«Не спри­ймаю си­ло­вих ме­то­дів»

Мі­ські го­ло­ви — про до­по­мо­гу «дру­жин­ни­ків» у се­сій­ни­хза­ла­хмі­сце­во­го са­мов­ря­ду­ва­н­ня

Den (Ukrainian) - - Суспільство - Ал­ла ДУБРОВИК-РОХОВА, «День»

Пі­сля « гу­чно­го » го­ло­су­ва­н­ня мі­сько­го бю­дже­ту в Чер­ка­сах. Ме­то­дом за­лу­че­н­ня пред­став­ни­ків «на­ціо­наль­них дру­жин» до ро­бо­ти мі­сько­го ра­ди ско­ри­ста­ли­ся у Тер­но­по­лі...

В ма­те­рі­а­лі « Не­без­пе­чна тен­ден­ція » від 31 сі­чня 2018 ро­ку екс­пер­ти «Дня» чі­тко по­ясни­ли: чо­му і чим не­без­пе­чна та­ка ра­ди­ка­лі­за­ція в умо­вах вій­ни та скла­дної си­стем­ної кри­зи, яка єв дер­жа­ві, і чо­му так ва­жли­ві про­це­ду­ри та по­ва­га до них.

Ро­зви­ва­ю­чи те­му, ми звер­ну­ли­ся до пред­став­ни­ків мі­сце­во­го са­мов­ря- ду­ва­н­ня, що­би ті по­ясни­ли, що, вла­сне, від­бу­ва­є­ться з вла­дою на мі­сцях і чи не ста­не та­кий під­хід при­кла­дом для ви­ко­ри­ста­н­ня лю­дей у ба­ла­кла­вах і в ін­ших мі­стах?

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.