Міль­йон на шко­лу

У Сто­би­хів­ці на Во­ли­ні про­дов­жу­ють зби­ра­ти ба­тьки

Den (Ukrainian) - - День України - На­та­лія МАЛІМОН, «День», Луцьк

То­рік у Сто­би­хів­ці на­ро­ди­ло­ся 32 ди­ти­ни, ко­трі, як їм ви­пов­ни­ться вік, пі­дуть у шко­лу, це го­то­вий ці­лий клас. У сі­чні на­ро­ди­ло­ся вже п’яте­ро ді­ток, і та­ки­ми тем­па­ми до кін­ця ро­ку мо­же сфор­му­ва­ти­ся ще не один пер­ший клас, ко­трий, як і на­ро­дже­ні у 2017-му, про­сто не ма­ти­муть ку­ди пі­ти у шко­лу, якщо в се­лі не збу­ду­ють но­вої. За­га­лом у цьо­му во­лин­сько­му се­лі, тра­ди­цій­но ба­га­то­ді­тно­му, до 250 ді­тей ві­ком до ше­сти ро­ків.

Ді­ю­ча ж шко­ла і ава­рій­на, і дав­но не вмі­ща­єв­сіх учнів. То­рік се­ля­ни 1 ве­ре­сня про­сто не пу­сти­ли ді­тей у шко­лу, на­вча­н­ня роз­по­ча­ло­ся ли­ше у дру­гій по­ло­ви­ні ве­ре­сня. Про­те­сти, по­їзд­ки у Мі­ні­стер­ство осві­ти, до го­ло­ви Во­лин­ської ОДА і т.д. пев­ним чи­ном зру­ши­ли пи­та­н­ня з мі­сця. Оскіль­ки Сто­би­хів­ку на Во­ли­ні на­зи­ва­ють «се­лом міль­йо­не­рів», бо ро­ди­ни хоч ба­га­то­ді­тні, але й ма­ють ма­те­рі­аль­ний до­ста­ток, то се­ля­ни ви­рі­ши­ли зі­бра­ти ко­шти, аби роз­по­ча­ти бу­дів­ни­цтво шко­ли, а да­лі бу­де пер­спе­кти­ва отри­ма­ти гро­ші з Фон­ду ре­гіо­наль­но­го роз­ви­тку на не­за­вер­ше­не бу­дів­ни­цтво (на­га­да­є­мо, «День» пи­сав про си­ту­а­цію у № 189 від 24 жов­тня 2017 ро­ку). Ро­зба­га­ті­ли сто­би­хів­ці на не зов­сім ле­галь­ній спра­ві: тут чи­ма­ло «під­піль­них» пи­ло­рам. Кар­ти­на, ко­ли за кер­мом ба­тьків­сько­го джи­па — се­ми­кла­сник, тут не рід­кість. А які су­ми отри­му­ють у фор­мі со­ці­аль­них ви­плат від дер­жа­ви! Фа­кти­чно не спла­чу­ю­чи по­да­тків, бу­ду­чи фі­ктив­но без­ро­бі­тни­ми... На­чаль­ник від­ді­лу осві­ти Ка­мінь-Ка­шир­ської рай­держ­адмі­ні­стра­ції Ві­ктор Пась ка­же, що що­ро­ку на від­нов­ле­н­ня зни­ще­ної лі­со­во­за­ми до­ро­ги від За­пру­д­дя до Ка­ра­си­на (а тут ру­кою по­да­ти до Сто­би­хів­ки) на­да­ють ве­ли­кі ко­шти. «То­рік 700 ти­сяч ви­ді­ли­ли, — ка­же він. — А пі­дуть важ­кі ма­ши­ни з лі­сом — і зно­ву на до­ро­зі ру­ї­на». То­му те, що сто­би­хів­ці ви­рі­ши­ли «ски­ну­ти­ся» на шко­лу, на­справ­ді єпев­ною ком­пен­са­ці­єю дер­жа­ві: за зруй­но­ва­ні до­ро­ги, за не­ле­галь­ні за­ро­бі­тки. Зві­сно, як­би дер­жа­ва сер­йо­зно взя­ла­ся за пи­ло­ра­ми, то бу­ли б со­лі­дні від­ра­ху­ва­н­ня у бю­джет і від­по­від­но й на шко­лу. Але се­ля­ни жи­вуть за ти­ми пра­ви­ла­ми, які їм сфор­му­ва­ла дер­жа­ва.

На­ра­зі, ство­рив­ши гро­мад­ську ор­га­ні­за­цію «Сто­би­хів­ський про­лі­сок» (кві­тка, що сим­во­лі­зу­є­при­хід ве­сни, від­нов­ле­н­ня жи­т­тя), се­ля­ни зі­бра­ли вже 600 ти­сяч гри­вень. Го­ло­ва іні­ці­а­тив­ної гру­пи ба­тьків Сер­гій Су­ха­цький ка­же, що ви­рі­ше­но бу­ло з ко­жної «ду­ші» від на­ро­дже­н­ня до 40 ро­ків зда­ти на шко­лу по ти­ся­чі гри­вень. Оскіль­ки у ньо­го — ше­сте­ро ді­тей, плюс він і жін­ка, то в ба­тьків­ську скар­бни­цю чо­ло­вік по­клав 8 ти­сяч! Свою час­тку спра­ви ви­рі­шу­єі рай­від­діл осві­ти: за­мов­ле­но пе­ре­ра­ху­нок ко­што­ри­сної ча­сти­ни ПКД та про­ве­де­н­ня її дер­жав­ної екс­пер­ти­зи. Ба­тьки ді­тей звер­ну­ли­ся по до­по­мо­гу і до на­ро­дно­го де­пу­та­та Укра­ї­ни Іри­ни Кон­стан­ке­вич, яка зро­би­ла по­да­н­ня на Ка­бі­нет Мі­ні­стрів Укра­ї­ни і роз­по­ря­дже­н­ням КМУ від 27.09.2017р. №689-р бу­ло на­прав­ле­но 100 тис грн. на онов­ле­н­ня ПКД для бу­дів­ни­цтва шко­ли. Те­пер гро­ма­да че­ка­є­на ви­ко­на­н­ня обі­цян­ки го­ло­ви Во­лин­ської ОДА Во­ло­ди­ми­ра Гун­чи­ка, що ко­ли ба­тьки до­лу­ча­ться фі­нан­со­во, то і вла­да їх під­три­має, і бу­дів­ни­цтво но­вої шко­ли в се­лі та­ки роз­по­чнуть.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.