«БОРОНЬ БОЖЕ, ЩО­БИ ХТОСЬ ЗАЙШОВ ЗІ СТОРОННІХОСІБ У СЕСІЙНУ ЗА­ЛУ»

Den (Ukrainian) - - Суспільство - Ан­дрій САДОВИЙ, мі­ський го­ло­ва Льво­ва:

— Під час ро­бо­ти де­пу­та­тів, ко­ли во­ни ухва­лю­ють рі­ше­н­ня в се­сій­ній за­лі, ні­хто не ма­є­пра­ва бу­ти там при­су­тнім. І не ва­жли­во, чи це мі­ська ра­да, чи обла­сна ра­да, чи Вер­хов­на Ра­да. Будь-який тиск на де­пу­та­тів єне­д­опу­сти­мим. Це єнор­маль­на пра­кти­ка всіх ци­ві­лі­зо­ва­них кра­їн і вер­хо­вен­ства пра­ва. В нас, на пре­ве­ли­кий жаль, у кра­ї­ні ду­же ча­сто євер­хо­вен­ство гро­шей. У нас ду­же ча­сто єв­ну­трі­шні протистояння, які іні­ці­ю­є­та ж са­ма дер­жав­на вла­да, щоб то­го чи ін­шо­го ме­ра спо­ну­ка­ти до пев­ної «лю­бо­ві».

У ме­не в жит­ті був при­клад під час ми­ну­лої ка­ден­ції, ко­ли біль­шість у мі­ській ра­ді скла­да­ли де­пу­та­ти від пар­тії «Сво­бо­да». Во­ни не хо­ті­ли го­ло­су­ва­ти за змі­ни до бю­дже­ту що­до ви­ді­ле­н­ня ко­штів на при­би­ра­н­ня мі­ста. Мо­ти­ва­ція бу­ла ду­же про­ста: мов­ляв, і без то­го в мі­сті чи­сто, то­му ко­шти не по­трі­бні. Так ми їм го­во­ри­ли, що в нас у мі­сті, то­му і єчи­сто, оскіль­ки ми ре­гу­ляр­но про­во­ди­мо опла­ти, а двір­ни­ки вча­сно отри­му­ють ко­шти. Ці де­ба­ти три­ва­ли близь­ко двох мі­ся­ців. Як на­слі­док, за­три­му­ва­ла­ся за­ро­бі­тна пла­тня для двір­ни­ків. І то­ді де­кіль­ка со­тень львів­ських двір­ни­ків при­йшли до мі­ської ра­ди, ста­ли бі­ля вхо­ду, і ко­жен із де­пу­та­тів отри­му­вав мі­тлою по одно­му мі­сцю. Ось то­ді всі і про­го­ло­су­ва­ли за не­об­хі­дне рі­ше­н­ня. Однак, боронь Боже, що­би хтось зайшов зі сто­рон­ніх осіб у сесійну за­лу. Це не­д­опу­сти­мо.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.