«ДЛЯ ЧО­ГО І ХТО ПІДШТОВХУЄ СУ­СПІЛЬ­СТВО ДО ПРОТИСТОЯННЯ?»

Den (Ukrainian) - - Суспільство - Ва­лен­ти­на ЗАЛЕВСЬКА, бе­ре­сте­чків­ський мі­ський го­ло­ва (Во­лин­ська область):

— Протистояння — це най­гір­ший шлях, який тіль­ки мо­же бу­ти. Не спри­ймаю си­ло­вих ме­то­дів. У нас будь-хто з ме­шкан­ців мі­ста мо­же при­йти на се­сію мі­ської ра­ди, ми не за­кри­ті. На мій звіт як мі­сько­го го­ло­ви при­йшли на­віть ме­шкан­ці нав­ко­ли­шніх сіл, між яки­ми і Бе­ре­сте­чком пра­кти­чно не­ма кор­до­нів. На­ше мі­сто єцен­тром окру­ги, і та­кий ін­те­рес за­ко­но­мір­ний. Я вже тре­тій рік мі­ський го­ло­ва, тож зав­жди у кон­флі­ктній си­ту­а­ції чи про­сто у про­блем­ній ви­хо­джу з то­го, що тре­ба сі­да­ти, роз­мов­ля­ти і до­мов­ля­ти­ся. І слу­ха­ти ар­гу­мен­ти ін­шої сто­ро­ни.

У си­ту­а­ції, яка скла­ла­ся в Чер­ка­сах, я вза­га­лі не ро­зу­мію при­чи­ни, яка при­ве­ла цих «дру­жин­ни­ків» на се­сію. Для чо­го во­ни там з’яви­ли­ся, яку ме­ту пе­ре­слі­ду­ва­ли ті, хто їх на­пра­вив? У ко­жній си­ту­а­ції, а в цій осо­бли­во, тре­ба шу­ка­ти: а ко­му це ви­гі­дно? Бо хто пла­тить, той і му­зи­ку за­мов­ляє, як ка­жуть. Хто опла­тив одна­ко­ву фор­му для цих хло­пців, вре­шті? На чи­є­му во­ни утри­ман­ні? У 90-х ро­ках ми вже ба­чи­ли «акти­ві­стів», і фор­му во­ни ма­ли одна­ко­ву — спор­тив­ні ко­стю­ми... Я впев­не­на, що гро­ма­да, яка обра­ла цих де­пу­та­тів, са­ма роз­бе­ре­ться з ни­ми, а якщо зно­ву по­чнуть зву­ча­ти сло­ва «не тих ми ви­бра­ли», то до­бре ду­май­те, ко­го ви­би­ра­є­те, але за­ля­ку­ва­ти — це не ви­хід і не ме­тод. Я зав­жди за нор­маль­ний діа­лог, і якщо слі­ду­ва­ти цьо­му пра­ви­лу, то спіль­ну мо­ву зав­жди зна­йдеш.

У Бе­ре­сте­чку та­кож не­дав­но від­бу­ла­ся над­зви­чай­на по­дія: пі­кет. Не­бай­ду­жі мі­стя­ни пе­ре­кри­ли до­ро­гу, якою пе­ре­ван­та­же­ні ма­ши­ни до­став­ля­ють бу­ря­ки з по­ля, з ка­га­тів на за­вод. Во­ни зруй­ну­ва­ли нам три ву­ли­ці, руй­ну­ю­ться бу­дин­ки. Зві­сно, що бу­ли га­ря­чі роз­мо­ви, але між са­ми­ми ме­шкан­ця­ми, я та­кож не хо­ва­ла­ся, ви­хо­ди­ла до лю­дей. А по­ду­ма­ти, що би бу­ло, який роз­ви­ток по­дій, як­би втру­ти­ли­ся не­зро­зумі­лі нам «дру­жин­ни­ки»?.. По­гро­зи, за­ля­ку­ва­н­ня — во­ни ж бу­ли б. Для чо­го і хто під­штов­ху­є­су­спіль­ство до протистояння, що хо­че до­ве­сти по­явою та­ких дру­жин?.. Ма­є­мо шу­ка­ти від­по­віді на ці за­пи­та­н­ня, а між со­бою — зна­хо­ди­ти спіль­ну мо­ву, бо і вла­ду тре­ба не тіль­ки кри­ти­ку­ва­ти, вла­ді тре­ба і до­по­ма­га­ти. Але не за­стра­шу­ва­н­ням, а сво­єю уча­стю у спра­вах гро­ма­ди. У Поль­щі, де я бу­ла у гру­пі ке­рів­ни­ків те­ри­то­рі­аль­них гро­мад з Укра­ї­ни, ме­не най­біль­ше вра­зи­ло те, що по­ля­ки — без жо­дних «дру­жин­ни­ків» — бе­руть актив­ну участь у жит­ті сво­єї гмі­ни. Ні ра­зу не чу­ла по­си­ла­н­ня на Вар­ша­ву, не чу­ла іме­ні їхньо­го пре­зи­ден­та, во­ни го­во­ри­ли ли­ше про спра­ви гмі­ни, про її роз­ви­ток. А бу­дуть ба­га­ти­ми се­ла-мі­ста, бу­де ба­га­тою і кра­ї­на.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.