«Ві­дзна­ка – це пе­ред­усім від­по­від­аль­ність»

Кро­пив­ни­ча­ни — про по­е­зію, ро­зум­не мі­сто і... по­до­рож­ча­н­ня про­їзду

Den (Ukrainian) - - Пошта «дня» -

Ар­тем ЛУ­ЦЕН­КО, по­ет:

— Одне з най­яскра­ві­ших вра­жень ми­ну­ло­го ти­жня — від­зна­че­н­ня ла­у­ре­а­тів обла­сної пре­мії іме­ні Єв­ге­на Ма­ла­ню­ка. Уро­чи­сто­сті з цьо­го при­во­ду від­бу­ли­ся в обла­сній на­у­ко­вій бі­бліо­те­ці іме­ні Дми­тра Чи­жев­сько­го. Я здо­був пе­ре­мо­гу в но­мі­на­ції «По­е­зія», то­го жве­чо­ра отри­мав пре­мію (де­сять ти­сяч гри­вень) від ди­ре­кто­ра кро­пив­ни­цько­го ви­дав­ни­цтва «Імекс» Та­ма­ри Са­мі­ляк. Ці гро­ші, ско­рі­ше за все, ви­тра­чу на твор­чість. Ві­дзна­ка — це для ме­не, перш за все, від­по­від­аль­ність. Те­пер не мо­жу пи­са­ти так, як ра­ні­ше, я по­ви­нен пра­цю­ва­ти над со­бою і з ко­жною на­сту­пною книж­кою до­во­ди­ти: те, що пре­мію вру­чи­ли са­ме ме­ні, — не по­мил­ка. По­е­зія — це те, що зму­шує ме­не ми­сли­ти і роз­ви­ва­тись. Вір­шів за все жи­т­тя мо­же бу­ти без­ліч, а по­е­зії — ма­ло. Від­чу­ваю в со­бі си­лу пи­са­ти да­лі й удо­ско­на­лю­ва­ти­ся.

Ще одним із при­єм­них вра­жень бу­ла ор­га­ні­за­ція та про­ве­де­н­ня у Кро­пив­ни­цько­му Smart City Day — Дня ро­зум­но­го мі­ста, в рам­ках яко­го уча­сни­ки з рі­зних укра­їн­ських міст (Іва­но-Фран­ків­ська, Пав­ло­гра­да, Тер­но­по­ля, Рів­но­го) обмі­ню­ва­ли­ся до­сві­дом в ор­га­ні­за­ції со­ці­аль­них про­е­ктів, ді­ли­ли­ся іде­я­ми. Гро­мад­ські акти­ві­сти із Кро­пив­ни­цько­го пре­зен­ту­ва­ли на­ші мі­ські іні­ці­а­ти­ви: роз­по­ві­ли про аль­тер­на­тив­ну шко­лу «Крок», кре­а­тив­ний про­стір KOWO, про­е­кти «Сти­хій­ні чи­та­н­ня» та «Сти­хій­ні ма­лю­ва­н­ня».

А ще ми­ну­ло­го ти­жня і ме­не, і всю Укра­ї­ну ті­ши­ли на­ші спортс­ме­ни. Укра­їн­ська збір­на з фут­за­лу, про­гра­ю­чи ру­му­нам 2:0, пе­ре­мо­гла з ра­хун­ком 2:3. Та­ко­жукра­їн­сько­го бо­ксе­ра Оле­ксан­дра Хи­жня­ка ви­зна­но най­кра­щим бо­ксе­ром сві­ту у 2017 ро­ці, а те­ні­сис­тка Мар­та Ко­стюк здо­бу­ла пе­ре­мо­гу на тур­ні­рі в Бер­ні, що те­жне мо­же не ра­ду­ва­ти.

Із гло­баль­но­го, що за­сму­чує не мен­ше, — це те, що за онов­ле­ним рей­тин­гом еко­но­мі­чної сво­бо­ди Укра­ї­на є най­гір­шою в Єв­ро­пі — во­на по­сі­ла 44-те мі­сце в Єв­ро­пі і 150-те се­ред 186 кра­їн сві­ту.

Алев­ти­на СТОРОЖЕВСЬКА, тью­тор­ка кро­пив­ни­цької аль­тер­на­тив­ної шко­ли «КРОК»:

— Під час на­вча­н­ня в Ака­де­мії тью­то­рин­гу я отри­ма­ла пре­кра­сний ін­стру­мен­та­рій, який те­пер маю змо­гу вті­лю­ва­ти в на­шій аль­тер­на­тив­ній шко­лі. Про­те ра­зом із хо­ро­шим є де­що й по­га­не — ін­ко­ли від­чу­ваю, що де­які пси­хо­ло­гі­чні про­бле­ми не пу­ска­ють ме­не да­лі у про­фе­сій­но­му роз­ви­тку, а це по­стій­ні пе­ре­жи­ва­н­ня що­до не­ком­пе­тен­тно­сті. Хви­лю­ю­ся, оскіль­ки аль­тер­на­тив­на шко­ла — це пі­ло­тний про­ект у Кро­пив­ни­цько­му, і чи­ма­ло ре­чей нам ра­зом із ба­тька­ми та учня­ми до­во­ди­ться ро­би­ти впер­ше.

Із хорошого — вда­ло­ся про­ве­сти ґрун­тов­ну ро­бо­ту над прин­ци­па­ми і кри­те­рі­я­ми оці­ню­ва­н­ня учнів на­шої шко­ли, що да­ла змо­гу ви­яви­ти най­біль­ші прі­о­ри­те­ти «КРОКу». А ще да­ла ін­терв’ю, під час яко­го при­йшло ро­зу­мі­н­ня всьо­го, що від­бу­ва­є­ться.

Дми­тро ВАСИЛЬЄВ, гро­мад­ський акти­віст:

— У мо­є­му рі­дно­му Кро­пив­ни­цько­му ми­ну­ло­го ти­жня пред­ста­ви­ли мас­шта­бний про­ект ре­кон­стру­кції істо­ри­чно­го акве­ду­ка, який у на­ро­ді кли­чуть «ар­ка». Це транс­порт­на розв’яз­ка між­дво­ма мі­кро­ра­йо­на­ми, і ву­зень­кий про­їзд крізь ар­ку вже дав­но не ви­три­мує на­ван­та­же­н­ня со­тень ма­шин — на під’їздах до акве­ду­ка з обох бо­ків утво­рю­ю­ться ве­ли­че­зні за­то­ри. При­єм­но, що очіль­ни­ки мі­ста вра­ху­ва­ли ар­хі­те­ктур­ну цін­ність об’єкта і розв’яза­ти цю про­бле­му ви­рі­ши­ли бу­дів­ни­цтвом ту­не­лю по­ряд із ар­кою. У цей ту­нель спря­му­ють дру­гу сму­гу по­то­ку ма­шин. До про­е­кту є де­які за­пи­та­н­ня... Але те, що він вже у про­це­сі ство­ре­н­ня і вже має пев­ну фі­нан­со­ву скла­до­ву, — це ве­ли­че­зний плюс. Я б ска­зав так — це су­ціль­ний плюс з не­ве­ли­чки­ми зна­ка­ми пи­та­н­ня.

Є по­дії, які су­мі­ща­ють хо­ро­ше і по­га­не. На­при­клад, ми­ну­ло­го ти­жня в Оле­ксан­дрії Кі­ро­во­град­ської обла­сті впі­йма­ли на га­ря­чо­му двох офі­це­рів по­лі­ції, які отри­ма­ли чер­го­ву що­ти­жне­ву опла­ту за «кри­шу­ва­н­ня» нар­ко­бі­зне­су. По­га­но, що та­кі по­лі­цей­ські до­сі є, але до­бре, що про­ку­ра­ту­ра та СБУ їх ви­кри­ва­ють. Є де­що ду­же бен­те­жне у цій по­дії... Не­до­пра­во­охо­рон­ці бра­ли пла­ту в роз­мі­рі 10 тис. грн на ти­ждень. Усьо­го-нав­сьо­го 10 тис. грн!!! За «кри­шу­ва­н­ня» нар­ко­бі­зне­су!!! За ри­зик втра­ти­ти все — честь, зва­н­ня, по­са­ду, сво­бо­ду...

Про по­га­не. 2 лю­то­го ми­ну­ло три ро­ки з дня за­ги­бе­лі Ан­дрія Ку­зьмен­ка, у на­ро­ді — Ку­зьми Скря­бі­на. Йо­го не­має вже три ро­ки, а за­бу­ти йо­го не­мо­жли­во. Му­зи­ка Скря­бі­на до­сі в мо­їх на­ву­шни­ках, влу­чні ори­гі­наль­ні жар­ти Ку­зьми вза­га­лі не ма­ють ана­ло­гів і не ма­ють пра­ва на за­бу­т­тя. Він був справ­жній! Та­ких ду­же ма­ло...

Про очі­ку­ва­не по­га­не. У Кро­пив­ни­цько­му опри­лю­дни­ли про­е­кти рі­шень ви­кон­ко­му про здо­рож­ча­н­ня вар­то­сті про­їзду у гро­мад­сько­му транс­пор­ті. Їх по­ява бу­ла очі­ку­ва­на — на тлі по­стій­но­го по­гір­ше­н­ня яко­сті по­слу­ги при­ва­тні пе­ре­ві­зни­ки па­ру ти­жнів то­му вже по­да­ли свої роз­ра­хун­ки на під­ня­т­тя та­ри­фів. Те­пер сло­во за чле­на­ми ви­кон­ко­му і гро­ма­дою. І ді­ло... Не хо­че­ться ві­ри­ти у те, що ви­кон­ком по­го­дить збіль­ше­н­ня вар­то­сті про­їзду на 20—35%. Пі­сля ми­ну­ло­рі­чно­го здо­рож­ча­н­ня якість по­слуг аб­со­лю­тно не під­ви­щи­ла­ся. На­віть нав­па­ки — усе ста­ло зна­чно гір­ше, хоч як це па­ра­до­ксаль­но. Біль­шість мар­шру­ток у мі­сті вже ледь їздять, во­ни ір­жа­ві та ді­ря­ві. У са­ло­нах зде­біль­шо­го бру­дно, си­ді­н­ня за­смаль­цьо­ва­ні, во­дії ку­рять за кер­мом, ба­ла­ка­ють на хо­ду по те­ле­фо­ну. Роз­кла­дів ру­ху жо­ден пе­ре­ві­зник не до­три­му­є­ться... На окре­му ува­гу за­слу­го­вує хам­ство во­ді­їв. Де­які з них вва­жа­ють се­бе во­ло­да­ря­ми все­сві­ту, який обме­жу­є­ться са­ло­ном йо­го мар­шру­тки. Во­ни мо­жуть ха­ми­ти, ви­са­джу­ва­ти па­са­жи­рів, по­гро­жу­ва­ти, а то й про­стя­га­ти ру­ки. Дня­ми та­кий при­клад мав мі­сце у одній з мар­шру­ток. Та та­кі при­кла­ди по­вто­рю­ю­ться раз у 3—5 днів!

І що жми ма­є­мо? Не ви­ко­ну­ю­чи біль­шо­сті пун­ктів до­го­во­ру, при­ва­тні пе­ре­ві­зни­ки хо­чуть під­ви­ще­н­ня вар­то­сті про­їзду. Як мо­жна про­си­ти біль­шо­го, ко­ли ти не ви­ко­нав на­віть по­ло­ви­ни сво­їх зо­бов’язань?!! Це чер­го­вий ви­клик су­спіль­ству з бо­ку зна­ха­бні­лих мо­но­по­лі­стів — про­ков­тне­мо чи ні?..

Силь­на та успі­шна мі­ська вла­да по­вин­на ма­ти по­ту­жний му­ні­ци­паль­ний транс­порт, а не від­да­ва­ти сфе­ру пе­ре­ве­зень у не­чи­сті ру­ки при­ва­тни­ків.

Пі­дго­ту­ва­ла Ін­на ТІЛЬНОВА Кро­пив­ни­цький

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.