Джу­діт ГОФ,

По­сол Ве­ли­ко­бри­та­нії в Укра­ї­ні:

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка -

“Збе­рі­га­ю­чи сан­кції в си­лі, ми, Спо­лу­че­не Ко­ро­лів­ство, а та­кож ЄС, ду­же чі­тко де­мон­стру­є­мо свою прин­ци­по­ву по­зи­цію що­до Укра­ї­ни та Ро­сії. Тим са­мим ми ясно да­є­мо зро­зу­мі­ти, що від­по­від­аль­ність за ви­ко­на­н­ня Мін­ських до­мов­ле­но­стей ле­жить на Ро­сії ” (пов­ні­стю ін­терв’ю бри­тан­сько­го по­сла чи­тай­те в на­сту­пни­хчи­слах «Дня»)

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.