ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТО­РІЇ

Den (Ukrainian) - - Тайм-аут - Пі­дго­ту­вав Ігор СЮНДЮКОВ, «День»

1492 — у сво­є­му зві­ті і спан­сько­му ко­ро­лю Хри­сто­фор Ко­лумб упер­ше опи­сав тю­тюн, до­ти не­ві­до­мий в Єв­ро­пі. 1630 — по­мер Іо­ганн Ке­плер, ви­да­тний ні­ме­цький астро­ном, який сфор­му­лю­вав за­ко­ни обер­та­н­ня пла­нет. На­ро­див­ся 1571 р. 1794 — по­мер Па­ї­сій Ве­ли­чков­ський, укра­їн­ський пра­во­слав­ний ста­рець, аскет, свя­тий, від­нов­лю­вав мо­нар­шо­го і ду­хов­но­го жи­т­тя на Ге­тьман­щи­ні та в Ро­сій­ській ім­пе­рії. На­ро­див­ся 1722 р. 1916 — по­мер Ген­рік Сен­ке­вич, ви­да­тний поль­ський пи­сьмен­ник, май­стер істо­ри­чно­го ро­ма­ну ( « По­топ » , «Хре­сто­но­сці»), ла­у­ре­ат Но­бе­лів­ської пре­мії 1905 р. На­ро­див­ся 1846 р. 1918 — роз­по­ча­лось очо­лю­ва­не Ди­ре­кто­рі­єю на чо­лі із Си­мо­ном Пе­тлю­рою та Во­ло­ди­ми­ром Вин­ни­чен­ком пов­ста­н­ня про­ти геть­ма­на Пав­ла Ско­ро­пад­сько­го. 1919 — за рі­ше­н­ням Ди­ре­кто­рії та Уря­ду УНР чле­ни Ди­ре­кто­рії Фе­дір Швець та Ан­дрій Ма­ка­рен­ко ви­їха­ли з ди­пло­ма­ти­чни­ми зав­да­н­ня­ми за кор­дон, пе­ре­дав­ши всю пов­но­ту вла­ди Си­мо­но­ві Пе­тлю­рі. 1945 — у Ні­меч­чи­ні ( Аугс­бург) за­сно­ва­но Укра­їн­ську Віль­ну ака­де­мію на­ук. Пер­шим пре­зи­ден­том ака­де­мії обра­но Дми­тра До­ро­шен­ка. 1946 — в УРСР вве­де­но в на­вчаль­ний про­цес но­вий пра­во­пис, схва­ле­ний 8 трав­ня 1945 р. по­ста­но­вою Ра­ди Мі­ні­стрів УРСР.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.