ДОВІДКА «Дня»

Den (Ukrainian) - - День України -

На­ціо­наль­ний при­ро­дний парк «Ни­жньо­дні­пров­ський» ство­ре­ний ука­зом Пре­зи­ден­та Укра­ї­ни від 24 ли­сто­па­да 2015 ро­ку. Парк роз­та­шо­ва­ний на те­ри­то­рії Бе­ри­слав­сько­го, Бі­ло­зер­сько­го, Го­ло­при­стан­сько­го та Оле­шків­сько­го ра­йо­нів, міст Хер­со­на та Но­вої Ка­хов­ки і охо­плює80 ти­сяч ге­кта­рів. Парк ство­ре­но за­ра­ди збе­ре­же­н­ня, від­тво­ре­н­ня й ефе­ктив­но­го ви­ко­ри­ста­н­ня при­ро­дних ком­пле­ксів та об’єктів дель­ти рі­чки Дні­про — як один із най­цін­ні­ших при­ро­дних за­плав­но-лі­то­раль­них ком­пле­ксів у Єв­ро­пі.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.