СЛОВНИК «Дня»

Den (Ukrainian) - - Актуальне Інтерв’ю -

Між­сай­то­вий скри­птинг (xss) — тип вра­зли­во­сті ін­те­р­актив­них ін­фор­ма­цій­них си­стем у ве­бі. XSS ви­ни­кає, ко­ли на сто­рін­ки, які бу­ли зге­не­ро­ва­ні сер­ве­ром, з яко­їсь при­чи­ни по­тра­пля­ють ко­ри­сту­ва­цькі скри­пти ( ін­фор­ма­ція про по­слі­дов­ність опе­ра­цій, які ви­ко­ну­є­ко­ри­сту­вач на сво­є­му комп’юте­рі). Спе­ци­фі­ка по­ді­бних атак по­ля­га­єв то­му, що за­мість без­по­се­ре­дньої ата­ки сер­ве­ра злов­ми­сни­ки ви­ко­ри­сто­ву­ють вра­зли­вий сер­вер для ата­ки на ко­ри­сту­ва­ча.

Win32/Stuxnet — комп’ютер­ний хро­бак, що вра­жа­є­комп’юте­ри, які пра­цю­ють на опе­ра­цій­ній си­сте­мі Microsoft Windows. У черв­ні 2010 ро­ку він був ви­яв­ле­ний бі­ло­ру­ською фір­мою VirusBlokAda не тіль­ки на комп’юте­рах ря­до­вих ко­ри­сту­ва­чів, а й у про­ми­сло­вих си­сте­мах, які ке­ру­ють ав­то­ма­ти­зо­ва­ни­ми ви­ро­бни­чи­ми про­це­са­ми.

Блокчейн — тоб­то лан­цю­жок бло­ків тран­за­кцій ( англ. Blockchain, Block chain від block — блок, chain — лан­цюг) — роз­по­ді­ле­на ба­за да­них, яка під­три­му­є­пе­ре­лік за­пи­сів, так зва­них бло­ків, що по­стій­но зро­стає. Ба­за за­хи­ще­на від під­роб­ки та пе­ре­роб­ки. Ко­жен блок мі­стить ча­со­ву мі­тку та по­си­ла­н­ня на по­пе­ре­дній блок хеш-де­ре­ва.

Petya — сі­мей­ство шкі­дли­вих програм, що вра­жа­є­комп’юте­ри під управ­лі­н­ням сі­мей­ства ОС Microsoft Windows. Пер­ші пред­став­ни­ки бу­ли ви­яв­ле­ні в 2016 ро­ці та бу­ли зви­чай­ни­ми зраз­ка­ми здир­ни­цьких ві­ру­сів. 27 черв­ня 2017 ро­ку ста­ла­ся мас­шта­бна ата­ка остан­нім пред­став­ни­ком сі­мей­ства, який за­по­зи­чив де­які мо­ду­лі з по­пе­ре­дніх зраз­ків, але, мо­жли­во, був ство­ре­ний ін­ши­ми роз­ро­бни­ка­ми та вже був ві­ру­сом-ви­ни­щу­ва­чем да­них, за­ма­ско­ва­ним під про­гра­му-ви­ма­гач.

Про­гра­ма ши­фру­є­фай­ли на жорс­тко­му ди­ску комп’ юте­ра- жер­тви, а та­кож пе­ре­за­пи­су­єі ши­фру­є­го­лов­ний за­ван­та­жу­валь­ний за­пис ( MBR) — да­ні, не­об­хі­дні для за­ван­та­же­н­ня опе­ра­цій­ної си­стем. Як на­слі­док — усі фай­ли, що збе­рі­га­ю­ться на комп’юте­рі, ста­ють не­до­сту­пни­ми. По­тім про­гра­ма ви­ма­гає гро­шо­вий ви­куп у бі­тко­ї­нах за роз­ши­фров­ку і від­нов­ле­н­ня до­сту­пу до фай­лів. При цьо­му пер­ша вер­сія ві­ру­су ши­фру­ва­ла не са­мі фай­ли, а MFT-та­бли­цю — ба­зу да­них з ін­фор­ма­ці­єю про фай­ли, що збе­рі­га­ю­ться на ди­ску.

Ста­ном на 28 черв­ня 2017 ро­ку ві­рус за­ра­зив 12 500 ПК у 64 кра­ї­нах сві­ту.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.