Жур­на­лі­сти го­то­ві до «бою»

Den (Ukrainian) - - Подробиці - Ва­лен­тин ТОРБА, «День»

На ба­зі 169-го на­вчаль­но­го цен­тру Су­хо­пу­тних військ Зброй­них Сил Укра­ї­ни, що на Чер­ні­гів­щи­ні, за­вер­ши­ли­ся пра­кти­чні за­ня­т­тя в рам­ках три­ден­них те­о­ре­ти­чно-пра­кти­чних кур­сів для пред­став­ни­ків ци­віль­них ЗМІ, які ви­сві­тлю­ва­ти­муть хід АТО на те­ри­то­рії До­не­цької та Лу­ган­ської обла­стей. Про це по­ві­дом­ля­є­прес-слу­жба Мі­ні­стер­ства обо­ро­ни Укра­ї­ни.

Упро­довж пер­ших двох днів в На­ціо­наль­но­му уні­вер­си­те­ті обо­ро­ни Укра­ї­ни іме­ні Іва­на Чер­ня­хов­сько­го жур­на­лі­сти про­слу­ха­ли ле­кції, які до­по­мо­жуть під час ви­ко­на­н­ня ре­да­кцій­них зав­дань на фрон­ті.

На на­вчаль­них мі­сцях по­лі­го­ну пред­став­ни­ки цен­траль­них та ре­гіо­наль­них те­ле­ка­на­лів, дру­ко­ва­них та Ін­тер­нет-ви­дань, ін­фор­ма­цій­них аген­цій опа­но­ву­ва­ли не­об­хі­дні еле­мен­ти та­кти­чної ме­ди­ци­ни, озна­йо­ми­ли­ся з пра­ви­ла­ми по­во­дже­н­ня із ви­бу­хо­не­без­пе­чни­ми пре­дме­та- ми. Без­по­се­ре­дньо на взво­дно­му опор­но­му пун­кті на­вча­ли­ся, як ді­я­ти, аби вбе­рег­ти­ся під час об­стрі­лу із рі­зних зраз­ків озбро­є­н­ня. Пі­сля за­вер­ше­н­ня кур­сів тим­ча­со­во ви­ко­ну­ю­чий обов’яз­ки на­чаль­ни­ка Управ­лі­н­ня ко­му­ні­ка­цій та пре­си Мі­ні­стер­ства обо­ро­ни Укра­ї­ни пол­ков­ник Ма­ксим Пра­у­та вру­чив уча­сни­кам кур­сів кар­тки пер­шо­го рів­ня акре­ди­та­ції, що пе­ред­ба­чає подаль­шу їхню ро­бо­ту в ра­йо­ні про­ве­де­н­ня АТО без­по­се­ре­дньо на пе­ре­до­вій, на гли­би­ну взво­дних (ро­тних) опор­них пун­ктів.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.