У Па­ри­жі три­ває ін­но­ва­цій­ний фо­рум, при­свя­че­ний ви­кли­кам ци­фро­во­го сві­ту

Кон­суль­тант Бі­ло­го до­му і «се­кре­тна зброя» ком­па­нії Google — про ви­кли­ки «те­хні­чних ре­во­лю­цій»

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - Ал­ла ДУБРОВИК-РОХОВА, «День» Ки­їв — Мюн­хен — Ки­їв

Люд­ство крок за кро­ком від­мов­ля­є­ться від сво­їх пов­но­ва­жень при­йма­ти рі­ше­н­ня, де­ле­гу­ю­чи це... комп’ютер­ним ал­го­ри­тмам. З роз­ви­тком шту­чно­го ін­те­ле­кту, про­гно­зу­ють на­у­ков­ці, лю­ди ри­зи­ку­ють пов­ні­стю втра­ти­ти мо­но­по­лію управ­лі­н­ня на Зем­лі. Зокре­ма, про це йде­ться в до­по­віді про тен­ден­ції 2018 ро­ку «Ну­льо­вий ін­тер­фейс, ну­льо­ве рі­ше­н­ня», яку пред­ста­вить об­сер­ва­то­рія Netexplo в штаб-квар­ти­рі ЮНЕСКО на що­рі­чно­му Ін­но­ва­цій­но­му фо­ру­мі (13 лю­то­го) і Фо­ру­мі та­лан­тів (14 — 15 лю­то­го).

Ав­то­ри до­по­віді кон­ста­ту­ють той факт, що з роз­ви­тком шту­чно­го ін­те­ле­кту, який ви­ма­га­є­де­да­лі мен­ше втру­ча­н­ня з бо­ку ко­ри­сту­ва­ча, лю­ди са­мо­усу­ва­ю­ться від прийня­т­тя рі­шень. І на­віть не зва­жа­ють на те, що ко­жен ал­го­ритм вті­лю­єв со­бі пев­ну іде­о­ло­гію, яку в ньо­го за­клав йо­го ав­тор. До то­го ж, та­ка «без­пе­чність » ви­ма­гає100- від­со­тко­вої впев­не­но­сті в то­му, що те­хно­ло­гію не бу­де зла­ма­но злов­ми­сни­ка­ми або, що ще ва­жли­ві­ше, — спе­ці­аль­но ство­ре­но для обме­же­н­ня прав та сво­бод її ко­ри­сту­ва­ча.

По­ки що шту­чний ін­те­лект все ще пе­ре­бу­ва­є­на ран­ніх ета­пах роз­ви­тку. Але ко­гор­та «ци­фро­вих ти­та­нів» (Google, Amazon, Facebook, Apple, Netflix, Airbnb, Tesla, Uber та ін.), які зби­ра­ють пра­кти­чно не­скін­чен­ну кіль­кість да­них про сво­їх ко­ри­сту­ва­чів, по­си­ле­но пра­цю­ють над ство­ре­н­ням «син­те­ти­чно­го су­пер­моз­ку». І стра­те­гії за­хи­сту ко­ри­сту­ва­ча в ци­фро­во­му сві­ті — одне із клю­чо­вих пи­тань за­зна­че­ної до­по­віді.

Про ви­кли­ки, які нам ви­су­ва­є­світ ци­фро­вих те­хно­ло­гій, пра­ви­ла по­ве­дін­ки та без­пе­ки в ін­тер­не­ті і чим остан­ній мо­же за­гро­жу­ва­ти люд­ству — «Дню» вда­ло­ся по­го­во­ри­ти з одні­єю із 30 най­успі­шні­ших ІТ-шни­ків сві­ту, за вер­сі­єю The Forbes, Па­рі­сою ТАБРІЗ.

The Telegraph на­звав її «се­кре­тною збро­єю Google». Адже Па­рі­са від­по­від­ає за без­пе­ку одно­го з най­до­рож­чих сві­то­вих брен­дів — ін­тер­нет-бра­у­зе­ра Google Chrome, яким що­дня ко­ри­сту­ю­ться близь­ко двох мі­льяр­дів ко­ри­сту­ва­чів. А ще їй — 33 ро­ки. У неї — ро­же­ве во­лос­ся. На ві­зи­тів­ці у гра­фі «по­са­да» за­зна­че­но: Security Princess (з ан­глій­ської — «Кі­бер­прин­це­са»). Во­на ви­кла­да­єв Гар­вар­ді й кон­суль­ту­є­Бі­лий дім.

— Ко­ли я при­йшла в Google, від­діл веб­без­пе­ки, де бу­ло мо­є­ро­бо­че мі­сце, вва­жав­ся ду­же від­ста­лим.

Пер­шою «дір­кою» у веб-про­сто­рі, яку я ви­яви­ла і при­ду­ма­ла, як за­ла­та­ти, був між­сай­то­вий сри­птинг(*). Але всі то­ді ме­ні ка­за­ли: «Облиш, це не­ва­жли­во». То­ді про без­пе­ку в ін­тер­не­ті ду­ма­ли як про щось по­хі­дне і не­сут­тє­ве. За­раз цей під­хід змі­нив­ся. Осо­бли­во в Google. По­што­вий до­да­ток Gmail, по­шу­ко­вик, істо­рія за­пи­тів, Google-диск — все це на­ші до­да­тки у веб-про­сто­рі. І «дір­ки» в без­пе­ці ко­жно­го з них мо­же при­зве­сти до ви­кра­де­н­ня да­них ко­ри­сту­ва­ча. Веб-без­пе­ка сьо­го­дні ста­ла на­д­акту­аль­ною те­мою.

Ра­ні­ше — на по­ча­тку мо­єї кар’єри — біль­шість ви­пад­ків ха­кер­ства здій­сню­ва­ли­ся лю­дьми, яким про­сто бу­ло ці­ка­во зро­зу­мі­ти, як пра­цю­ють си­сте­ми, ну, або за­для роз­ва­ги... Зла­ми — це бу­ло пев­но­го ро­ду хо­бі. Сьо­го­дні ж ми спо­сте­рі­га­є­мо, як зло­чин­ність, яка ра­ні­ше па­ну­ва­ла на ву­ли­цях, за­во­йо­ву­єін­тер­нет-про­стір. Це вже не жар­ти. Це — справ­жня за­гро­за для лю­ди­ни, її без­пе­ки в ре­аль­но­му жит­ті, її вла­сно­сті, да­них.

У нас (Google. — Авт.) без­пе­ка — най­кра­ща з кра­щих, і, як на ме­не, во­на зна­чно по­кра­щи­ла­ся від­то­ді, як я тіль­ки при­йшла в ком­па­нію. Я вва­жаю, що під­хід, який ми за­сто­со­ву­є­мо що­до Chrome — та й за­га­лом що­до ін­ших те­хно­ло­гій та­кож, ко­ли ство­рю­є­ться ба­га­то­ша­ро­вий за­хист, — ускла­дню­є­мо­жли­вість зло­вжи­ва­н­ня.

Про­те у сві­ті євра­зли­ве про­грам­не за­без­пе­че­н­ня.

ВІД ПРОГРАМ, ЯКІ НЕ ПОТРЕБУЮТЬ ОНОВ­ЛЕ­Н­НЯ, ОЧІКУЙТЕ ПРО­БЛЕМ

— На­при­клад? — Пер­ше, що спа­да­є­ме­ні на дум­ку, це — ін­тер­нет ре­чей (англ. Internet of Things). Це не­ймо­вір­но ці­ка­во, що ви мо­же­те під­клю­чи­ти до ін­тер­не­ту пра­кти­чно все — лам­по­чки, то­сте­ри... Але біль­шість лю­дей не за­ми­слю­є­ться над тим, яким чи­ном онов­лю­ва­ти це про­грам­не за­без­пе­че­н­ня. Тож ко­ли я чую щось ти­пу: «На­ша ком­па­нія роз­ро­бля­є­ду­же де­ше­ві про­гра­ми, їх на­віть онов­лю­ва­ти не тре­ба», — я вже на­пе­ред знаю, що від них слід очі­ку­ва­ти про­блем.

Во­дно­час до­бре, що з роз­ви­тком веб-про­сто­ру все ста­ло та­ким до­сту­пним. Я ба­чу, що за­раз про­во­дять комп’ютер­ні кур­си на­віть для ма­лень­ких ді­ток. І це ду­же до­бре, що є мо­жли­вість ви­вча­ти те­хно­ло­гії в та­ко­му ран­ньо­му ві­ці. Ду­же ко­ри­сно здо­бу­ти та­кі зна­н­ня і ма­ти змо­гу їх за­сто­со­ву­ва­ти. А з ін­шо­го бо­ку, ко­ли де­да­лі зро­ста­є­кіль­кість лю­дей, які ство­рю­ють но­ві­тні те­хно­ло­гії, а якщо во­ни, до то­го ж, зро­блять щось не­пра­виль­но, це мо­же при­зве­сти до ве­ли­ких про­блем.

ІН­ТЕР­НЕТ — НЕ НА­ЛЕ­ЖИТЬ ЖОДНІЙ ДЕР­ЖА­ВІ. ХТО І ЯК ЙО­ГО МАЄ ЗАХИЩАТИ?

— Ми­ну­ло­го мі­ся­ця під час що­рі­чно­го еко­но­мі­чно­го фо­ру­му в Да­во­сі ба­га­то сві­то­вих лі­де­рів, зокре­ма пре­зи­дент Фран­ції Ема­ну­ель Ма­крон, го­во­ри­ли про те, яку си­лу-си­лен­ну ви­кли­ків ста­вить пе­ред люд­ством ка­скад те­хні­чних ре­во­лю­цій, що ми ни­ні пе­ре­жи­ва­є­мо. У ва­сє ваш рей­тинг ви­кли­ків? Що вас— «прин­це­су без­пе­ки» — ля­кає в роз­ви­тку веб-про­сто­ру?

— Я не знаю, про що са­ме го­во­рив Ма­крон, але для се­бе ба­чу чі­тку тен­ден­цію: біз- нес та фі­нан­со­вий світ де­да­лі біль­ше стає за­ле­жним від ін­тер­не­ту. І ко­ли з бан­ка­ми все зро­зумі­ло — їхні ра­хун­ки, від­ді­ле­н­ня роз­та­шо­ва­ні на те­ри­то­рії яки­хось кон­кре­тних дер­жав і ре­гу­лю­ю­ться їхнім за­ко­но­дав­ством, то як ми зби­ра­є­мо­ся ре­гу­лю­ва­ти і захищати ін­тер­нет, адже він не на­ле­жить жодній кра­ї­ні? Це над­зви­чай­но вза­є­мо­пов’яза­на гло­баль­на си­сте­ма. З одно­го бо­ку, це, зви­чай­но, на­віть кру­то, що він не на­ле­жить жодній кра­ї­ні, але це та­кож озна­чає, що йо­го на­ба­га­то важ­че за­хи­сти­ти, і до­во­ди­ться по­кла­да­ти­ся на пев­ні стан­дар­тні про­це­си, які зно­ву ж та­ки, ні­ко­му не на­ле­жать.

Пра­цю­ю­чи з Chrome, ми ду­ма­є­мо: «Які з ін­тер­нет-про­то­ко­лів єза­хи­ще­ни­ми?» Ми пра­цю­є­мо з ін­ши­ми екс­пер­та­ми по всьо­му сві­ту, зби­ра­є­мо­ся і ка­же­мо: «От­же, ми не хо­че­мо, щоб якась одна ком­па­нія чи якась одна кра­ї­на во­ло­ді­ли ним, але який же без­пе­чний про­то­кол ми мо­же­мо ви­ко­ри­ста­ти для ін­тер­не­ту?» Про­те це ду­же по­віль­ний про­цес. Ми вчи­мо­ся. Але на це по­трі­бен час. То­му ме­не най­біль­ше не­по­ко­їть те, на­скіль­ки швид­ко роз­ви­ва­ю­ться те­хно­ло­гії. У пев­но­му сен­сі во­ни роз­ви­ва­ю­ться швид­ше, ніж ми ви­зна­ча­є­мо­ся, як по­да­ти це з юри­ди­чної то­чки зо­ру, як здій­сню­ва­ти ре­гу­лю­ва­н­ня, як за­хи­сти­ти тих, хто їх ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти­ме. Це дій­сно ве­ли­кий ви­клик — з’ясу­ва­ти, як за­хи­сти­ти лю­дей від те­хно­ло­гій.

Ві­зьмі­мо, на­при­клад, ве­ли­кі про­ми­сло­ві еле­ктро­стан­ції, чи си­сте­ми філь­тра­ції во­ди, чи ме­ре­жі еле­ктро­пе­ре­дач — їх бу­ду­ва­ли, не за­ми­слю­ю­чись про без­пе­ку. Ви са­мі ба­чи­ли на при­кла­ді ста­ксне­та (*) — комп’ютер­но­го хро­ба­ка, який ін­фі­ку­вав іран­ську атом­ну еле­ктро­стан­цію, він ура­зив ПЛК — про­гра­мо­ва­ні ло­гі­чні кон­тро­ле­ри, зму­шу­ю­чи їх пра­цю­ва­ти ду­же-ду­же швид­ко, до­ки во­ни не ви­йшли з ла­ду. Це мо­жна роз­гля­да­ти як при­клад шкі­дли­во­го про­грам­но­го за­без­пе­че­н­ня, яке фа­кти­чно мо­же зни­щи­ти атом­ну еле­ктро­стан­цію. Ви мо­же­те уяви­ти со­бі, на­скіль­ки все це сер­йо­зно. Якщо у вас єме­ре­жа еле­ктро­пе­ре­дач, яка під­клю­че­на до ін­тер­не­ту, щось мо­же пі­ти не так. То­му для нас ве­ли­кий ви­клик — при­ду­ма­ти, як оно­ви­ти ці си­сте­ми. За­спо­ко­ю­є­тро­хи те, що я знаю, що цим за­йма­ю­ться ви­со­ко­ква­лі­фі­ко­ва­ні спе­ці­а­лі­сти.

ПРО БЛОКЧЕЙН(*) — «ЛЮ­ДИ ПРО­СТО БОЖЕВОЛІЮТЬ»

— Що ви ду­ма­є­те про бум кри­пто­ва­лю­ти? Це — без­пе­чно?

— Осо­би­сто я кри­пто­ва­лю­тою не ко­ри­сту­ю­ся.

— Чо­му?

— Ду­маю, я до­сить кон­се­рва­тив­на, ко­ли спра­ва сто­су­є­ться ін­ве­сти­цій. Я ра­до до­зво­лю ін­шим за­ро­бля­ти ба­га­то гро­шей та­ким чи­ном, але для ме­не це за­над­то ри­зи­ко­ва­но. А я — не­азар­тний гра­вець.

Я вва­жаю, що до­лар США ціл­ком ста­біль­ний, і ме­ні цьо­го до­сить. Мій ба­тько при­їхав із кра­ї­ни, де від­бу­ла­ся ва­лю­тна ін­фля­ція, і він зре­штою по­чав по­ду­му­ва­ти про зо­ло­то й ді­а­ман­ти як ста­біль­ний актив. А що­до кри­пто­ва­лю­ти — це не для ме­не.

— А що ви ду­ма­є­те про те­хно­ло­гію, яка ле­жить в осно­ві бло­кчей­ну? Чи не це — те­хно­ло­гія май­бу­тньо­го?

— Так. Я ду­маю, єпід­ста­ви так вва­жа­ти. Хо­ча, як на ме­не, за­раз ко­жен, пев­ним чи­ном, на­ма­га­є­ться розв’яза­ти всі про­бле­ми за до­по­мо­гою бло­кчей­ну. Але цьо­му на­да­ють біль­ше зна­че­н­ня, ніж по­трі­бно. Я іно­ді жар­тую, що блокчейн мо­же розв’яза­ти на­віть про­бле­му гло­баль­но­го по­те­плі­н­ня. Хо­ча я пе­ре­ко­на­на, що як і для ба­га­тьох ін­ших ти­пів кри­пто­гра­фії, для ньо­го та­кож зна­йде­ться за­сто­су­ва­н­ня.

Що­ра­зу, ко­ли у нас но­вий те­хно­ло­гі­чний бум, всі тро­хи божеволіють, на­ма­га­ю­чись розв’ яза­ти всі про­бле­ми одно­ча­сно. Зна­є­те, це як із 3D- філь­ма­ми: усі пра­гну­ли ро­би­ти і ди­ви­ти­ся філь­ми у 3D, але те­пер я від­чу­ваю, що ми ді­йшли до ро­зу­мі­н­ня, що єхо­ро­ші 3D- філь­ми, але зні­ма­єі ди­ви­ться їх не ко­жен. Для бло­кчей­ну теж зна­йде­ться хо­ро­ше за­сто­су­ва­н­ня, але на да­но­му ета­пі лю­ди про­сто «схо­дять з ро­зу­му».

ШТУ­ЧНИЙ ІН­ТЕ­ЛЕКТ — ЦЕ «ЗБРОЯ». ВО­НА МО­ЖЕ ЯК ЗАХИЩАТИ, ТАК І АТАКУВАТИ

— Як ви вва­жа­є­те, чи мо­же по­си­ли­ти кі­бер­без­пе­ку шту­чний ін­те­лект?

— Так, я вва­жаю, що ко­жна но­ві­тня те­хно­ло­гія мо­же до­по­мог­ти в за­без­пе­чен­ні без­пе­ки, але во­дно­час во­на по­тен­цій­но мо­же до­по­мог­ти і на­па­дни­кам. У на­вчан­ні «ма­шин» остан­нім ча­сом бу­ло здій­сне­но ве­ли­кий про­рив. Пам’ятаю, ко­ли я на­вча­ла­ся в ко­ле­джі, у нас був курс із шту­чно­го ін­те­ле­кту, але він був ду­же ну­дним — ба­га­то ро­бо­ти, яка не при­но­си­ла ці­ка­вих ре­зуль­та­тів. За­раз же все так ці­ка­во. До при­кла­ду, ми ба­чи­мо, що ма­ши­ни мо­жуть ви­зна­чи­ти ано­маль­ну актив­ність, яка мо­же бу­ти злов­ми­сною ата­кою, а та­кож мо­же ви­яв­ля­ти злов­ми­сні ко­мен­та­рі в со­ці­аль­них ме­ре­жах чи, на­при­клад, зна­хо­ди­ти лю­дей, які пе­ре­слі­ду­ють ін­ших ко­ри­сту­ва­чів.

Але ко­жну но­ві­тню те­хно­ло­гію мо­жуть ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти лю­ди як з до­бри­ми на­мі­ра­ми, так і з по­га­ни­ми.

В Google ми ви­ко­ри­сто­ву­є­мо шту­чний ін­те­лект для ви­рі­ше­н­ня ба­га­тьох рі­зних про­блем, і ми на­ма­га­є­мо­ся ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти ви­яв­ле­н­ня втор­гне­н­ня, про­гра­ми, що зда­тні ви­кри­ти, чи єпев­на по­ве­дін­ка злі­сною чи ні.

— Ви зда­тні пе­ред­ба­ча­ти ата­ки?

— Не ду­маю, що ко­лись ми ді­йде­мо до то­го, що змо­же­мо пе­ред­ба­ча­ти це, але при­найм­ні шту­чний ін­те­лект ма­є­мо­жли­вість ви­зна­чи­ти: це пі­до­зрі­ло, слід або за­бло­ку­ва­ти, або пе­ре­ві­ри­ти все вру­чну. Ро­бо­та з ви­яв­ле­н­ням по­ру­шень та­кож спи­ра­є­ться на шту­чний ін­те­лект. На­справ­ді у Chrome ми ви­ко­ри­сто­ву­є­мо ал­го­ри­тми, щоб ви­зна­чи­ти, чи на­ма­га­є­ться та чи ін­ша сто­рін­ка вкра­сти да­ні. Для цьо­го ми роз­ро­би­ли по­стій­не онов­ле­н­ня. Це своє­рі­дне на­вча­н­ня, що по­бу­до­ва­не на спосо­бах по­ве­дін­ки.

КІБЕРБЕЗПЕКА — ЦЕ ПИ­ТА­Н­НЯ ПЛАНЕТАРНОГО МАСШТАБУ

— Як між­на­ро­дне пра­во за­хи­щає ко­ри­сту­ва­чів веб-про­сто­ру? Я знаю, що ви кон­суль­ту­є­те Бі­лий дім, мо­же­те ска­за­ти, що пра­во­ва си­сте­ма США най­кра­ще ре­гу­лює те, що від­бу­ва­є­ться у сві­то­вій ме­ре­жі ін­тер­нет?

— Моя ма­ма — поль­ка, ба­тько — з Іра­ну, я ви­ро­сла у США, у ме­не єдру­зі по всьо­му сві­ту, і то­му я пев­ним чи­ном вва­жаю се­бе гро­ма­дян­кою сві­ту. У де­яких ви­пад­ках ін­тер­нет — це кру­то, оскіль­ки це не якась пев­на кра­ї­на, але за­хист лю­дей в ін­тер­не­ті на­бу­ва­є­над­зви­чай­но ва­жли­вої ро­лі. То­му ви­зна­ча­ти, що і як по­вин­но бу­ти в ме­ре­жі, не ду­ма­ю­чи про вла­сну кра­ї­ну, — це ве­ли­кий ви­клик.

У ме­не єпев­ний до­свід, я знаю, що та­ке бу­ти ко­ри­сту­ва­чем в Ін­дії, або бу­ти ко­ри­сту­ва­чем у Бра­зи­лії, або бу­ти ко­ри­сту­ва­чем в Афри­ці — я по­стій­но чо­гось вчу­ся.

Ко­ли я впер­ше при­їха­ла до Пів­ден­ної Афри­ки, то ді­зна­ла­ся, що там на­ба­га­то ча­сті­ше ко­ри­сту­ю­ться те­ле­фо­на­ми для здій­сне­н­ня мо­біль­них пла­те­жів, ніж у США, від­по­від­но і на­па­ди на мо­біль­ну си­сте­му фі­нан­су­ва­н­ня на­ба­га­то скла­дні­ші.

Ме­ні зав­жди ці­ка­во ді­зна­ва­ти­ся, яке про­грам­не за­без­пе­че­н­ня ко­ри­сту­є­ться по­пу­ляр­ні­стю в тій чи ін­шій кра­ї­ні, які ата­ки єпо­пу­ляр­ни­ми, які там існу­ють по­пу­ляр­ні за­хи­сні за­хо­ди. Кібербезпека — це ве­ли­че­зний ви­клик, яке люд­ство ще має ви­вчи­ти і ли­ше то­ді транс­фор­му­ва­ти в си­сте­му пра­ва.

— Що ви мо­же­те ска­за­ти про кі­бе­ра­та­ку на Укра­ї­ну но­вим зраз­ком ві­ру­су Petya(*). ЦРУ за­яв­ля­ло, що це бу­ла ро­бо­та ро­сій­ських ха­ке­рів? Ви зго­дні?

— По-мо­є­му, це ста­ло­ся че­рез вра­зли­ве про­грам­не за­без­пе­че­н­ня Microsoft Windows.

Це ду­же хо­ро­ший при­клад то­го, на­скіль­ки ва­жли­ви­ми єо­нов­ле­н­ня про­грам­но­го за­без­пе­че­н­ня. Адже у цьо­му ви­пад­ку онов­ле­н­ня для програм Microsoft Windows бу­ли до­сту­пни­ми, про­сто ні­хто не оно­вив си­сте­му. Са­ме за та­ких об­ста­вин ду­же ко­ри­сни­ми єта­кі ре­чі, як ав­то­ма­ти­чні онов­ле­н­ня для бра­у­зе­ра Chrome. Во­ни дба­ють про те, щоб про­грам­не за­без­пе­че­н­ня бу­ло зав­жди най­но­ві­шим. Але ме­ні не ві­до­мо ні­чо­го кон­кре­тно­го в пла­ні, хто це зро­бив. Я про­сто чи­та­ла про ата­ку в но­ви­нах.

ЩОБ БУ­ТИ КІБЕРЗАХИСНИКОМ GOOGLE, ПО­ТРІ­БНО МА­ТИ БА­ГА­ТО ТЕРПІННЯ ТА ДОПТИЛИВОСТІ

— Основ­ні на­ви­чки, які ви шу­ка­є­те в лю­ди­ні, яку ви го­то­ві взя­ти на ро­бо­ту в від­діл слу­жби без­пе­ки Google?

— Перш за все, ми шу­ка­є­мо лю­дей, які пра­гнуть ство­рю­ва­ти більш без­пе­чне про­грам­не за­без­пе­че­н­ня і захищати ко­ри­сту­ва­чів. По- мо­є­му, це ду­же ва­жли­во. Ми до­від­у­є­мо­ся, якою є мо­ти­ва­ція пре­тен­ден­тів, бо якщо ін­те­рес ви­клю­чно фі­нан­со­вий, а до без­пе­ки ко­ри­сту­ва­чів їм­на­справ­ді бай­ду­жє, є без­ліч ін­ших місць, де во­ни мо­жуть пра­цю­ва­ти і за­ро­бля­ти гро­ші. А нам ду­же ва­жли­во, щоб пре­тен­ден­ти на­справ­ді пе­ре­йма­ли­ся без­пе­кою ко­ри­сту­ва­чів і дба­ли про про­дукт Google.

Як на ме­не, га­лузь без­пе­ки — це та га­лузь, в якій ти по­стій­но чо­мусь вчи­шся. Зві­сно, існу­ють по­ши­ре­ні про­бле­ми, які ча­сто тра­пля­ю­ться, але ти по­стій­но ви­вча­єш но­ві те­хно­ло­гії. Бо ко­ли з’яв­ля­є­ться но­ва те­хно­ло­гія, не­об­хі­дно її до­сте­мен­но ви­вчи­ти, оскіль­ки са­ме з цьо­го бо­ку по­тен­цій­но мо­жли­вий на­пад. То­му ми шу­ка­є­мо тих, хто пра­гне по­стій­но ви­вча­ти щось но­ве, ду­же до­пи­тли­вих і на­по­ле­гли­вих. У філь­мах ви ча­сто ба­чи­те, як хтось зла­му­є­си­сте­му за кіль­ка хви­лин, але в ре­аль­но­сті це від­бу­ва­є­ться не так швид­ко. На­справ­ді, ви по­вин­ні важ­ко пра­цю­ва­ти, бу­ти ду­же ди­сци­плі­но­ва­ни­ми і над­зви­чай­но тер­пля­чи­ми, іно­ді на­віть де­що впер­ти­ми, щоб зна­йти спо­сіб ви­рі­ше­н­ня про­бле­ми.

Га­лузь без­пе­ки в чо­мусь по­ді­бна до ін­ших твор­чих га­лу­зей. Як і в ми­сте­цтві, у на­ших ро­бо­то­шу­ка­чів теж по­вин­ні бу­ти пор­тфо­ліо. Ба­га­то пре­тен­ден­тів, які при­хо­дять до нас у по­шу­ках ро­бо­ти, ма­ють уже до­свід у ви­яв­лен­ні вра­зли­во­стей, во­ни або ви­яви­ли якісь із них са­мі, або вже ство­ри­ли більш без­пе­чне про­грам­не за­без­пе­че­н­ня на осно­ві на­пра­цю­вань ін­ших лю­дей.

Якщо зва­жа­ти на всі ці пун­кти, то зре­штою за­ли­ша­є­ться над­зви­чай­но ма­ло лю­дей, які від­по­від­а­ють усім ви­мо­гам.

Ми зав­жди пра­гне­мо взя­ти на ро­бо­ту біль­ше лю­дей, ніж мо­же­мо зна­йти. То­му я вва­жаю, що ді­тям та й ін­шим лю­дям слід по­ду­ма­ти над тим, щоб обра­ти цю га­лузь для подаль­шої ро­бо­ти. Адже по­пит на пра­ців­ни­ків у га­лу­зі кі­бер­без­пе­ки ду­же ви­со­кий.

Існу­є­міф, що тре­ба бу­ти ге­ні­єм, або ці­ка­ви­ти­ся ли­ше те­хні­кою чи те­хно­ло­гі­єю, але в га­лу­зі кі­бер­без­пе­ки по­трі­бно ма­ти ба­га­то рі­зних на­ви­чок. Нам по­трі­бні лю­ди, які би вмі­ло син­те­зу­ва­ли на­ви­чки адво­ка­та, пси­хо­ло­га, про­гра­мі­ста, щоб за­без­пе­чи­ти без­пе­ку лю­дей.

«ЯКИМ БУ­ДЕ МІЙ ДЕНЬ, ВИЗНАЧАЄ МОЯ ЕЛЕКТРОННА СКРИНЬКА»

— У вас­дос ить ми­лий ти­тул — « кі­бер­прин­це­са». Роз­ка­же­те істо­рію, як так ста­ло­ся?

— Ко­ли я при­йшла пра­цю­ва­ти в ком­па­нію Google, на­зва мо­єї офі­цій­ної по­са­ди зву­ча­ла так: «ін­же­нер ін­фор­ма­цій­ної без­пе­ки». Я бу­ла одним із спів­ро­бі­тни­ків у ко­ман­ді ін­же­не­рів ін­фор­ма­цій­ної без­пе­ки. Ме­ні це ви­да­ло­ся ну­дним. Ця по­са­да не озна­ча­ла ні­чо­го осо­бли­во­го ще й зву­ча­ла так, що хо­ті­ло­ся по­зі­ха­ти, ко­ли її ви­мов­ля­єш, то­му я ви­рі­ши­ла змі­ни­ти і на­зва­ла­ся Кі­бер­прин­це­сою. Про­сто по­ду­ма­ла, що так «при­коль­ні­ше». Хо­ча, від­вер­то ска­жу, що я не ду­же жі­но­чна, ні­ко­ли не но­шу ви­тон­че­них су­конь, я маю двох бра­тів, і зав­жди га­ня­ла з ни­ми у фут­бол чи би­ла­ся, то­му «прин­це­са» ме­ні не ду­же па­сує, але я ви­рі­ши­ла, що так ве­се­лі­ше. Це моя но­тка са­мо­і­ро­нії.

А по­тім я по­їха­ла до Япо­нії на кон­фе­рен­цію з пи­тань без­пе­ки. А там обмін ві­зи­тів­ка­ми — це ду­же сер­йо­зний офі­цій­ний про­цес із по­кло­на­ми, для то­го, щоб не обра­зи­ти пар­тне­ра, по­трі­бно що­най­мен­ше ма­ти ві­зи­тів­ку. І я взя­ла й на­дру­ку­ва­ла со­бі ві­зи­тів­ки з ти­ту­лом «кі­бер­прин­це­са». По­ча­сти че­рез те, що вва­жа­ла, що так ве­се­лі­ше. Ко­ли зна­йо­ми­шся з ки­мось, да­єш ві­зи­тів­ку, лю­ди­на чи­тає це і по­смі­ха­є­ться. Це хо­ро­ший спо­сіб зна­йом­ства, якщо хо­чеш, щоб те­бе за­пам’ята­ли. Ко­ли пра­цю­єш у га­лу­зі кі­бер­без­пе­ки, зу­стрі­ча­єш лю­дей з уря­ду, мі­ні­стерств обо­ро­ни, а во­ни всі над­зви­чай­но сер­йо­зні. Та ко­ли во­ни ба­чать мій ти­тул, во­ни смі­ю­ться. Ме­ні це по­до­ба­є­ться.

А ще я про­бую ста­ти ін­шим «зраз­ком» прин­це­си. У ди­тин­стві я ди­ви­ла­ся муль­ти­ки Ді­снея, в яких на­при­кін­ці прин­це­са зав­жди ви­хо­дить за­між — ні­би це ме­та всьо­го її жи­т­тя. Я ви­рі­ши­ла, що бу­ло би не­по­га­но ста­ти прин­це­сою ін­шо­го зраз­ка — та­кою, яка дба­є­про « без­пе­ку лю­дей».

— За­пи­та­н­ня від на­шої чи­та­чки у «Фейс­бу­ку»: «Зав­жди ці­ка­во, з яких ран­ко­вих ри­ту­а­лів по­чи­на­є­ться день про­фе­сіо­на­лів: з чо­го ви по­чи­на­є­те свій день?»

— Про­ки­да­ю­ся я до­во­лі ра­но. Ко­ли бу­ла в Ні­меч­чи­ні, вста­ва­ла вза­га­лі о че­твер­тій ран­ку. Але за­зви­чай я встаю о шо­стій. Про­ки­да­ю­ся, ви­пи­ваю що­най­мен­ше дві ча­шки ка­ви і сні­даю. Сні­да­нок у ме­не пра­кти­чно одна­ко­вий що­ран­ку, по­тім пе­ре­гля­даю еле­ктрон­ну по­шту. Хо­ча ні. Перш за все я го­дую сво­їх кі­шок. Це во­ни ме­не бу­дять ( смі­є­ться). От­же, го­дую кі­шок, бе­ру­ся до ро­бо­ти, пе­ре­гля­даю еле­ктрон­ну по­шту. І в за­ле­жно­сті від то­го, що в ній зна­хо­джу, ро­зу­мію, яким бу­де сьо­го­дні мій день. Іно­ді я до­по­ма­гаю лю­дям з їхні­ми про­е­кта­ми, іно­ді за­йма­ю­ся роз­слі­ду­ва­н­ням яко­гось но­во­го ін­ци­ден­ту. Це — кру­то.

ФОТО РУСЛАНА КАНЮКИ / «День»

ФОТО НА­ДА­НО АВТОРОМ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.