Пра­виль­но, але пі­зно

Пі­сля Оде­си і Льво­ва Ка­бмін по­ста­но­вив утво­ри­ти в Ужго­ро­ді пред­став­ни­цтво Мі­ні­стер­ства за­кор­дон­них справ

Den (Ukrainian) - - Суспільство - Ва­силь ІЛЬНИЦЬКИЙ, Ужго­род

Цьо­го ти­жня Ка­бі­нет Мі­ні­стрів Укра­ї­ни ухва­лив рі­ше­н­ня про утво­ре­н­ня в Ужго­ро­ді пред­став­ни­цтва Мі­ні­стер­ства за­кор­дон­них справ, яке ко­лись уже пра­цю­ва­ло у най­за­хі­дні­шо­му обла­сно­му цен­трі Укра­ї­ни, роз­та­шо­ва­но­му пра­кти­чно на сти­ку з чо­тир­ма єв­ро­пей­ськи­ми дер­жа­ва­ми-су­сі­да­ми.

По­тре­ба у цій уста­но­ві єо­че­ви­дною, адже у мі­сті успі­шно пра­цю­ють Ге­не­раль­ні кон­суль­ства Угор­щи­ни та Сло­вач­чи­ни, По­че­сні кон­су­ли Че­хії та Ли­тви, ве­ду­ться пе­ре­мо­ви­ни про від­кри­т­тя кон­суль­ства Хор­ва­тії, упро­довж ба­га­тьох де­ся­ти­літь під­три­му­ю­ться ті­сні пар­тнер­ські, дру­жні та осо­би­сті ро­дин­ні сто­сун­ки між ко­ле­кти­ва­ми, уста­но­ва­ми та со­тня­ми ти­сяч гро­ма­дян су­сі­дніх кра­їн.

З при­хо­дом до вла­ди у 2010 ро­ці уря­ду М. Аза­ро­ва пред­став­ни­цтво МЗС у м. Ужго­род бу­ло лі­кві­до­ва­не в рам­ках так зва­ної бю­дже­тної опти­мі­за­ції ви­да­тків на за­без­пе­че­н­ня ро­бо­ти мі­ні­стерств і ві­домств. На­справ­ді ж за пре­зи­дент­ства Яну­ко­ви­ча стра­те­гі­чне пар­тнер­ство Укра­ї­ни бу­ло пе­ре­орі­єн­то­ва­но на ро­сій­ський на­пря­мок, то­му й по­тре­би в та­ких уста­но­вах, які опі­ка­ли­ся сто­сун­ка­ми з єв­ро­пей­ськи­ми су­сі­да­ми, не вба­ча­ли. Тим са­мим зло­ща­сним уря­до­вим рі­ше­н­ням бу­ло лі­кві­до­ва­но Ге­не­раль­не кон­суль­ство Укра­ї­ни у сло­ва­цько­му м. Пря­шів, а Ген­кон­суль­ство в угор­сько­му м. Ні­ре­дьга­за по­ни­зи­ли у ста­ту­сі.

З ча­су вте­чі Яну­ко­ви­ча й Аза­ро­ва до Ро­сії ци­ми дня­ми ми­не 4 ро­ки і ли­ше те­пер у ни­ні­шньо­го уря­ду «ді­йшли ру­ки» до від­нов­ле­н­ня дип­пред­став­ни­цтва в Ужго­ро­ді. Про­ко­мен­ту­ва­ти це рі

ше­н­ня Ка­бмі­ну ми по­про­си­ли до­кто­ра со­ціо­ло­гі­чних на­ук, за­ві­ду­ва­ча ка­фе­дри між­на­ро­дних сту­дій і су­спіль­них ко­му­ні­ка­цій УжНУ, На­дзви­чай­но­го і Пов­но­ва­жно­го По­сла, пов­пре­да Укра­ї­ни у Че­ській (1999—2004) та Сло­ва­цькій (2004—2005) ре­спу­блі­ках Сер­гія УСТИЧА:

— Рі­ше­н­ня про від­нов­ле­н­ня ро­бо­ти пред­став­ни­цтва МЗС в Ужго­ро­ді, без­умов­но, єпра­виль­ним, але, на жаль, вкрай за­пі­зні­лим. Важ­ко по­зба­ви­ти­ся вра­же­н­ня, що йо­го ухва­ле­н­ня са­ме за­раз від­бу­ло­ся під ти­ском без­пре­це­ден­тно­го та не­о­чі­ку­ва­но­го ускла­дне­н­ня від­но­син Укра­ї­ни з її за­хі­дни­ми су­сі­да­ми.

У За­кар­пат­ті пред­став­ни­цтво МЗС Укра­ї­ни бу­ло від­кри­то ще на по­ча­тку 90-х ро­ків ми­ну­ло­го сто­лі­т­тя. У ті ро­ки, ко­ли я пра­цю­вав го­ло­вою За­кар­пат­ської обла­сної ра­ди і ОДА, пред­став­ни­цтво всі­ля­ко спри­я­ло ре­гіо­наль­ній вла­ді у роз­бу­до­ві при­кор­дон­них від­но­син Укра­ї­ни з Угор­щи­ною, Сло­вач­чи­ною, Поль­щею, Ру­му­ні­єю, зокре­ма, ство­рен­ні пер­шо­го в Цен­траль­ній і Схі­дній Єв­ро­пі єв­ро­ре­гіо­ну — Кар­пат­сько­го. Во­но актив­но під­три­му­ва­ло роз­роб­ку і ре­а­лі­за­цію за­ко­нів про спе­ці­аль­ну (віль­ну) еко­но­мі­чну зо­ну та спе­ці­аль­ний ре­жим ін­ве­сти­цій­ної ді­яль­но­сті в За­кар­пат­ській обла­сті. За актив­ної уча­сті пред­став­ни­цтва в ко­ро­ткі стро­ки вда­ло­ся ре­а­лі­зу­ва­ти мас­шта­бну про­гра­му роз­бу­до­ви при­кор­дон­ної ін­фра­стру­кту­ри — но­вих кон­троль­но-про­пу­скних пун­ктів, під’їзних шля­хів то­що. Вель­ми ко­ри­сною бу­ла та­кож ана­лі­ти­чна і про­гно­зна ді­яль­ність пра­ців­ни­ків пред­став­ни­цтва. Не­да­рем­но одно­му із ке­рів­ни­ків пред­став­ни­цтва — Во­ло­ди­ми­ру Бур­ка­лу — Мі­ні­стер­ством за­кор­дон­них справ бу­ло до­ру­че­но за­по­ча­тку­ва­ти ро­бо­ту кон­суль­ства Укра­ї­ни в м. Бр­но (Че­хія). То­му рі­ше­н­ня про за­кри­т­тя пред­став­ни­цтва МЗС в Ужго­ро­ді, ухва­ле­не сво­го ча­су уря­дом у па­ке­ті за­хо­дів з «опти­мі­за­ції» ді­яль­но­сті Мі­ні­стер­ства за­кор­дон­них справ, бу­ло вкрай не­да­ле­ко­гля­дним та по­лі­ти­чно шкі­дли­вим.

Пра­кти­ка ство­ре­н­ня фор­по­стів зов­ні­шньо­по­лі­ти­чних ві­домств у при­кор­дон­них ре­гіо­нах євель­ми по­ши­ре­ною у сві­ті. Ска­жі­мо, для роз­ви­тку між­ре­гіо­наль­но­го спів­ро­бі­тни­цтва з су­сі­дні­ми кра­ї­на­ми в Ба­рен­це­во­му гео­по­лі­ти­чно­му аре­а­лі Мі­ні­стер­ство за­кор­дон­них справ Нор­ве­гії ма­є­свою стру­кту­ру в не­ве­ли­ко­му при­кор­дон­но­му мі­сті за по­ляр­ним ко­лом — Кір­кі­не­сі.

Ця стру­кту­ра на­зи­ва­є­ться Нор­везь­кий Ба­рен­це­вий се­кре­та­рі­ат. Ін­сти­тут транскор­дон­но­го спів­ро­бі­тни­цтва в Ужго­ро­ді, який я очо­люю, ре­а­лі­зу­є­спіль­ні про­е­кти із се­кре­та­рі­а­том вже май­же де­сять ро­ків. Ми ма­ли мо­жли­вість пе­ре­ко­на­ти­ся в ефе­ктив­но­сті на­бли­же­н­ня зов­ні­шньої по­лі­ти­ки «до ви­ро­бни­цтва» — кор­до­нів і транскор­дон­них про­це­сів дер­жа­ви.

Ві­та­ю­чи сьо­го­дні від­нов­ле­н­ня ро­бо­ти пред­став­ни­цтва МЗС в Ужго­ро­ді, хо­че­ться спо­ді­ва­ти­ся, що во­но бу­де уком­пле­кто­ва­не справ­ді про­фе­сій­ни­ми фа­хів­ця­ми, від­да­ни­ми спра­ві та на­ціо­наль­ним ін­те­ре­сам Укра­ї­ни. А ро­бо­ти у цих лю­дей, су­дя­чи по то­му, як транс­фор­му­є­ться став­ле­н­ня до Укра­ї­ни у на­ших су­сі­дів, ви­ста­ча­ти­ме.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.