькій ді­яль­но­сті. Улю­бле­ною в твор­чо­сті те­мою ста­ла при­ро­да Ка­не­ва. Від то­го і на­зи­ва­ли йо­го спів­цем при­ро­ди Укра­ї­ни і по­е­том аква­ре­лі. Твор­чість Сла­ви На­у­мів­ни (пей­за­жі, на­тюр­мор­ти і порт­ре­ти) ці­ну­ють і ко­ле­кціо­не­ри, і му­зей­ни­ки.

■ Твор­чу ди­на­стію про­дов­жує Те­тя­на Кра­сна — до­чка зна­них ми­тців. У ро­бо­тах май­стри­ні до­мі­нан­та­ми по­ста­ють фі­ло­соф­ські по­шу­ки та емо­цій­на від­вер­тість.

■ Її­чо­ло­вік Оле­ксандр Оль­хов вміє бу­ден­ний мо­тив роз­гор­ну­ти в по­ту­жне жи­во­пи­сне дій­ство, де­мон­стру­ю­чи ху­до­жні ва­рі­а­ці­їу рі­зні по­ри ро­ку і пе­ре­тво­рює по­ба­че­не в но­ву ху­до­жню ре­аль­ність, спов­не­ну жи­вим ди­ха­н­ням при­ро­ди. Оль­хо­ва вва­жа­ють яскра­вим пред­став­ни­ком укра­їн­сько­го ім­пре­сіо­ні­зму.

■ Донь­ка ми­тця Ма­ри­на Оль­хо­ва зі­зна­є­ться, що ін­те­рес до твор­чо­сті й лю­бов до аква­ре­лі за­клав ді­дусь. Скла­дні за сво­їм ко­льо­ро­вим на­си­че­н­ням ро­бо­ти Ма­ри­ни під­твер­джу­ють лі­нію на на­пра­цю­ва­н­ня май­стер­но­сті, то­чно­сті до­ти­ку пен­зля, вір­ту­о­зно­сті. Да­ру­ю­чи ра­дість пей­за­жа­ми і кві­тко­ви­ми ком­по­зи­ці­я­ми, ав­тор на­го­ло­шує на кра­сі пер­во­з­дан­ної при­ро­ди і цін­но­сті про­стих від­крит­тів ...

■ Ху­до­жни­ки ро­ду Кра­сних — Оль­хо­вих сво­єю про­фе­сій­ною мо­вою, щи­рі­стю роз­вер­та­ють нас до мов­ча­зних ра­до­щів пов­сяк­ден­но­сті.

Оле­ксандр Оль­хов. «Пер­ший сніг на Ан­дрі­їв­сько­му узво­зі»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.